وزارت امور خارجه متن پيش‌نويس قطعنامه شوراي امنيت در مورد ايران را منتشر کرد


روز از نو  به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت امورخارجه ترجمه غير رسمي متن پيش‌نويس قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل در خصوص مذاکرات ايران و 1+5 بدين شرح است:

قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل (14 جولاي)
شوراي امنيت،
1. با يادآوري بيانيه رييس خود (S/PRST/2006/15)، و قطعنامه هاي 1969 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008)، و 1929 (2010)،
2. با تاکيد مجدد بر تعهد خود به معاهده عدم اشاعه سلاح هاي هسته اي، ضرورت اينکه تمام دولتهاي عضو آن معاهده بايستي به طور کامل به تعهدات خود پايبند باشند، و با يادآوري حق دولتهاي عضو، منطبق با مواد 1 و 2 آن معاهده، نسبت به توسعه تحقيق، توليد و استفاده از انرژي هسته اي براي اهداف صلح آميز بدون تبعيض،

3. با تاکيد بر اهميت تلاشهاي سياسي و ديپلماتيک براي يافتن يک راه حل مذاکره شده که تضمين نمايد برنامه هسته اي ايران منحصرا براي اهداف صلح آميز است، و با توجه به اينکه چنان راه حلي براي عدم اشاعه‏ي هسته اي مفيد خواهد بود،

4. با استقبال از تلاشهاي ديپلماتيک چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگلستان، ايالات متحده، نماينده عالي اتحاديه اروپايي در امور خارجه و سياست امنيتي، و ايران براي رسيدن به يک راه حل جامع، درازمدت و مناسب براي موضوع هسته اي ايران، نهايي شده در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) منعقد شده در تاريخ 14 جولاي 2015، (سند شماره S/2015/XXXپيوستشده به اين قطعنامه به عنوان پيوست الف)، و تاسيس کميسيون مشترک،

5. با استقبال از تاکيد مجدد ايران در برجام مبني بر اينکه هيچگاه و تحت هيچ شرايطي در پي سلاح هاي هسته اي، توليد و يا به دست آوردن آنها نخواهد بود،

6. با استحضار از بيانيه مورخ 14 جولاي 2015، از چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگلستان، ايالات متحده و اتحاديه اروپايي با هدف ارتقاء شفافيت و ايجاد يک فضاي منجر به اجراي کامل برجام (S/2015/XXX، پيوست شده به اين قطعنامه به عنوان پيوست ب)،

7. با تاييد اينکه انعقاد برجام نشان‏دهنده‏ يک تغيير بنيادين در بررسي موضوع توسط شوراي امنيت است، و با ابراز تمايل خود نسبت به ايجاد يک رابطه نوين با ايران که توسط اجراي برجام مستحکم مي شود و نسبت به پايان رضايت بخش اين موضوع،

8. با تاييد اينکه اجراي کامل برجام به ايجاد اعتماد نسبت به ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هسته اي ايران کمک خواهد کرد،

9. با حمايت قوي از نقش مستقل و اساسي آژانس بين المللي انرژي (آژانس) در راستي آزمايي پايبندي به موافقتنامه هاي پادمان، از جمله عدم انحراف مواد هسته اي اعلام شده به سوي اهداف اعلام نشده و عدم وجود مواد هسته اي اعلام نشده و فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده، و، در اين چارچوب، در حصول اطمينان از ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هسته اي ايران، از جمله از طريق اجراي «چارچوب براي همکاري» که در 11 نوامبر 2013 بين ايران و آژانس مورد موافقت قرار گرفت و «نقشه راه براي رفع ابهام از موضوعات با اهميت گذشته و حال»، و با شناسايي نقش مهم آژانس در حمايت از اجراي کامل برجام،

10. با تاييد اينکه پادمان هاي آژانس يک جزء اساسي از عدم اشاعه هسته اي بوده، اطمينان بيشتر ميان دولتها را ، از جمله از طريق ايجاد اطمينان مبني بر اينکه دولتها در حال پايبندي به تعهدات خود وفق موافقتنامه هاي مربوطه پادمان هستند، ارتقاء داده، به تقويت امنيت دسته جمعي آنها کمک کرده و به ايجاد يک محيط مساعد براي همکاري هسته اي ياري مي نمايد، و نيز با شناسايي اينکه اجراي موثر و کارآمد پادمان ها نيازمند يک تلاش همکارانه ميان آژانس و دولتها است، و اينکه دبيرخانه آژانس کماکان به گفتگوي آزاد با دولت‏ها بر سر موضوعات پادمان‏ها به منظور افزايش شفافيت و ايجاد اعتماد و به منظور تعامل با آنان در خصوص اجراي پادمان‏ها ادامه خواهد داد؛ و در اين مورد، از ايجاد مانع بر سر راه توسعه اقتصادي و تکنولوژيک ايران يا همکاري بين المللي در زمينه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي دوري خواهد نمود، به مقررات سلامت، ايمني، حفاظت و ساير قواعد فني جاري و حقوق افراد احترام خواهد گذاشت؛ و هر اقدام احتياطي را براي حفاظت از اسرار تجاري، تکنولوژيک و صنعتي و همچنين ساير اطلاعات محرمانه اي که بر آنها آگاهي مي يابد اتخاذ خواهد نمود؛

11. با تشويق دولتهاي عضو به همکاري با ايران، از جمله از طريق مشارکت آژانس، در چارچوب برجام در زمينه استفاده هاي صلح آميز از انرژي هسته اي، و به مشارکت در پروژه هاي مشترک مشخص براي همکاري صلح آميز هسته اي، منطبق با پيوست 3 برجام؛

12. با توجه به لغو مفاد قطعنامه هاي سابق و ساير تدابير پيش بيني شده در اين قطعنامه، و با دعوت از دولتهاي عضو براي بذل توجه مقتضي به اين تغييرات،

13. با تاکيد بر اينکه برجام در ارتقاء و تسهيل توسعه‏ي همکاري و ارتباطات عادي اقتصادي و تجاري با ايران مفيد بوده، و با توجه به حقوق و تکاليف دولت ها در ارتباط با تجارت بين المللي؛

14. با تاکيد بر اينکه دولتهاي عضو بر اساس ماده 25 منشور ملل متحد مکلف هستند تصميمات شوراي امنيت را پذيرفته و اجرا نمايند،

بندهاي اجرايي

1. برجام را تاييد کرده، و با ابرام خواستار اجراي کامل آن بر اساس برنامه زماني مندرج در برجام است؛

2. همه دولتهاي عضو، سازمان هاي منطقه اي و بين المللي را فرا مي خواند که آنگونه اقداماتي که مي تواند براي حمايت از اجراي برجام مناسب باشد را اتخاذ نمايند، از جمله با انجام اقداماتي که همسو با برنامه اجرايي برجام هستند، و نيز از طريق خودداري از اقداماتي که اجراي تعهدات وفق برجام را با مشکل روبرو مي نمايد؛

3. از مدير کل آژانس مي‌خواهد که راستي‏آزمايي و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط با هسته‌اي ايران را براي تمام مدت اجراي اين تعهدات وفق برجام بر عهده بگيرد، و مجددا تاکيد مي نمايد که ايران بايد به طور کامل آنگونه که آژانس درخواست دارد، همکاري کند تا آژانس بتواند تمام موضوعاتمهم را به نحو مشخص شده در گزارش‌هايش حل کند؛

4. از مدير کل آژانس مي‌خواهد تا در خصوص اجراي تعهدات ايران وفق برجام گزارش هاي منظم به شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، و در صورت اقتضاء به موازات آن به شوراي امنيت ارائه کند، و همچنين هر زمان که مديرکل آژانس بر اساس دلايلمعقول، اعتقاد داشته باشد که موضوعي وجود دارد که موجب نگراني بوده و به طور مستقيم بر تحقق تعهدات وفق برجام تاثير مي گذارد، به شوراي حکام و به موازات آن به شوراي امنيت گزارش دهد؛

لغوها

5. مي خواهد که، به محض آنکه آژانس راستي ‏آزمايي کرده باشد که ايران اقدامات مشخص شده در بند‌هاي 15.1 تا 15.11 پيوست5 برجام را اجرا کرده است، مديرکل آژانس گزارشي در تاييد اين واقعيت به شوراي حکام و به طور موازي به شوراي امنيت ارائه کند؛

6. همچنين مي خواهد که،به محض اينکه آژانس به «نتيجه‏ گيري گسترده ‏تر» رسيد که تمام مواد هسته‌اي در ايران در فعاليت‌هاي صلح‌آميز مي ماند، مديرکل آژانس گزارشي در تاييد اين نتيجه‏گيري به شوراي حکام آژانس و به موازات آن به شوراي امنيت تسليم نمايد؛

7. تصميم مي‌گيرد،تحت ماده 41 منشور ملل متحد، که،به محض دريافت گزارش مذکور در بند 5 از آژانس:

الف) مفاد قطعنامه هاي 1969 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008)، 1929 (2010) و 2224 (2015) بايد لغو شوند؛

ب)تمام دولتها بايد ازبند‌هاي 1، 2، 4 و 5 و همچنين مفاد بند‌هاي فرعي الف تا و بند 6 پيوست ب در دوره هاي مشخص شده در هر بند يا بند فرعي تبعيت نمايند، و همچنين فراخوانده مي شوند به اينکه از بندهاي 3 و 7 پيوست ب تبعيت کنند؛

8. تصميم مي‌گيرد،با اقدام وفق ماده 41 منشور ملل متحد، که ده سال پس از روز توافق برجام،به نحو تعريف شده در برجام، تمام مفاد اين قطعنامه بايد لغو شده، و هيچکدام از قطعنامه‌هايي که در بند 7(الف)شرح داده شد، نبايد اجرا شوند، شوراي امنيت رسيدگي به موضوع هسته‌اي ايران را پايان داده، و موضوع «عدم اشاعه» از فهرست موضوعاتيکه در دستورکار شوراي امنيت هستند خارج مي‌شود؛

9. تصميم مي‌گيرد،با اقدام وفق ماده 41 منشور ملل متحد، که لغوهاي توصيف شده در پيوست ب و بند 8 اين قطعنامه، چنانچهمفاد قطعنامه‌هاي قبلي در راستايبند 12 اجرايي شده باشد، رخ نخواهد داد؛

اعمال مفاد قطعنامه‌هاي گذشته

10. چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگلستان، ايالات متحده، اتحاديه اروپايي و ايران («طرف‌هاي برجام») را تشويق مي نمايد که هرگونه موضوع برآمده در ارتباط با اجراي تعهدات برجام را از طريق رويه هاي مشخص شده در برجام حل و فصل نمايند، و عزم خود را براي پرداختن به شکايت‏هاي احتمالي طرف‌هاي برجام در خصوص موارد عدم پايبندي اساسي از سوي يک طرف ديگر برجام، ابراز مي‌دارد؛

11. تصميم مي‌گيرد،با اقدام وفق ماده 41 منشور ملل متحد، که ظرف 30 روز از دريافت اعلان يکي از دولتهاي عضو برجام در مورد موضوعي که آن دولت عضو برجام اعتقاد دارد مصداق عدم پايبندي اساسي در مورد تعهدات وفق برجام است، شورا بايد در مورد پيش نويس يک قطعنامه براي ادامه‏ اجراي لغوهاي مذکور در بند 7(الف) اين قطعنامه رأي گيري نمايد، بعلاوه تصميم مي‌گيرد که اگر، ظرف 10 روز از اعلان مورد اشاره در بالا، هيچ‌عضوي از شوراي امنيت چنان پيش‌نويس قطعنامه‌اي را براي رأي‌گيري ارائه نکرد، رئيس شوراي امنيت بايستي چنين پيش‌نويس قطعنامه‌اي را تسليم کرده و آن را ظرف 30 روز از زمان اعلان اشاره شده در بالا به‌ رأي بگذارد، و شورا قصد خود را براي در نظر گرفتن ديدگاه‌هاي دولت‏هاي درگير در موضوع و هر نظري از سوي هيات مشورتي شکل‌گرفته در برجام، ابراز مي‌دارد.

12. تصميم مي‌گيرد،با اقدام وفق ماده 41 منشور ملل متحد، که اگر شوراي امنيت يک قطعنامه تحتبند 11 براي ادامه اجراي لغوهاي بند 7(الف)تصويب نکرد، آنگاه با اثر بخشي از زمان نيمه شب به وقت گرينويچ پس از سي‌امين روز پس از دريافت اعلان مورد اشاره در بند 11 به شوراي امنيت، تمام مفاد قطعنامه‌هاي 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) و 1929 (2010) که بر اساس بند 7(الف)لغو شده بوده اند، بايد به همان نحوي که پيش از تصويب اين قطعنامه اعمال مي‌شدند، اعمال شوند وتدابير مندرج در بند ‌هاي 7، 8 و 16 تا 20 اين قطعنامه بايد لغو ‌شوند، مگر آنکه شوراي امنيت به گونه ديگري تصميمبگيرد؛

13. تاکيد مي‌کند که در صورت ارائه اعلان به شوراي امنيت به نحوي که در بند 11 وصف شد، ايران و سايراعضاء برجام بايستي براي حل و فصل موضوعيکه موجب آن اعلان شده است، تلاش کنند، و قصد خود را براي جلوگيري از اعمال مجدد مفاد در صورت حل مساله اي که موجب اعلان شده ابراز مي‌دارد، تصميم مي‌گيرد،با اقدام وفق ماده 41 منشور ملل متحد، که اگر دولت عضو برجام که اعلان را صادر کرده است، به شوراي امنيت اطلاع دهد که موضوع مزبور پيش از پايان دوره‏ي 30 روز مشخص شده در بند 12 بالا، حل و فصل شده است، آنگاه مفاد اين قطعنامه، از جمله لغو‌هاي مندرج در بند 7(الف)، عليرغمبند 12 بالا، در جاي خود باقي مانده، و به اين بيان ايران توجه مي نمايد که اگر مفاد قطعنامه‌هاي پيشين در راستاي بند 12 به طور کلي يا جزئي اعمال شوند، ايران آن‌ را به عنوان مبنايي براي توقف اجراي تعهدات خود وفق برجام تلقي خواهد نمود؛

14. تاييد مي‌کند که اعمالمفاد قطعنامه‌هاي پيشين پيرو بند 12، اثر عطف به‌ماسبق نسبت به قراردادهايي که پيش از زمان اعمال بين هر طرف و ايران يا اشخاص و نهادهاي ايراني امضا شده باشدنخواهد داشت، مشروط بر اينکه آن فعاليت‌ها و اجراي آن قراردادها با برجام، قطعنامه کنوني و قطعنامه‌هاي پيشين مطابقت داشته باشد؛

15. تاييد مي‌کند که هرگونه اعمال مفاد قطعنامه‌هاي پيشين پيرو بند 12 با هدف آسيب وارد کردن به افراد يا نهادهايي که، پيش از اعمال آن مفاد با ايران يا اشخاص و نهادهاي ايران وارد کسب و کاري که با برجام و با اين قطعنامه همخوان است شده باشند، نيست، و دولتهاي عضو را به مشورت با يکديگر در خصوص اين آسيب، و اقدام براي تخفيف چنين آسيب ناخواسته‌اي به آن اشخاص و نهادها، تشويق مي‌کند، و تصميم مي‌گيرد اگر مفاد قطعنامه‌هاي پيشين پيرو بند 12 اعمال شد، تدابير را با اثر عطف به ماسبق نسبت به اشخاص و نهادها براي فعاليت‌هاي تجاري با ايران که با برجام، اين قطعنامه و قطعنامه‌هاي پيشين پيش از اعمال آن مفاد منطبق بوده، تحميل نکند؛

اجراي برجام
16. تصميم مي‌گيرد،با اقدام وفق ماده 41 منشور ملل متحد، که توصيه‌هاي کميسيون مشترک در خصوص طرحهاي دولتها براي مشارکت در يا اجازه دادن به فعاليت‌هاي مرتبط با هسته‌اي بيان شده در بند 2 پيوست ب را بررسي کند، و اينکه چنان توصيه‌هايي بايد تصويب‌شده قلمداد شوند، مگر اينکه شوراي امنيت قطعنامه‌اي براي رد يک توصيه‏ کميسيون مشترک ظرف 5 روز کاري از زمان دريافت آن، تصويب نمايد؛

17. از دولتهاي عضو که به دنبال مشارکت در يا صدور اجازه‏ي فعاليت‌هاي بيان‌شده در بند 2 پيوست بهستند، درخواست مي کند تا طرح هاي خود را به شوراي امنيت ارائه کنند، و قصد خود را براي به اشتراک گذاشتن چنين طرحهايي با کميسيون مشترک ايجاد شده در برجام براي بررسي آن‌ها، ابراز مي‌دارد، و از هريک از دولتهاي عضو شوراي امنيت دعوت مي‌کند تا اطلاعات مرتبط و نظراتشان در مورد اين طرح ها را ارائه نمايند، کميسيون مشترک را تشويق مي نمايد که توجه مقتضي به هريک از اين اطلاعات و نظراتمبذول داشته، و درخواست مي‌کند که کميسيون مشترک توصيه‌هاي خود در مورد اين طرح ها را ظرف 20 روز کاري (يا در صورت تمديد، ظرف 30 روز کاري)به شوراي امنيت ارائه دهد؛

18. درخواست مي‌کند از دبيرکل،به منظور حمايت از اجراي برجام، که تدابير اجرايي لازم را براي تسهيل برقراري ارتباط ميان دولت‏هاي عضو و بين شوراي امنيت و کميسيون مشترک از طريق ترتيبات عملي مورد توافق اتخاذ نمايد؛

19. درخواست مي‌کند از آژانس و کميسيون مشترک که به نحو مشخص شده در برجام، هرجا مقتضي بود، رايزني و تبادل اطلاعات نمايند، و همچنين درخواست مي‌کند که دولتهاي صادرکنندهمنطبق باپيوست 4 برجام، با کميسيون مشترک همکاري کنند؛

20. از کميسيون مشترک درخواست مي‌کند بررسي طرح ها براي انتقال و فعاليت‌هاي مصرح در بند 2 از پيوست را هرگاه با اين قطعنامه و مفاد و اهداف برجام همخوان باشد،با ديد توصيه به تائيد بررسي نمايد، تا امکان انتقال اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري‌هاي لازم براي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران ذيل برجام فراهم شود، و تشويق مي‌کند کميسيون مشترک را تا رويه‌هايي براي کسب اطمينان از بررسي با جزئيات و کامل چنين طرح هايي ايجاد کند؛

معافيت‌ها
21. تصميم مي‌گيرد،با اقدام وفق ماده 41 منشور ملل متحد، که مفاد اعمال‌شده در قطعنامه‌هاي 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) و 1929 (2010) در خصوص عرضه، فروش يا انتقال اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري، و ارائه هر مورد مربوط بهمساعدت فني، آموزش، مساعدت مالي، سرمايه‌گذاري، واسطه‌گري يا ديگر خدمات توسط دولتهاي طرف‌ برجام يا دولتهاي عضو هماهنگ با آن‌ها،‌ که مستقيما به موارد زير مرتبط باشد اعمال نگردد: الف) اصلاح دو آبشار تأسيسات فردو براي توليد ايزوتوپ‌هاي پايدار؛ ب) صادرات اورانيوم غني‌شده ايران مازاد بر 300 کيلوگرم در قبال اورانيوم طبيعي؛ و ج) روزآمد کردن رآکتور اراک بر اساس طرح اوليه مورد توافق و سپس طراحي نهايي مورد توافق آن رآکتور؛

22. تصميم مي‌گيرد،با اقدام وفق ماده 41 منشور ملل متحد، که دولتهاي عضو دخيل در فعاليت‌هاي مجاز بند 21، بايست اطمينان کسب کنند از اينکه: الف) تمام فعاليت‌هاي صورت‌گرفته، کاملا در انطباق با برجام هستند؛ ب) 10 روز پيش از چنين فعاليت هايي، کميته تاسيس شده طبق قطعنامه 1737 (2006)، و در صورت تاسيس، کميسيون مشترک را مطلع نمايند؛ ج) الزامات مقتضي دستورالعمل‌ها به نحوي که در بخشنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (INFCIRC) مورد اشاره در قطعنامه 1737 (2006)، و نسخ به روز شده آن، رعايت شده باشد؛ د) از حق راستي‌آزمايي استفاده نهايي و محل استفاده نهايي هريک از موارد تأمين‌شده برخوردار و قادر به اعمال موثر اين حق هستند؛ و ه) در صورتيکه اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري‌هاي عرضه شده، جزء فهرست بخشنامه هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مورد اشاره در قطعنامه 1737 (2006)، و نسخ بروز شده آن، قرار دارد، ظرف 10 روز از تأمين، فروش يا انتقال، آژانس در جريان قرار دهند؛

23. تصميم مي‌گيرد،با اقدام وفق ماده 41 منشور ملل متحد، کههمچنين مفاد اعمال‌شده در قطعنامه‌هاي 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) و 1929 (2010) به آن مقدار که براي اجراي انتقال و فعاليت‌هايي که از قبل به صورت مورد به مورد توسط کميته شکل‌گرفته ذيل قطعنامه 1737 (2006) تائيد مي‌شود، اعمال نشود. اين موارد عبارتند از:

الف) مستقيما مرتبط با اجراي اقدامات مرتبط با هسته‌اي مشخص شده در بند ‌هاي 15.1 تا 15.11 پيوست 5 برجام باشد؛

ب) براي آماده‌سازي اجراي برجام لازم باشد؛ يا،

ج) کميته آنها را با اهداف اين قطعنامه منطبق تشخيص داده باشد؛

24. متذکر مي‌شود که تمامي مقررات بند ‌هاي 21، 22، 23 و 27 در صورتي که مقررات قطعنامه‌هاي پيشين پيرو بند 12 اجرايي شوند، کماکان اعمال خواهندشد؛

ديگر موضوعات
25. تصميم مي‌گيرد تا ترتيبات عملي لازم را صورت دهد براي اينکه مستقيما وظايف مربوط به اجراي اين قطعنامه‌، از جمله اقدامات مشخص شده در پيوست بو انتشار راهنمايي ها را برعهده بگيرد؛

26. از همه دولتها، نهادهاي مربوطهسازمان ملل متحد و ديگر طرف‌هاي ذي‌نفع با ابرام مي خواهد تا براي اجراي امور مربوط به اين قطعنامه به طور کامل با شوراي امنيت همکاري کنند،به خصوص از طريق ارائه اطلاعاتي که در مورد اجراي تمهيدات اين قطعنامه در اختيار دارند؛

27. تصميم مي‌گيرد که تمام مفاد برجام تنها براي اجراي آن بين گروه پنج بعلاوه يکو ايران است و نبايد به عنوان ايجاد سابقه‌ براي هيچ‌يک از دولتها يا براي اصول حقوق بين‌الملل يا حقوق و تعهدات وفق معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته‌اي و ساير اسناد مربوطه و همچنين اصول و ريوه هاي شناخته شده‏ي بين‌المللي قلمداد شود؛

28. يادآور مي‌شود که مفاد اعمال‌شده پيرو بند 12 قطعنامه 1737 (2006) نبايد مانع شود تا يک فرد يا نهاد تحريم‌شده، پرداخت‌هاي مربوط به قراردادهاي پيش از تحريم آن فرد يا نهاد را انجام دهد، مشروط بر اينکه شروط مشخص شده در بند 15 آن قطعنامه رعايت شوند و تصريح مي‌کند که اگر مفاد قطعنامه‌هاي قبلي پيرو بند 12 اين قطعنامه بازاعمال شدند، آنگاه اين قاعده اعمال خواهد شد؛

29. تاکيد مي‌کند بر اهميت اينکه همه دولتها تدابير ضروري براي حصول اطمينان از اينکه هيچ ادعايي از جانب دولت ايران يا هر شخص و نهادي در ايران يا افراد و نهادهاي مشخص ‌شده بر اساس قطعنامه 1737(2006) و قطعنامه‌هاي مربوطه، يا افرادي که از طريق آنها يا به نفع آنها طرح دعوا مي کنند، در ارتباط با هر قرارداد يا مبادله اي، که اجراي آن به واسطه اعمال مفاد قطعنامه‌هاي 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1929 (2010) و اين قطعنامه، جلوگيري شده است، مسموع نباشد؛

30. تصميم مي‌گيرد که تا زماني که مفاد اين قطعنامه بر اساس بند 8 لغو شود، موضوع را در دستورکار خود داشته باشد؛

پيوست الف: متن برجام (ترجمه متن برجام به طور جداگانه منتشر شده است)
پيوست ب:بيانيه مستقل

بيانيه
چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگلستان، آمريکا و اتحاديه اروپايييک برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را با ايران منعقد کردند تا به يک راه‌حل جامع، بلندمدت و مناسب براي مساله هسته‌اي ايران دست يابند. چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگلستان، آمريکا و اتحاديه اروپايي، به منظور افزايش شفافيت و ايجاد فضايي سازنده براي اجراي کامل برجام، برخي مفاد خاص را در نظر گرفته‌اند. مشارکت آنها در برجام منوط به تصويب قطعنامه اي جديد توسط شوراي امنيت سازمان ملل استکه، با اقدام وفق ماده 41 منشور ملل متحد: قطعنامه هاي 1969 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008)، 1929 (2010) و 2224 (2015) را لغو کرده؛ دولتها را به پايبندي به مفاد مندرج در اين بيانيه براي دوره هاي مربوط به هرکدام ملزم ساخته؛ و با همکاري «کميسيون مشترک» ايجاد شده در برجام، اجراي برجام را همانطور که در بند ‌هاي 2 و 6(الف) ذيل آمده، تسهيل سازد.

همان گونه که در قطعنامه‏ا‌يکه چنين تصميمي را اتخاذ کرده آمده است، مفاد ذيل در تاريخي اعمال خواهد شد که مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گزارشي دال بر راستي آزمايي اينکه ايران اقدامات مشخص شده در بندهاي 15.1 تا 15.11 پيوست5 برجام را اجرا کرده، تسليم نمايد:

1. اصطلاح «تمام دولت‏ها» که در اين سند استفاده شده، و در قطعنامه درج شده است، به معني «تمام دولت‏ها بدون استثناء» است.

2. تمام دولتها مي توانند در فعاليت‌هاي زير مشارکت کرده و اجازه آنها را صادر کنند مشروط بر اينکه شوراي امنيت، به صورت مورد به مورد، از قبل آنها را تاييد کرده باشد:

الف) عرضه، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از قلمرو خود، يا بوسيله اتباع خود يا با استفاده از کشتي ها يا هواپيماهاي تحت پرچم‏شان به،يا براي استفاده در يا براي بهره مندي، ايران، و خواه از قلمرو آنان نشات گرفته باشد يا خير، تمامي اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري‌هاي مذکور در سند INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 و سندINFCIRC/254/Rev.9/Part 2 (يا جديدترين نسخه از اين اسناد، که توسط شوراي امنيت به‏روز شده باشد)، و همچنين هرگونه اقلام ديگرکه دولتموردنظر تشخيص دهد مي‌تواند بهفعاليت هاي بازفرآوري يا مرتبط با غني سازي يا مرتبط با آب سنگين به گونه اي مغاير با برجام منجر شود؛

ب)فراهم آوردن هرگونه مساعدت فني يا آموزش، مساعدت مالي، سرمايه‌گذاري، خدمات واسطه‌گرييا ساير خدمات، و انتقال خدمات و يا منابع مالي،به ايران، در ارتباط با عرضه، فروش، انتقال، توليد و يا استفاده از اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري‌هاي شرح داده شده در بند فرعي (الف) بالا؛ و

ج)تحصيل منفعتي توسط ايران در يک فعاليت اقتصادي در کشوري ديگر، که در بردارنده استخراج اورانيوم يا توليد يا استفاده از فناوري و مواد هسته‌اي فهرست شده در INFCIRC/254/Rev.12/Part 1، يا چنان سرمايه‌گذاري‌ در قلمروهايتحت حاکميت آنها توسط ايران، اتباع ايران، و نهادهاي ثبت شده در ايران يا تحت حاکميت ايران، يا توسط افراد و نهادهاييکه به نمايندگي از آنها و يا به دستور آنها عمل مي کنند، يا توسط نهادهاي در مالکيت و يا تحت کنترل آنها،

با اين استثنا که، نيازي به تاييديه پيشاپيش شوراي امنيت براي عرضه، فروش، يا انتقال تجهيزات اشاره شده در بخش ب.1 سند INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 به ايران زماني‌که چنين تجهيزاتي براي رآکتورهاي آب سبک، غني‌سازي پايين اورانيوم تحت پوشش بخش الف-1-2 INFCIRC/254/Rev.12/Part 1استفاده مي‌شود، وقتي که اين تجهيزات جزئي از عناصر سر هم شده‏ي سوخت هسته اي به اجزاء مونتاژشده سوخت هسته‌اي براي چنين رآکتورهايي باشند، همچنين اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري‌هاي برشمرده در سند INFCIRC/254/Rev.12/Part ، مشروط بر اينکهمنحصرا براي استفاده در رآکتورهاي آب سبک باشند.

براي هرگونه اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري‌هاي مورد تاييد شوراي امنيت سازمان ملل مطابق با بند فرعي الف) بالا، و يا عرضه‌شده، فروخته شده، يا منتقل شده طبق استثنائات مذکور در بالا، دولت‏ها مي‌بايست حصول اطمينان نمايند که الف):الزامات دستورالعمل‌هاي‌مندرج در بخشنامه هاي آژانس، به نحو مقتضي رعايت شده است؛ ب) آنها از اين حق برخوردار شده و قادر هستند که به طور موثر استفاده نهايي هرگونه اقلام تأمين‌شده و موقعيت استفاده از آنها را مورد راستي‌آزمايي قرار دهند؛ ج) ظرف مدت ده روز پس از عرضه، فروش و يا انتقال اين اقلام، شوراي امنيت را در جريان قرار دهند؛ و د)در خصوص اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري‌هاي فهرست‌شده در بخشنامه‌هاي آژانس، ظرف مدت ده روز پس از عرضه، فروش و يا انتقال اين اقلام، آژانس را نيز مطلع سازند.

و همچنين با اين استثناء که نيازي به تاييديه قبلي شوراي امنيت سازمان ملل براي تأمين، فروش و يا انتقال اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري‌ها و ارائه هرگونه مساعدت فني، آموزش، کمک‌هاي مالي، سرمايه‌گذاري، خدمات واسطه‏گري و ساير خدمات که به طور مستقيم مربوط به تغييرات لازم در دو آبشار تأسيسات فردو براي توليد ايزوتوپ‌هاي پايدار، صادرات اورانيوم غني‌شده‏ي مازاد بر 300 کيلوگرم ايران در ازاي دريافت اورانيوم طبيعي، و مدرن‌سازي رآکتور اراک بر اساس طراحي اوليه‏ي مورد توافق و، متعاقبا، طراحي نهايي مورد توافق براي اين رآکتور نمي باشد، مشروط به اينکه دولت‏هاي عضور اطمينان حاصل نمايند که: الف) تمام اين فعاليت‌هاي کاملا مطابق با برجام انجام مي‌شوند؛ ب) ده روز پيش از اين چنين فعاليت‌هايي، کميسيون مشترک و شوراي امنيت را مطلع سازند؛ ج)الزامات دستورالعمل هاي مندرج در بخشنامه آژانس، به نحو مقتضي،مراعات شوند؛ د) از اين حق برخوردار باشند و در جايگاهي قرار داشته باشند که بتوانند به طور موثر،استفاده نهايي هرگونه اقلام تأمين‌شده و موقعيت استفاده از آنها را مورد راستي‌آزمايي قرار دهند؛ و ه)در مورد اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري‌هاي فهرست‌شده در بخشنامه‌هاي آژانس، ظرف مدت ده روز از عرضه، فروش و يا انتقال اين اقلام، آژانس را نيز در مطلع سازند.

اين بند بايد تا تاريخ ده سال پس از «روز توافق برجام»،به نحو تعريف شده در برجام، اعمال شود، مگر اينکه آژانس گزارشي ارائه دهد که «نتيجه‏ گيري گسترده ‏تر» را پيش از آن تاريخ تأييد کند، که در اين صورت، از آن پس اين الزام به کسب تاييديه قبلي شوراي امنيت پيش مصوبه‌اي را صادر کند، بايد بلافاصله به تعليق درآمده و، همزمان با آغاز اين تعليق، اعمال استثنائات مقرر در اين بند بايد ادامه يافته و تمامي دولتها مي توانند در فعاليت‌هاي اعلام شده در اين بند مشارکت داشته و اجازه انجام آنها را صادر کنند، مشروط بر اينکه شوراي امنيت و کميسيون مشترک را دستکم ده روز کاري پيش از آغاز اين فعاليت‌ها به صورت مورد به مورد آگاه ساخته باشند.

3. ايران فراخوانده مي شود به اينکه هيچ فعاليتي در ارتباط با موشک‌هاي بالستيکي که برايبرخورداري از قابليت حمل سلاح هاي هسته‌اي طراحي مي شوند صورت ندهد، از جمله پرتاب با استفاده از اين قبيل فناوري‌هاي موشک‌هاي بالستيک، تا زمان هشت سال پس از «روز توافق» يا تا زماني که آژانس گزارشي مبني بر تاييد «نتيجه ‏گيري گسترده ‏تر» ارائه کند، هرکدام زودتر باشد.

4. تمامي دولت‏ها مي توانند در فعاليت‌هاي مشروحه‏ي ذيل مشارکت کرده و اجازه انجام آن را صادر کنند، مشروط بر اينکه شوراي امنيت از قبلبه صورت مورد به مورد، مجوز چنين فعاليت‌هايي را صادر کرده باشد:

الف)عرضه، فروش، يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم تمامي اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري‌هاي برشمرده شده در (S/2015/XXX) [جديدترين فهرست کنترل فناوري موشکي] و هرگونه اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري‌هايي که دولت ذيربط تشخيص دهد که مي‌تواند براي توليد سيستم هايحملسلاح هاي هسته‌اي مورد استفاده قرار گيرد، از داخل قلمرو تحت حاکميت آنها، و يا توسط اتباع آنها و يا با استفاده از هواپيماها و يا کشتي‌هايي که پرچم آنها را حمل مي‌کنند، به داخل ايران و از ايران به خارج، يا براي استفاده در ايران و يا به نفع ايران، چه از قلمرو تحت حاکميت آنها نشأت گرفته و يا نگرفته باشد؛ و

ب)فراهم آوردن هرگونه فناوري يا مساعدت فني يا آموزش، کمک مالي، سرمايه‌گذاري، خدمات واسطه‌گري و موارد ديگر، و نيز انتقال خدمات يا منابع مالي به ايران، يا تحصيل منفعتي توسط ايران در هريک از فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور ديگر، در ارتباط با عرضه، فروش، انتقال، توليد و يا استفاده از اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري‌هاي شرح داده شده در بند فرعي (الف) و يا مرتبط با فعاليت‌هاي شرح داده شده در بند 3.

مشروط بهاينکهدرصورتتاييد توسط شوراي امنيت: (الف) قرارداد براي تحويلاين اقلام و همکاري در اين زمينهدربردارنده تضمين‌هاي مقتضي در خصوص استفاده نهايي آنها باشد؛ و (ب)ايران متعهد ‌شود تا از چنين اقلامي براي گسترش سيستم‌هاي حمل سلاح‌هاي هسته‌اي استفاده نکند.

اين بند بايد تا تاريخ 8 سال پس از «روز توافق» يا تا زماني که آژانس گزارشي در تاييد «نتيجه‏ گيري گسترده ‏تر» ارائه دهد، اعمال شود، هرکدام که زودتر باشد.

5. تمامي دولتها، مشروط به اينکه موافقت قبلي شوراي امنيت به صورت مورد به مورد، مي توانند در اين فعاليت‌ها مشارکت داشته و اجازه آن را صادر کنند: عرضه، فروش و يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم، هرگونه تانک جنگي، خودروهاي رزمي زرهي، سامانه‌هاي توپخانه‌اي سنگين، هواپيماهاي رزمي، بالگردهاي تهاجمي، ناوهاي جنگي، موشک‌ها و يا سامانه‌هاي موشکي، آنگونه که درنظام ثبت سلاح هاي متعارف ملل متحد تعريف شده است، يا مواد مرتبطه، شامل قطعات يدکي،از داخل و يا از طريق قلمروهاي تحت حاکميتي‌شان، و يا توسط اتباع آنها و يا افراد تحت حاکميت آنها، يا با استفاده از هواپيماها و يا کشتي‌هاي حامل پرچم‌هاي آنها، اعم از اينکه از قلمروشان نشأت گرفته يا خير، به ايران، يا براي استفاده در داخل ايران و يا در جهت منافع ايران، و ارائه آموزش فني، منابع يا خدمات مالي، مشاوره، ديگر خدمات يا کمک‌هاي مرتبط با تأمين، فروش، انتقال، توليد، نگهداري و يا استفاده از سلاح ها و تجهيزات مرتبطه مشروح در اين بند فرعي، به ايران توسط اتباع اين دولتها و يا از داخل يا از طريق قلمروهاي تحت حاکميتشان.

اين بند بايد تا تاريخ 5 سال پس از «روز توافق» برجام يا تا تاريخي که آژانس گزارشي در تأييد «نتيجه‏ گيري گسترده ‏تر» را ارائه دهد، اجرا شود، هرکدام که زودتر باشد.

6. تمام دولتها قرار است که:
الف)تدابير ضروري را براي تضمين اينکههرکدام از فعاليت‌هاي مشروح در بندهاي 2، 4، و 5 که در قلمروهاي تحت حاکميتشان اتفاق مي‌افتد، و يا دربردارنده اتباع آنها و يا افراد تحت حاکميت آنها است، يا با استفاده از هواپيماها و يا کشتي‌هاي تحت پرچم‌ آنها صورت مي‌گيرد، تنها مطابق با ضوابط مربوطه‏ آن بندها باشد، و همچنينتضمين جلوگيري و منع هرگونه فعاليت مغاير با اين مفاد، تا مدت ده سال پس از «روز توافق» برجام يا تا زماني که آژانس گزارشيدر تأييد «نتيجه‏ گيري گسترده ‏تر» ارائه دهد؛ بسته به اينکه کدام زودتر اتفاق افتد، اتخاذ نمايند.

ب) جز در حالتي که شوراي امنيت از قبل و به صورت مورد به مورد تصميم ديگري اتخاذ کرده باشد، تدابير لازم را جهت جلوگيري از عرضه، فروش يا انتقال تسليحات يا تجهيزات مرتبط از خاک ايران، توسط اتباع يا کشتي‌ها و هواپيماهاي تحت پرچم خود به عمل آورند. صرفنظر از اينکه مبدأ آنها قلمرو ايران باشد يا خير، تا پنج سال بعد از «روز توافق» برجام يا تا تاريخ ارائه گزارشي در تأييد «نتيجه ‏گيري گسترده ‏تر» توسط آژانس، هر کدام که زودتر باشد.

ج)به مدت هشت سال بعد از «روز توافق» برجام يا تا تاريخ ارائه گزارشيدر تأييد«نتيجه‏ گيري گسترده‏ تر» توسط آژانس، هر کدام که زودتر باشد، به مسدودکردن وجوه، ساير دارايي‌هاي مالي و منابع اقتصادي که در روز توافق برجام در قلمرو آنها بوده و همچنين وجوه و ساير دارايي‌هاي مالي و منابع اقتصادي که در هر زمان بعد از آن به قلمرو آنها وارد مي‌شود، و مالکيت يا کنترل آنها از آنِ افراد و موسساتي باشد که نامشان تا زمان تصويب قطعنامه جديد در فهرستِ تهيه و نگهداري شده توسط «کميته» اي که وفق قطعنامه شماره 1737 (2006) تاسيس شده قرار داشته باشد، ادامه دهند، به استثناي افراد و موسساتي که در اينجا در الحاقيه 1 مشخص شده‌اند، يا آنها که شوراي امنيت ممکن است نام آنها را از فهرست مذکور خارج کند، و دارايي‌هاي افراد و موسسات ديگري را که ممکن است شوراي امنيت آنها را در فهرست با شرايط زير قرار دهد مسدود کنند: داشتن همکاري يا ارتباط مستقيم، يا حمايت از فعاليت‌هاي حساس هسته‌اي ايران به لحاظ اشاعه‌اي، که در تعارض با تعهدات اين دولتوفق برجام باشد، يا ساخت سيستم‌هاي حمل سلاح هسته‌اي از جمله از طريق مشارکت در تهيه اقلام، کالاها، تجهيزات، مواد ممنوعه مشخص شده در اين بيانيه؛ کمک به افراد و موسسات تحت تحريم براي دور زدن يا انجام اعمال متعارض با برجام يا قطعنامه جديد؛ يا عمل به نمايندگي يا به دستور افراد يا موسسات تحت تحريم؛ يا در ماليکت يا تحت کنترل بودن توسط افراد يا موسسات تحت تحريماز جمله از طريق روش‌هاي غيرقانوني.

د)به مدت هشت سال از «روز توافق» برجام يا تا تاريخ ارائه گزارشي توسط آژانس در تأييد«نتيجه ‏گيري گسترده‏ تر»،هرکدام که زودتر باشد،اطمينان حاصل کنندکه از اينکه وجوه،دارايي‌هاي مالي يامناب عاقتصادي توسط اتباع آنها يا هر فرد و موسسه فعال در قلمرو آنها، در اختيار افراد يا موسسات تحت تحريم قرار گرفته يا به نفع آنها مورد استفاده قرار گيرد، ممانعت شود. اين شرايط براي وجوه، ساير دارايي‌هاي مالي يا منابع اقتصادي که دولت‌هاي مربوطه آنها را واجد شرايط ذيل بدانند، لازم‌الاجرا نخواهد بود:

(1) براي مخارج پايه، از جمله پرداخت هزينه مواد غذايي، اجاره يا رهن، دارو و درمان پزشکي، ماليات، هزينه بيمه و هزينه‌هاي خدمات عمومي يا صرفا براي پرداخت هزينه‏هاي معقول حرفه‌اي و بازپرداخت اجرت خدمات حقوقي يا هزينه‌هاي خدمات بر طبق قوانين دولتها، يا براي نگهداري معمول از اموال و ساير دارايي‌هاي مالي و منابع اقتصادي مسدود شده ضروري باشد،پس از اطلاع دولت‌ها به شوراي امنيت مبني بر قصد خود صدور مجوز، در موقع اقتضا، براي دسترسي به اين وجوه، ساير دارايي‌هاي مالي يا منابع اقتصادي، عدم پاسخ منفي شورا ظرف پنج روز کاري بعد از دريافت اطلاعيه مزبور؛

(2) براي مخارج فوق‌العاده ضروي باشند، مشروط بر آنکه اين تصميم توسط دولت‌هاي مربوطه به اطلاع شوراي امنيت رسيده باشد و شورا آن را تأييد کرده باشد؛

(3) براي همکاري در پروژه‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي، مطابق موارد شرح داده شده در پيوست 3 برجام ضرورت داشته باشد، مشروط بر آنکه دولت‌هاي مربوطه اين تصميم را به اطلاع شوراي امنيت رسانده باشند و اين شورا آن را تأييد کرده باشد؛

(4) موضوع يک راي يا قرار قضايي، اجرايي يا داوري باشد که در آن صورت، وجوه مورد نظر، ساير دارايي‌هاي مالي و منابع اقتصادي مي تواند براي استفاده در اين راي يا قرار استفاده شود، منوط به آنکه قرار يا راي مزبور مربوط به قبل از تاريخ صدور قطعنامه شماره 1737 (سال 2006) بوده، در جهت منافع يکي از افراد يا موسسات موضوع تدابير مطرح شده در اين بند نباشند و توسط دولت‌هاي مربوطه به اطلاع شوراي امنيت رسيده باشد؛ يا

(5) براي فعاليت‌هاي مرتبط با موارد مطرح شده در بند2 يا هر فعاليت مورد نيازديگر براي اجراي برجام ضروري باشد، منوط به آنکه اين تصميم توسط دولت‌هاي مربوطه به اطلاع شوراي امنيت رسيده باشد و شوراي امنيت آن را تأييد کرده باشد.

بعلاوه، اين مفاد نبايد مانع از اين شود که يک فرد يا نهاد در ليست قرار گرفته، بدهي هاي خود را که مربوط به قراردادهاي دوره قبل از در ليست قرار گرفتن آن فرد يا نهاد هستند بپردازد، مشروط بر اينکه دولتهاي مربوطه معلوم کرده باشند که قرارداد مربوط به اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها، فناوري‏ها‌، مساعدت‌، آموزش، کمک مالي، سرمايه‌گذاري، واسطه‌گري يا ديگر خدمات ممنوعه‏ ذکر شده در اين بيانيه نبوده؛ پرداخت مستقيما يا به صورت غير مستقيم توسط اشخاص يا نهادهاي ذيل مفاد اين بند دريافت نشده؛ و 10 روز پيش از صدور چنين مجوزي،اطلاع لازم از سوي دولت مربوطه به شوراي امنيت مبني بر تصميم براي پرداخت يا دريافت چنين وجوهي يا صدور مجوز، ، در صورت اقتضاء، براي رفع انسداد منابع، دارايي‌هاي مالي يا منابع اقتصادي براي اين هدف.

بعلاوه، دولت‏ها مي‌توانند اجازه افزوده شدن بهره يا ديگر درآمدهاي متعلقه به حساب‌هاي مسدود‌شده وفق اين بند، يا پرداخت‌هاي مربوط به قراردادها، موافقتنامه‌ها يا تعهداتي که پيش از تاريخي که آن‌ حساب‌ها مسدود شده‌اند، را صادر کنند، مشروط بر اينکه اين بهره، ديگر درآمدها يا هزينه‌ها، همچنان مشمول اين تدابير بوده و مسدود باشند.

هـ)به مدت 5 سال از روز توافق برجام يا تا تاريخي که آژانس گزارشي مويد «نتيجه ‏گيري گسترده ‏تر» را ارائه نمايد، هرکدام زودتر باشد، اقدامات لازم براي پيشگيري از ورود يا عبور افراد اعلام‌شده در بند 6(الف) بالابه يا ازسرزمين شان را انجام دهند، هرچند با اين تاکيد که هيچ‌چيز در اين بند نبايد يک دولت را به ممانعت از ورود اتباع خود به سرزمينش ملزم کند. تدابير اعمال‌شده در اين بند، هرگاه شوراي امنيت به صورت مورد به مورد تشخيص دهد که چنين سفرهايي به دلايل انساندوستانهقابل توجيهاست نبايستي اعمال شود، از جمله در خصوص تکاليف مذهبي، يا زماني که شوراي امنيت نتيجه بگيرد که يک معافيت به نحو ديگري به پيشبرد اهداف قطعنامه جديد کمک مي‌کند، از جمله زماني که بند 15 اساسنامه مطرح است؛

و) اقدامات لازم را منطبق با قطعنامه و دستورالعمل ارائه‌شده از سوي شوراي امنيت در ارتباط با اقلامي کهعرضه، فروش، انتقال يا صادرات آن‌ها در تعارض بامفاد مندرج در برجام يا اين بيانيه صورت گرفته، انجام داده و در چنان اقداماتي همکاري کنند.

7. همه دولتها فراخوانده مي شوند که اجراي کامل برجام را تسهيل کنند، از طريق بازرسي، محموله‌ها به و از ايران، در قلمرو خود از جمله بنادر و فرودگاه‌ها، منطبق با اختيارات و قوانين ملي خود و منطبق با قوانين بين‌المللي به خصوص حقوق درياها و معاهدات بين‌المللي هوانوردي مربوطه، در صورتي که بر اساس دلايلي معقول، اعتقاد داشته باشندآن محموله‏ دربردارنده اقلامي است که تامين، فروش، انتقال يا صادرات آن‌ها برخلاف مفاد برجام يا اين بيانيه صورت گرفته؛ و همچنين بدان فراخوانده مي شوند که اگر مبتني بر دلايل معقولي، اعتقاد دارند که يک کشتي حامل اقلامي است که عرضه، فروش، انتقال يا صادرات آن‌ها بر خلاف مفاد برجام يا اين بيانيه صورت گرفته، در بازرسي‌ کشتي در آب‌هاي آزاد، با رضايت دولت پرچم کشتي، همکاري کنند.

چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگلستان، ايالات متحده و اتحاديه اروپايي، خاطرنشان مي کنند که چنين درکي دارند که متعاقب تصويب قطعنامه‌اي که برجام را تائيد مي کند، شوراي امنيت ترتيبات عملي براي مستقيما برعهده گرفتن وظايف مقرر در اين بيانيه، از جمله نظارت و حمايت از اجراي اين مفاد توسط دولتهاي عضو،بررسيطرحهاي مشروحه در بند2 اين بيانيه، پاسخ به استعلامات دولت‏هاي عضو، ارائه دستورالعمل‌، و بررسي اطلاعات مربوط به اقدامات ادعايي متناقض با قطعنامه را انجام خواهد داد. بعلاوه، اين دولتها پيشنهاد مي‌کنند که شوراي امنيت از دبير کل بخواهد که هر 6 ماه، در مورد اجراي اين مفاد گزارش دهد.

image

دوره زماني مفاد اين بيانيه مي‌تواند توسط کميسيون مشترکبه درخواست هريک از اعضاء در نشست دو سالانه در سطح وزرا، که کميسيون مي تواند با اجماع، توصيه هايي را به شوراي امنيت بدهد، مورد بازنگري قرار گيرد.

پيوست
1- داوود آقاجاني
2- امير مويد علايي
3- بهنام عسگرپور
4- محمد فدايي آشياني
5- عباس رضايي آشتياني
6- سازمان انرژي اتمي ايران
7- هاله بختيار
8- مرتضي بهزاد
9- مرکز تحقيقات و توليد سوخت هسته‌اي اصفهان و مرکز فناوري هسته‌اي اصفهان
10- بانک فرست ايست اکسپورت
11- سيد حسين حسيني
12- شرکت کشتيراني ايران و هند
13- شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي- بنلوکس
14- جابر ابن حيان
15- مرکز تحقيقات هسته‌اي کرج
16- شرکت کاوش‌يار
17- علي حاجي‌نيا ليلابادي
18- شرکت مصباح انرژي
19- شرکت صنايع نوين تکنيک
20- حميدرضا مهاجراني
21- جعفر محمدي
22- احسان منجمي
23- هوشنگ نوبري
24- شرکت نوين انرژي
25- مرکز تحقيقات هسته‌اي کشاورزي و دارويي
26- شرکت پارس تراش
27- صنايع پيشگامانرژي
28- محمد قنادي
29- امير رحيمي
30- جواد رحيقي
31- عباس رشيدي
32- جواد کريمي ثابت
33- سيد جابر صفدري
34- قاسم سليماني
35- خطوط کشتيراني جنوب ايران
36- شرکت تماس

249 بازدید
::تاریخ انتشار: تیر 29, 1394
تلگرام فیسبوک توییتر گوگل پلاس اشتراک در فیس نما اشتراک در کلوب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مطالب
پربیننده هفته
پربیننده ماه

اخبـــــار بازیگـــــران و چهره هــــــا

گالـــری عکس هـــای دیدنی و جـــالب