ظریف ترجمه فارسی متن اصلی برجام و ۵ ضمیمه را منتشر کرد


توسط وزارت خارجه منتشر شد

ظریف ترجمه فارسی متن اصلی برجام و ۵ ضمیمه را منتشر کرد

به گزارش روز  از نو ، وزارت امور خارجه ترجمه فارسی متن اصلی برجام و ۵ ضمیمه آن را منتشر کرد.

وزارت امور خارجه ترجمه فارسي متن اصلي برجام و 5 ضميمه آن را منتشر کرده است.

ايران و گروه موسوم به 1+5 روز سه شنبه پس از حدود سه هفته مذاکرات در شهر وين اتريش، بر سر سند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به جمع بندي رسيدند.

اين سند از يک متن اصلي به علاوه 5 ضميمه تشکيل شده و متن انگليسي آن مجموعا 159 صفحه است که اولين بار توسط خبرگزاري فارس منتشر شد .

در ادامه متن کامل ترجمه غيررسمي اين سند به همراه ضمايم آن که وزارت امور خارجه در اختيار رسانه ها قرار داده، آمده است:

مقدمه و مفاد عمومي

‌أ. جمهوري اسلامي ايران و گروه 1+5 (چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگليس و ايالات متحده، و نماينده عالي اتحاديه اروپايي در امور خارجي و سياست امنيتي)، در مورد اين برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تصميم گيري نمودند. اين برجام بازتاب يک فرآيند گام به گام بوده و مشتمل بر تکاليف متقابل به نحو مندرج در اين سند و پيوست هاي آن مي باشد که قرار است توسط شوراي امنيت مورد تاييد قرار گيرد.

‌ب. اجراي کامل اين برجام موجب حصول اطمينان از ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هسته اي ايران خواهد شد.

‌ج. ايران مجددا تائيد مي نمايد که هيچگاه و تحت هيچ شرايطي در پي سلاح هاي هسته اي، توليد و يا به دست آوردن آنها نخواهد بود.

‌د. اجراي موفقيت آميز اين برجام ايران را قادر خواهد ساخت تا به طور کامل حق خود بر انرژي هسته اي جهت مقاصد صلح آميز را طبق مواد ذيربط معاهده عدم اشاعه هسته اي و همسو با تعهداتش در آن سند استيفاء نمايد و در نتيجه با برنامه هسته اي ايران همچون برنامه هر دولت ديگر غير دارنده سلاح هاي هسته اي عضو معاهده عدم اشاعه رفتار خواهد شد.

‌ه. اين برجام موجب لغو جامع کليه تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و همچنين تحريم هاي چندجانبه و ملي مرتبط با برنامه هسته اي ايران و نيز شامل گام هايي براي ايجاد دسترسي در حوزه هاي تجارت، فناوري، مالي، و انرژي خواهد شد.

‌و. گروه 1+5 و ايران مجددا بر تعهد خود نسبت به اهداف و اصول ملل متحد به نحو مندرج در منشور سازمان ملل متحد تاکيد مي نمايند.

‌ز. گروه 1+5 و ايران اذعان مي نمايند که معاهده عدم اشاعه هسته اي کماکان مبناي اساسي رژيم عدم اشاعه هسته اي و رکن بنيادين پيگيري خلع سلاح هسته اي و استفاده هاي صلح آميز از انرژي هسته‏ اي مي باشد.

‌ح. گروه 1+5 و ايران بر عهده مي گيرند که اين برجام را با حسن نيت و در فضايي سازنده، بر مبناي احترام متقابل اجرا نمايند، و از هرگونه اقدام مغاير با نص، روح و هدف اين برجام خودداري نمايند. گروه 1+5 از تحميل الزامات مقرراتي و آئين نامه اي تبعيض آميز، به جايگزيني تحريم ها و اقدامات محدوديت سازي که مشمول اين برجام مي شوند، خودداري خواهند ورزيد. اين برجام بر پايه اجراي برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) که در تاريخ 3 آذرماه 1392 در ژنو مورد توافق قرار گرفت، استوار مي گردد.

‌ط. کميسيون مشترکي متشکل از گروه 1+5 و ايران به منظور نظارت بر اجراي اين برجام تشکيل خواهد شد و وظايف پيش بيني شده در اين برجام را ايفا خواهد نمود. کميسيون مشترک به موضوعات ناشي از اجراي اين برجام رسيدگي نموده و مطابق با مفادي که در پيوست مربوطه شرح داده شده است، عمل خواهد کرد.

‌ي. از آژانس بين‏ المللي انرژي اتمي خواسته خواهد شد تا نسبت به اقدامات داوطلبانه مرتبط با هسته اي به نحو مورد توافق در اين برجام، نظارت و راستي آزمايي نمايد. از آژانس درخواست خواهد شد که به طور منظم به شوراي حکام، و آنگونه که در اين برجام مقرر شده است به شوراي امنيت اطلاع رساني نمايد. کليه قواعد و مقررات مربوطه‏ ي آژانس در خصوص حفاظت از اطلاعات توسط کليه طرف‏هاي دخيل به طور کامل رعايت خواهد شد.

‌ک. کليه مفاد و اقدامات مندرج در اين برجام صرفاً براي اجراي آن بين گروه 1+5 و ايران مي باشد و نمي‏بايست به منزله ‏ي ايجاد رويه براي هيچ دولت ديگري، يا براي اصول بنيادين حقوق بين الملل و حقوق و تعهدات وفق معاهده‏ ي عدم اشاعه هسته اي و ساير اسناد مربوطه، و همچنين اصول و رويه‏ هاي شناخته ‏شده‏ ي بين المللي تلقي گردد.

‌ل. به جزئيات فني اجراي اين برجام در پيوست هاي اين سند پرداخته مي شود.

‌م. اتحاديه اروپايي، کشورهاي گروه 1+5 و ايران در چارچوب اين برجام، به نحو مقتضي در زمينه مصارف صلح آميز انرژي هسته‏ اي همکاري کرده و در طرح هاي مربوط به همکاري هاي هسته اي صلح آميز که مشترکا توسط طرفين تعيين مي شوند، از جمله از طريق مشارکت آژانس، تعامل خواهند نمود.

‌ن. گروه 1+5 پيش ‏نويس قطعنامه‏ اي تاييدکننده‏ ي اين برجام را براي تصويب به شوراي امنيت ارائه خواهد کرد که تاکيد مي نمايد که انعقاد اين برجام نشانگر يک دگرگوني بنيادين در بررسي اين موضوع توسط شوراي امنيت بوده و تمايل شورا براي برقراري يک رابطه جديد با ايران را اعلام مي نمايد. اين قطعنامه شوراي امنيت، همچنين لغو تمامي مفاد وضع شده وفق قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت از روز اجرا؛ ايجاد برخي محدوديت هاي خاص؛ و خاتمه بررسي موضوع هسته اي ايران توسط شوراي امنيت سازمان ملل 10 سال پس از روز توافق برجام را مقرر خواهد نمود.

‌س. مفاد پيش بيني شده در اين برجام براي دوره هاي زماني مربوطه به شرحي که خواهد آمد و جزئيات آن در پيوست ها ذکر شده است، اجرا خواهد شد.

‌ع. گروه 1+5 و ايران هر دو سال يک بار، يا در صورت نياز زودتر، به منظور بازنگري و ارزيابي پيشرفت صورت گرفته، و اتخاذ تصميمات مقتضي با اجماع، در سطح وزير ديدار خواهند نمود.

ايران و گروه 1+5 اقدامات داوطلبانه زير را در چارچوب زماني که جزئيات آن در اين برجام و پيوست هاي آن تشريح گرديده است، اتخاذ خواهند نمود
هسته اي

الف- غني ‏سازي، تحقيق و توسعه غني‏ سازي، ذخاير

1. طرح بلندمدت ايران شامل برخي محدوديت‏هاي مورد توافق در مورد همه‏ ي فعاليت‏ هاي غني‏ سازي اورانيوم و فعاليت هاي مرتبط با غني‏ سازي اورانيوم، از جمله برخي محدوديت هاي مشخص در برخي فعاليت هاي خاص تحقيق و توسعه، براي هشت سال نخست، و به دنبال آن، با يک ضرباهنگ معقول، تکامل تدريجي به سمت مرحله‏ ي بعدي فعاليت‏هاي غني‏ سازي‏ ايران براي اهداف منحصرا صلح ‏آميز، به نحو موصوف در پيوست 1 خواهد بود. ايران به تعهد داوطلبانه خود، به نحو شرح داده شده در برنامه بلندمدت غني‏ سازي و تحقيق و توسعه غني‏ سازي خود که به عنوان بخشي از اعلاميه ‏ي اوليه‏ ي ايران براي پروتکل الحاقي ارائه خواهد شد پايبند خواهد بود.

2. ايران، در ده سال آغاز به از رده خارج کردن سانتريفيوژهاي IR-1 خود خواهد نمود. طي اين دوره، ايران ظرفيت غني‏ سازي خود در نظنز را حداکثر تا ظرفيت غني‏ سازي اورانيوم تعداد 5060 سانتريفيوژ IR-1 نصب شده نگه خواهد داشت. سانتريفيوژهاي اضافي و زيرساخت‏ هاي غني ‏سازي مربوطه در نطنز تحت نظارت مستمر آژانس به نحو مشروح در پيوست 1 انبار خواهد شد.

3. ايران تحقيق و توسعه ‏ي غني‏ سازي را به شيوه ‏اي که به انباشت اورانيوم غني‏ شده منتج نشود ادامه خواهد داد. تحقيق و توسعه غني ‏سازي ايران با اورانيوم براي مدت 10 سال شامل صرفا ماشين هاي IR-4، IR-5، IR-6 و IR-8 به نحو تشريح شده در پيوست 1 خواهد بود، و ايران به نحو مشخص شده در پيوست يک در ساير فناوري‏ هاي جداسازي ايزوتوپ براي غني‏ سازي اورانيوم وارد نخواهد شد. ايران به تست دستگاه‏ هاي IR-6 و IR-8 ادامه خواهد داد، و در ميانه سال هشتم، تست تا سي دستگاه ماشين IR-6 و IR-8 را به نحو مشخص شده در پيوست 1 آغاز خواهد کرد.

4. همچنان که ايران سانتريفيوژهاي IR-1 را از رده خارج مي نمايد، به جز نحوه مندرج در پيوست 1 اقدام به ساخت يا سرهم کردن سانتريفيوژ نخواهد کرد، و سانتريفيوژهاي از کار افتاده را با نوع مشابه جايگزين خواهد نمود. ايران توليد دستگاه‏ هاي سانتريفيوژ پيشرفته را صرفا براي فعاليت هاي مشخص شده در اين برجام صورت خواهد داد. از پايان سال هشتم، و به نحو مندرج در پيوست 1، ايران آغاز به ساخت تعداد مورد توافقي از دستگاه هاي سانتريفيوژ IR-6 و IR-8 بدون روتورز نموده و تمامي دستگاه هاي توليد شده را در نطنز، تا زماني که بر اساس برنامه بلندمدت ايران مورد نياز واقع شوند، تحت نظارت مستمر آژانس انبار خواهد نمود.

5. ايران بر اساس برنامه بلندمدت خود، براي 15 سال، فعاليت هاي مرتبط با غني‏ سازي اورانيوم، از جمله تحقيق و توسعه ‏ي تحت نظارت پادماني خود را صرفا در تاسيسات غني سازي نطنز انجام خواهد داد، سطح غني‏ سازي اورانيوم خود را تا سقف 3.67 درصد نگه خواهد داشت، و، در فردو، از هرگونه غني‏ سازي اورانيوم و تحقيق و توسعه غني ‏سازي اورانيوم و از نگاهداري هرگونه مواد شکافت ‏پذير خودداري خواهد ورزيد.

6. ايران تاسيسات فردو را به يک مرکز هسته اي، فيزيک و فن آوري تبديل خواهد نمود. همکاري بين ‏المللي از جمله به شکل سرمايه‏ گذاري‏ هاي مشترک علمي در حوزه‏ هاي تحقيقاتي مورد توافق ايجاد خواهد شد. 1044 ماشين IR-1 در قالب شش آبشار در يک بال در تاسيسات فردو باقي خواهد ماند. دو عدد از اين آبشارها به همراه زيرساخت هاي مربوطه بدون اورانيوم به چرخش ادامه خواهد داد و از جمله از طريق اصلاح مقتضي زيرساخت‏ ها، براي توليد ايزوتوپ‏هاي پايدار منتقل خواهد شد. چهار آبشار ديگر به همراه کليه‏ ي زيرساخت‏هاي مربوطه به صورت ساکن باقي خواهند ماند. کليه سانتريفيوژهاي ديگر و زيرساخت‏هاي مرتبط با غني‏ سازي جمع ‏آوري و تحت نظارت مستمر آژانس به نحو مشخص شده در پيوست 1 انبار خواهد شد.

7. طي اين مدت پانزده سال، و همچنان که ايران به طور تدريجي به سمت رسيدن به استانداردهاي بين ‏المللي کيفيت براي سوخت توليدي در ايران حرکت مي‏کند، ذخاير اورانيوم خود را به 300 کيلوگرم هگزافلورايد اورانيوم غني شده تا 67/3 درصد يا معادل آن در ساير اشکال شيميايي محدود خواهد کرد. مقادير اضافه بر اين ميزان براساس قيمت‏هاي بين ‏المللي و در عوض دريافت هگزافلواريد اورانيوم طبيعي تحويل داده شده به ايران، به فروش رسيده و به خريدار بين ‏المللي تحويل داده خواهد شد، يا به سطح اورانيوم طبيعي ترقيق خواهد گرديد. اورانيوم غني شده موجود در مجتمع هاي سوخت توليد شده از روسيه يا ساير منابع، براي استفاده در راکتورهاي هسته اي ايران، اگر شرايط مندرج در پيوست 1 را دارا باشد، در زمره اين 300 کيلوگرم ذخيره UF6 فوق الذکر محاسبه نخواهد شد. کميسيون مشترک از کمک به ايران، از جمله به نحو مقتضي از طريق همکاري هاي فني آژانس، حمايت خواهد نمود تا سوخت هسته اي توليد شده توسط ايران حائز استانداردهاي کيفي بين ‏المللي گردد. کليه اکسيد اورانيوم باقي مانده غني شده بين 5 تا 20 درصد به منظور استفاده در راکتور تحقيقاتي تهران به سوخت تبديل خواهد شد. هر گونه سوخت اضافي مورد نياز راکتور تحقيقاتي تهران، با نرخ بازارهاي بين ‏المللي در دسترس ايران قرار خواهد گرفت

ب- اراک، آب سنگين، باز-فرآوري

8. ايران مبادرت به بازطراحي و بازساخت يک راکتور تحقيقاتي آب سنگين مدرنيزه شده در اراک بر اساس طراحي اوليه مورد توافق و در قالب يک همکاري بين المللي که طراحي نهايي آن را نيز تصديق خواهد کرد، خواهد نمود که با استفاده از سوخت غني شده تا 3.67 درصد فعاليت خواهد کرد. اين راکتور تحقيقات هسته اي صلح آميز و توليد راديو ايزوتوپ براي مقاصد پزشکي و صنعتي را پشتيباني خواهد کرد. راکتور بازطراحي شده و بازسازي شده اراک پلوتونيوم در سطح تسليحاتي توليد نخواهد کرد. کليه فعاليت ها براي بازطراحي و ساخت مجتمع هاي سوخت براي راکتور بازطراحي شده، بجز براي نخستين بارگذاري سوخت، در ايران انجام خواهد گرفت. همه سوخت مصرف شده در اراک براي دوره‏ ي عمر راکتور به خارج از ايران منتقل خواهد شد. اين مشارکت بين‏ المللي مشتمل بر کشورهاي مشارکت کننده‏ ي گروه 1+5، ايران و ساير کشورهايي که طرفين ممکن است مشترکا تعيين کنند، خواهد بود. ايران به عنوان مالک و مدير پروژه، نقش راهبري را ايفا خواهد نمود و گروه پنج بعلاوه يک و ايران قبل از روز اجراي توافق، يک سند رسمي که مسئوليت هايي که اعضاي پنج بعلاوه يک برعهده خواهند گرفت را مشخص خواهد نمود، منعقد مي نمايند.

9. ايران برنامه دارد که با همکاري گسترده ‏تر بين‏ المللي شامل تضمين عرضه سوخت، همگام با روندهاي پيشرفت فنآوري بين ‏المللي در اتکاء بر آب سبک براي راکتورهاي تحقيقاتي و توليد برق آينده خود، حرکت نمايد.

10.به مدت 15 سال، راکتور آب سنگين ديگر يا انباشت آب سنگين در ايران نخواهد بود. همه آب سنگين اضافي براي صادرات در بازارهاي بين‏ المللي عرضه خواهد شد.

11. ايران قصد دارد همه سوخت مصرف شده کليه راکتورهاي هسته اي تحقيقاتي و قدرتي فعلي و آينده خود را براي پسمانداري يا اقدامات بعدي، آنگونه که در قراردادهايي که به نحو صحيح با طرف دريافت کننده منعقد خواهد شد، از کشور خارج کند.

12. به جز فعاليت هاي جداسازي با هدف توليد راديوايزوتوپ هاي پزشکي و صنعتي از نمونه‏ هاي تابش‏ ديده‏ ي اورانيوم غني‏ شده، ايران به مدت 15 سال وارد بازفرآوري يا ساخت تاسيسات قادر به بازفرآوري سوخت مصرفي، يا فعاليت هاي تحقيق و توسعه‏ ي بازفرآوري که منتج به ايجاد قابليت بازفرآوري سوخت مصرفي شود، نگرديده و پس از اين مدت نيز قصد چنين کاري را ندارد.

ج. شفافيت و اقدامات اعتمادساز

13. ايران، منطبق با اختيارات مربوطه‏ ي رئيس جمهور و مجلس (پارلمان)، وفق ماده 17 (ب) پروتکل الحاقي به موافقتنامه جامع پادمان خود، اين پروتکل را به صورت موقتي اجراء، و اقدام به تصويب آن در چارچوب زماني پيش بيني شده در پيوست 5 کرده، و کد 1/3 اصلاحي ترتيبات فرعي بر موافقتنامه پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد نمود.

14. ايران «نقشه راه براي رفع ابهام از مسائل مورد اختلاف حال و گذشته» مورد توافق با آژانس، شامل ترتيباتي براي پرداختن به مسائل مورد نگراني حال و گذشته‏ ي مربوط به برنامه هسته اي‏ ايران مندرج در ضميمه گزارش مورخ 8 نوامبر 2011 آژانس (GOV/2011/65)، را کاملا اجرا خواهد نمود. اجراي کامل فعاليت هايي که ايران بر اساس اين نقشه راه برعهده مي گيرد تا 15 اکتبر 2015 تکميل خواهد شد و متعاقبا مديرکل تا 15 دسامبر 2015 ارزيابي نهايي خود پيرامون حل و فصل تمامي مسائل اختلافي باقي مانده‏ ي گذشته و حال را به شوراي حکام ارائه خواهد نمود، و فارغ از صلاحيت شوراي حکام، کشورهاي پنج بعلاوه يک به عنوان اعضاي شوراي حکام قطعنامه اي را براي اتخاذ اقدامات لازم، با هدف بسته شدن اين موضوع، به شوراي حکام ارائه خواهند کرد.

15. ايران به آژانس اجازه خواهد داد که بر اجراي اقدامات داوطلبانه فوق الذکر براي دوره هاي زماني مربوطه و نيز اجراي تدابير شفافيت ساز به شرح مندرج در اين برجام و پيوست هاي آن نظارت نمايد. اين اقدامات شامل: حضور بلندمدت آژانس در ايران؛ نظارت آژانس بر کنسانتره سنگ معدن اورانيوم توليدي توسط ايران در همه کارخانه هاي تغليظ سنگ معدن اورانيوم به مدت 25 سال؛ نظارت و مراقبت در مورد روتورزها و بيلوزهاي سانتريفيوژ به مدت 20 سال؛ استفاده از فنآوري هاي مدرن تائيد شده و گواهي شده توسط آژانس از جمله دستگاه سنجش ميزان غني‏ سازي به صورت مستقيم، و مهر و موم هاي الکترونيک؛ و يک سازوکار قابل اتکا براي اطمينان از رفع سريع نگراني هاي آژانس در زمينه دسترسي به مدت 15 سال، به شرح مندرج در پيوست 1.

16. ايران به فعاليت هايي که به توسعه تجهيزات انفجاري هسته اي منجر مي تواند شود شامل فعاليت هاي متالورژي اورانيوم و پلوتونيوم به نحو مشخص شده در پيوست 1، از جمله در سطح تحقيق و توسعه، مبادرت نخواهد نمود.

17. ايران با کانال خريدي که جزئيات آن در اين برجام، به شرح مندرج در پيوست 5، آمده و مورد تاييد قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل خواهد بود همکاري نموده و مطابق آن عمل خواهد کرد.

تحريم ها

18. قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد که برجام را تاييد خواهد نمود تمام مفاد قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت در خصوص موضوع هسته اي ايران- 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008)، 1929 (2010) و 2224 (2015) را همزمان با اجراي اقداماتِ توافق شده‏ ي مرتبط با هسته اي توسط ايران، راستي‏ آزمايي شده‏ توسط آژانس، به نحو مشخص شده در پيوست 5 لغو خواهد کرد و محدوديتهاي خاصي را به نحو مشخص شده در پيوست 2 برقرار خواهد نمود؛

19. اتحاديه اروپايي همه مفاد «مقررات اتحاديه اروپايي» را، آنگونه که موخرا اصلاح شده است، که کليه تحريم هاي اقتصادي و مالي مرتبط با هسته اي را اجرائي مي سازد، از جمله فهرست افراد مشخص شده‏ ي مربوطه، همزمان با اجراي اقداماتِ توافق شده‏ ي مرتبط با هسته اي توسط ايران، به نحو مشخص شده در پيوست 5، که توسط آژانس راستي آزمايي شده باشد، لغو خواهد کرد، و (اين لغو) شامل تمامي تحريم ها و تدابير محدودکننده در حوزه هاي زير، که در پيوست 2 تشريح شده، خواهد بود:

الف- نقل و انتقالات مالي بين اشخاص و نهادهاي اروپايي، از جمله موسسات مالي، و اشخاص و نهادهاي ايراني از جمله موسسات مالي؛

ب- فعاليت هاي بانکي، شامل ايجاد روابط کارگزاري بانکي جديد و افتتاح شعب و بانکهاي تابعه بانکهاي ايراني در قلمرو کشورهاي عضو اتحاديه؛

ج- ارائه خدمات بيمه و بيمه اتکائي؛

د- ارائه خدمات پيام رساني مالي (از جمله سوئيفت) براي افراد و اشخاص حقوقي نامبرده شده در الحاقيه‏ ي 1 پيوست 2 شامل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و موسسات مالي ايراني؛

ه- حمايت مالي از تجارت با ايران (اعتبارات صادراتي، تضامين، يا بيمه)؛

و- تعهد به پرداخت وام هاي بلاعوض، خدمات مالي و وام هاي ترجيحي به دولت ايران؛

ز- معاملات راجع به اوراق مشارکت دولت ايران و اوراق تضمين شده توسط دولت؛

ح- واردات و حمل نفت، فراورده هاي نفتي، گاز و فرآورده هاي پتروشيمي ايراني؛

ط- صادرات تجهيزات يا تکنولوژي کليدي براي بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي؛

ي- سرمايه گذاري در حوزه هاي نفت و گاز و پتروشيمي؛

ک- صادرات تجهيزات و تکنولوژي کليدي صنايع دريايي؛

ل- طراحي و ساخت کشتي هاي باري و تانکرهاي نفتي؛

م- ارائه خدمات پرچم و تعيين وضعيت (classification)؛

ن- دسترسي به فرودگاه هاي اتحاديه اروپايي براي هواپيماهاي باري ايراني؛

س- صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس؛

ع- تحويل مسکوکات و اسکناس ايراني؛

ف- صادرات گرافيت، فلزات خام و نيمه ساخته مانند آلومينيوم و فولاد و صادرات نرم افزار براي يکپارچه سازي فرآيندهاي صنعتي؛

ذ- لغو فهرست اشخاص حقيقي، حقوقي و نهادها (مسدود شدن اموال و ممنوعيت ويزا) مذکور در الحاقيه يک پيوست شماره 2 و؛

ق- خدمات تبعي براي هر يک از گروه هاي فوق.

20. اتحاديه اروپايي 8 سال پس از روز توافق برجام يا زماني که آژانس به نتيجه ‏گيري گسترده ‏تر رسيده باشد که تمام مواد هسته اي در ايران در فعاليت هاي صلح آميز باقي مي ماند، هرکدام که زودتر حاصل شود، تمامي مفاد «مقررات اتحاديه اروپايي» را که تحريمهاي مرتبط با عدم اشاعه را اجرايي مي سازد، از جمله فهرست هاي اسامي، لغو خواهد کرد.

21. ايالات متحده منطبق با اين برجام اعمال تحريم هاي مشخص شده در پيوست 2 را با اثربخشي همزمان با اجراي اقداماتِ توافق شده ‏ي مرتبط با هسته‏ اي توسط ايران به نحو مشخص شده در پيوست 5، که توسط آژانس راستي آزمايي شده باشد، متوقف ساخته و به اين توقف ادامه خواهد داد. اين تحريم ها شامل حوزه هاي زير، به نحوي که در پيوست دو تشريح شده مي گردد:

الف. معاملات مالي و بانکي با بانک ها و موسسات مالي ايراني مشخص شده در پيوست 2، از جمله بانک مرکزي ايران و افراد و موجوديت هايي که به عنوان دولت ايران در فهرست Specially Designated National and Blocked Person مشخص شده اند، به نحوي که در الحاقيه 3 پيوست 2 آمده است (شامل افتتاح و نگهداري حساب هاي واسطه نزد موسسات مالي غيرآمريکايي، سرمايه‏ گذاري، خريد و فروش ارز و افتتاح اعتبارات اسنادي)؛

ب. معاملات به ريال ايران؛

ج. ارائه اسکناس دلار آمريکايي به دولت ايران؛

د. محدوديت‏هاي تجارت دوجانبه بر درآمدهاي ايران در خارج از کشور شامل محدوديت ها بر نقل و انتقال درآمدها؛

ه. خريد، پذيره نويسي يا تسهيل معاملات راجع به ديون حاکميتي ايران شامل اوراق قرضه دولتي؛

و. خدمات پيام رساني مالي به بانک مرکزي ايران و موسسات مالي ايراني به نحو مندرج در الحاقيه شماره 3 پيوست 2؛

ز. خدمات بيمه اي يا بيمه اتکائي؛

ح. (توقف) تلاش براي کاهش فروش نفت ايران؛

ط. سرمايه گذاري شامل مشارکت در سرمايه گذاري هاي مشترک، کالا، خدمات، اطلاعات، فناوري و دانش و کمک فني براي بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي؛

ي. خريد، تحصيل، فروش، حمل و نقل يا بازاريابي نفت، محصولات پتروشيمي يا گاز طبيعي از ايران؛

ک. صادرات، فروش يا عرضه فراورده هاي نفتي تصفيه شده و فراورده هاي پتروشيمي به ايران؛

ل. معاملات در حوزه انرژي ايران؛

م. معاملات با بخشهاي کشتيراني و کشتي سازي و عاملان بنادر ايران؛

ن. خريد و فروش طلا و ساير فلزات گرانبها؛

س. خريد و فروش گرافيت، فلزات خام يا نيمه ساخته مانند آلومينيوم، فولاد، زعال سنگ و نرم افزار براي يکپارچه سازي فرآيندهاي صنعتي؛

ع. فروش، عرضه يا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازي ايران؛

ف. تحريم هاي راجع به خدمات تبعي در مورد هريک از گروه هاي فوق؛

ذ. برداشتن نام افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي به شرح مندرج در الحاقيه 3 پيوست 2 از فهرست SDN؛ يا ليست اشخاص تحريمي غيرSDN؛

ق. لغو دستورات اجرايي 13574، 13590، 13622، و 13645 و بخشهاي 5 تا 7 و 15 دستورالعمل اجرايي 13628؛

22. ايالات متحده، به نحو مشخص شده در پيوست 2و منطبق با پيوست 5، اجازه فروش هواپيماهاي مسافري و قطعات و خدمات مربوطه به ايران؛ مجوز اينکه اشخاص غيرآمريکايي که در مالکيت يا کنترل اشخاص آمريکايي هستند، به نحو منطبق با اين برجام با ايران مشارکت نمايند؛ و مجوز واردات فرش و مواد غذايي از مبدا ايران به آمريکا را صادر خواهد نمود.

23. هشت سال پس از روز توافق، يا در زماني که آژانس به نتيجه گيري گسترده تر خود مبني بر اينکه مواد هسته اي در ايران در فعاليتهاي صلح آميز باقي مي ماند، هرکدام که زودتر باشد، ايالات متحده اقدام قانوني مقتضي را براي لغو، يا تغيير به منظور اجرايي کردن لغو تحريم هاي مشخص شده در پيوست 2 در خصوص دستيابي به اقلام و خدمات مرتبط با هسته اي براي فعاليت هاي هسته اي مندرج در اين برجام، منطبق با رويکرد ايالات متحده نسبت به ساير دولتهاي غيردارنده‏ ي سلاح هسته اي تحت معاهده عدم اشاعه پي خواهد گرفت.

24. اتحاديه اروپايي، کشورهاي آلمان، انگليس و فرانسه و نيز ايالات متحده فهرست کامل و جامعي از تحريم ها يا اقدامات محدوديت ساز مرتبط با هسته ‏اي را مشخص مي‏ نمايند و آنها را منطبق با پيوست 5 لغو خواهند نمود. پيوست 2 همچنين اثرات لغو تحريم ها را از زمان «روز اجرا» مشخص خواهد نمود. چنانچه در هر زماني پس از روز اجرا ايران بر اين اعتقاد باشد که هر تحريم يا اقدام محدوديت‏ ساز مرتبط با هسته اي ديگري از يک عضو 1+5 در حال ممانعت از اجراي کامل لغو تحريم ها به نحو تشريح شده در اين برجام است، عضو ذيربط برجام با هدف فيصله موضوع با ايران مشورت خواهد نمود و چنانچه توافق داشته باشند که لغو اين تحريم يا اقدام محدوديت‏ ساز مناسب مي‏باشد، عضو مربوطه‏ ي برجام اقدام مقتضي را به عمل خواهد آورد. در صورتي که قادر به فيصله اين موضوع نباشند، ايران يا هر عضو گروه1+5 مي توانند موضوع را به کميسيون مشترک ارجاع نمايند.

25. چنانچه قانوني در سطح ايالتي يا محلي در ايالات متحده مانع از اجراي لغو تحريم‏هاي مشخص شده در اين برجام شود، ايالات متحده، با در نظر گرفتن تمامي اختيارات موجود، گام هاي مقتضي را به منظور تحقق اجراي مزبور اتخاذ خواهد نمود. ايالات متحده به طور فعال، مقامات در سطح ايالتي يا محلي را تشويق خواهد کرد که تغييرات در سياست ايالات متحده منعکس شده در لغو تحريم‏هاي وفق اين برجام را در نظر داشته و از اقداماتي که با اين تغيير در سياست همخواني ندارد خودداري نمايند.

26. اتحاديه اروپايي از بازگرداندن يا تحميل مجدد تحريم هايي که اجراي آنها را وفق اين برجام لغو کرده است، خودداري مي نمايد، فارغ از فرآيند حل و فصل اختلافات پيش بيني شده در اين برجام. هيچ گونه تحريم جديد هسته اي شوراي امنيت و هيچ گونه تحريم جديد اتحاديه اروپايي وجود نخواهد داشت. ايالات متحده، با حسن نيت، نهايت تلاش خود را براي دوام اين برجام و پيشگيري از ايجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ايران از لغو تحريم هاي مشخص شده در پيوست دو به عمل خواهد آورد. دولت ايالات متحده، در چارچوب اختيارات قانوني رئيس جمهور و کنگره، از بازگرداندن يا تحميل مجدد تحريم هاي مشخص شده در پيوست 2 که اعمال آنها را وفق اين برجام متوقف کرده است، خودداري مي‏نمايد، فارغ از فرآيند حل و فصل اختلافات پيش بيني شده در اين برجام. دولت ايالات متحده، در چارچوب اختيارات قانوني رئيس جمهور و کنگره، از اعمال تحريم هاي جديد مرتبط با هسته اي خودداري خواهد کرد. ايران اعلام کرده است که تحميل چنين تحريم هاي جديد مرتبط با هسته اي را به منزله مبنايي براي توقف کلي يا جزيي اجراي تعهدات خود وفق اين برجام، تلقي خواهد نمود.

27. گروه 1+5 به منظور تضمين شفافيت و کارآمدي در ارتباط با لغو تحريم ها وفق اين برجام، تدابير اداري و آئين نامه هاي اجرايي کافي را تمهيد خواهند کرد. اتحاديه اروپايي و دولتهاي عضو و همچنين ايالات متحده دستورالعمل هاي مرتبط را صادر خواهند نمود و در خصوص جزئيات تحريم ها يا اقدامات محدوديت سازي که به موجب اين برجام لغو شده اند، بيانيه هايي را که در دسترس عموم باشد، منتشر خواهند کرد. اتحاديه اروپايي و دولت هاي عضو و ايالات متحده متعهد هستند که در خصوص محتواي اين دستورالعمل ها يا بيانيه ها با ايران به صورت منظم و بنا به اقتضاء مشورت نمايند.

28. گروه 1+5 و ايران متعهد هستند که اين برجام را با حسن نيت و در فضايي سازنده، برمبناي احترام متقابل اجرا نمايند و از هرگونه اقدام مغاير با نص، روح و نيت اين برجام که اجراي موفقيت آميز آن را مختل سازد، خودداري کنند. مقامات ارشد دولتي در گروه 1+5 و ايران تمام تلاش خود را براي اجراي موفقيت آميز اين برجام، از جمله در بيانات عمومي خود، به کار خواهند بست. گروه 1+5 کليه اقدامات لازم را براي لغو تحريم ها به نحو مقتضي به عمل خواهند آورد، و از تحميل مقررات آئين نامه اي استثنائي يا تبعيض آميز و الزامات شکلي به جاي تحريم ها و اقدامات محدوديت ‏ساز تحت پوشش اين برجام، خودداري مي ورزند.

29. اتحاديه اروپايي و دولت هاي عضو و همچنين ايالات متحده، منطبق با قوانين خود، از هرگونه سياست با هدف خاص تاثيرگذاري خصمانه و مستقيم بر عادي سازي تجارت و روابط اقتصادي با ايران، در تعارض با تعهدات‏شان مبني بر عدم اخلال در اجراي موفقيت ‏آميز اين برجام خودداري خواهند کرد.

30. گروه 1+5 هيچ تحريم يا اقدام محدوديت‏ سازي را نسبت به افراد و يا نهادها به دليل مبادرت به فعاليت‏ هايي که مشمول لغو تحريم هاي مندرج در اين برجام شده است، اعمال نخواهند کرد مشروط بر اينکه اين فعاليت‏ ها با ساير قوانين و مقررات جاري گروه 1+5 منطبق باشد. به دنبال لغو تحريم ها وفق اين برجام به نحو مشخص شده در پيوست 2، تحقيقات در دست رسيدگي در خصوص نقض هاي احتمالي تحريم ها و/يا اقدامات محدوديت ساز مي تواند طبق قوانين ملي مربوطه مورد بازبيني واقع شود.

31. منطبق با زمان بندي مشخص شده در پيوست 5، اتحاديه اروپايي و دولتهاي عضو آن اجراي اقدامات قابل اعمال نسبت به افراد و نهادهاي فهرست شده، از جمله بانک مرکزي ايران و ساير بانک ها و موسسات مالي ايراني را به نحو تفصيل يافته در پيوست 2 و ملحقات آن لغو خواهد نمود. منطبق با زمان بندي تعيين شده در پيوست 5، ايالات متحده برخي نهادها و افراد موردنظر را از فهرست SDN و برخي نهادها و افراد موردنظر را از فهرست Foreign Sanctions Evaders خارج خواهد کرد که تفصيل آن در پيوست 2 و ملحقات آن آمده است.

32. اتحاديه اروپايي و کشورهاي گروه 1+5 و شرکاي بين‏ المللي با ايران در پروژه هاي مشترک در زمينه فن آوري هسته اي صلح آميز از جمله نيروگاه هسته اي، راکتورهاي تحقيقاتي، توليد سوخت، تحقيق و توسعه پيشرفته مشترک مورد توافق همانند گداخت هسته اي، ايجاد مرکز پزشکي هسته اي منطقه اي با فن آوري هاي پيشرفته روز، آموزش افراد، ايمني و امنيت هسته اي، و حفاظت محيط زيستي، به نحو مندرج در پيوست 3، از جمله از طريق پروژه هاي همکاري فني آژانس، تعامل خواهند کرد. آنان تدابير لازم براي اجراي اين پروژه ها را به نحو مقتضي اتخاذ خواهند نمود.

33. گروه 1+5 و ايران در خصوص گام هاي لازم براي تضمين دسترسي ايران در حوزه هاي تجارت، فن آوري، مالي و انرژي توافق خواهند کرد. اتحاديه اروپايي حوزه هاي ممکن براي همکاري بين اتحاديه اروپايي، دولت هاي عضو و ايران را بررسي بيشتر خواهد نمود، و در اين چارچوب بهره گيري از ابزارهاي ممکن همانند اعتبارات صادراتي به منظور تسهيل تجارت، تامين اعتبار پروژه ها و سرمايه گذاري در ايران را بررسي خواهد کرد.

برنامه اجرايي

34. ايران و گروه 5+1 تعهدات خود وفق برجام را بر اساس توالي مشخص شده در پيوست 5 اجرا خواهند کرد. نقاط عمده براي اجرا به شرح زير مي باشد:

الف. روز نهايي شدن، تاريخي است که در آن مذاکرات اين برجام ميان گروه 5+1 و ايران جمع‏ بندي شده، و بي درنگ به دنبال آن، قطعنامه ‏يي که اين برجام را تاييد مي نمايد به شوراي امنيت سازمان ملل براي تصويب بدون تاخير تسليم خواهد شد.

ب. روز توافق، نود روز پس از تاييد اين برجام توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد، يا تاريخ مقدمي که با رضايت متقابل اعضاي برجام تعيين شود خواهد بود که در آن، اين برجام و تعهدات مندرج اين برجام از تاثير برخوردار خواهند شد. از اين روز، اعضاء برجام آغاز به فراهم آوردن ترتيبات و تمهيدات لازم براي اجراي تعهدات خود وفق برجام خواهند نمود.

ج. روز اجرا، زماني است که در آن، همزمان با گزارش آژانس مبني بر راستي آزمايي اجراي تدابير مرتبط با هسته اي ايران به نحو مندرج در بخش هاي 14.1 تا 14.12 پيوست 5، اتحاديه اروپايي و ايالات متحده به ترتيب اقدامات مشروحه در بخشهاي 15 و 16 پيوست 5 را انجام داده و منطبق با قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل، اقدامات شرح داده شده در بخش 17 پيوست 5 در سطح سازمان ملل متحد انجام مي شود.

د. روز انتقالي، هشت سال پس از روز توافق خواهد بود، يا تاريخي که مديرکل آژانس گزارشي ارائه نمايد دال بر اينکه آژانس به نتيجه گيري گسترده تر خود مبني بر اينکه تمام مواد هسته اي در ايران در فعاليت هاي صلح آميز باقي مي ماند، هرکدام زودتر باشد. در آن روز، اتحاديه اروپايي و ايالات متحده به ترتيب اقدامات مشروحه در بخشهاي 20 و 21 پيوست 5 را انجام داده، و منطبق با قطعنامه شوراي امنيت، اقدامات شرح داده شده در بخش 22 پيوست 5 در سطح سازمان ملل متحد صورت خواهد پذيرفت و ايران، منطبق با اختيارات قانوني رييس جمهور و مجلس، تصويب پروتکل الحاقي را پيگيري خواهد نمود.

ه. روز خاتمه قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد، روزي است که در آن، قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد که اين برجام را تاييد مي نمايد، منطبق با شرايط خود خاتمه مي يابد، که اين روز ده سال از زمان روز توافق خواهد بود، مشروط به اينکه مفاد قطعنامه هاي قبلي بازگردانده نشده باشد. در آن روز، اتحاديه اروپايي اقدامات شرح داده شده در بخش 25 پيوست 5 را به انجام مي رساند.

35. توالي و نقاط عمده درج شده در بالا و در پيوست 5، فارغ از مدت ذکر شده در اين برجام براي تعهدات برجام مي باشد.
ساز و کار حل و فصل اختلافات

36. چنانچه ايران معتقد باشد که هر يک يا کليه گروه 1+5 تعهدات خود را رعايت ننموده اند، ايران مي تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کميسيون مشترک ارجاع نمايد؛ به همين ترتيب، چنانچه هر يک از اعضاي گروه 1+5 معتقد باشد که ايران تعهدات خود را رعايت نکرده است، هر يک از دولت هاي گروه 1+5 مي تواند اقدام مشابه به عمل آورد. کميسيون مشترک 15 روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فيصله دهد، مگر اينکه اين زمان با اجماع تمديد شود. متعاقب بررسي کميسيون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پايبندي فيصله نيافته است، مي تواند موضوع را به وزيران امور خارجه ارجاع دهد. وزيران 15 روز خواهند داشت تا موضوع را فيصله دهند، مگر اينکه اين زمان با اجماع تمديد شود. پس از بررسي کميسيون مشترک – همزمان با (يا به جاي) بررسي در سطح وزيران – خواه عضو شاکي يا عضوي که اجراي تکاليف اش موضوع بوده است مي تواند درخواست نمايد که موضوع توسط يک هيات مشورتي که متشکل از سه عضو خواهد بود (يکي از سوي هر يک از طرف هاي درگير در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسي شود. هيات مشورتي مي بايست نظريه غيرالزام آوري را در خصوص موضوع پايبندي ظرف 15 روز ارائه نمايد. چنانچه، متعاقب اين فرايند 30 روزه موضوع فيصله نيابد، کميسيون مشترک در کمتر از 5 روز نظريه هيات مشورتي را با هدف فيصله موضوع بررسي خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضايت طرف شاکي فيصله نيافته باشد، و چنانچه طرف شاکي معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پايبندي اساسي» مي باشد، آنگاه آن طرف مي تواند موضوع فيصله نيافته را به عنوان مبناي توقف کلي و يا جزئي اجراي تعهدات اش وفق برجام قلمداد کرده و/يا به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ابلاغ نمايد که معتقد است موضوع مصداق «عدم پايبندي اساسي» بشمار مي آيد.

37. متعاقب دريافت ابلاغ طرف شاکي، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضيحي از تلاش هاي توام با حسن نيت آن طرف براي طي فرايند حل و فصل اختلاف پيش بيني شده در برجام، شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي بايست منطبق با رويه هاي خود در خصوص قطعنامه اي براي تداوم لغو تحريم ها راي گيري نمايد. چنانچه قطعنامه فوق الذکر ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ به تصويب نرسد، سپس مفاد قطعنامه هاي سابق شوراي امنيت سازمان ملل متحد مجددا اعمال خواهند شد، مگر اينکه شوراي امنيت سازمان ملل متحد به نحو ديگري تصميم گيري نمايد. در چنين صورتي، اين مفاد در خصوص قراردادهايي که بين هر طرف و ايران يا افراد و نهادهاي ايراني قبل از تاريخ اعمال آنها امضا شده باشد، داراي اثر عطف به ما سبق ندارد مشروط به اين که فعاليت هاي صورت گرفته وفق اجراي اين قراردادها منطبق با اين برجام و قطعنامه هاي قبلي و فعلي شوراي امنيت باشد. شوراي امنيت سازمان ملل متحد، با ابراز نيت خود براي تصميم ‏گيري مبتني بر ممانعت از اجراي دوباره و خودکار تدابير در صورتي که ظرف اين مدت موضوعي که موجب ابلاغ فوق شده است حل و فصل شده باشد، ديدگاه هاي طرف هاي اختلاف و هرگونه نظريه صادره توسط هيات مشورتي را ملحوظ خواهد داشت. ايران بيان داشته است که چنانچه تحريم ها جزئا يا کلا مجددا اعمال شوند، ايران اين امر را به منزله زمينه اي براي توقف کلي يا جزئي تعهدات خود وفق اين برجام قلمداد خواهد نمود.

————————————————-

مفاد اين قطعنامه به منزله مفاد اين برجام نيست.

از نظر آمريکا، منظور از مقامات ارشد دولتي، مقامات ارشد قوه مجريه هستند.

———————————————- ضميمه 1

موارد عمومي

1. ترتيب اجراي اين تعهدات که در اين پيوست آمده است، در ضميمه شماره 5 از برنامه اقدام مشترک (برجام)مشخص شده است.بجز مواردي که مشخص شده، زمان شروع تعهدات از روز اجراي توافق خواهد بود.

راکتور تحقيقاتي آب سنگين اراک

2. ايران براي پشتيباني از تحقيقات صلح آميز هسته اي وتوليد راديو ايزوتوپ هاي صنعتي و دارويي، راکتور تحقيقاتي آب سنگين اراک را مدرن خواهد کرد. ايران براي پشتيباني از تحقيقات صلح آميز هسته اي ونيازهاي توليدي، از جمله تست نمونه­ هاي ميله و مجتمع سوخت ومواد ساختاري، بر اساس طراحي مفهومي موافقت شده (که به اين پيوست الحاق شده است)، اين راکتور را دوباره طراحي و بازسازي خواهد کرد.طراحي به صورتي خواهد بود که توليد پلوتونيم در کمترين مقدار ممکن باشد و در شرايط نرمال پلوتونيم با خصوصيات مناسب ساخت سلاح اتمي توليد نکند. قدرت راکتور باز طراحي شده از20 مگاوات حرارتي تجاوز نکند. 1+5 وايران اين تفاهم را به اشتراک مي گذارند که براي توسعه و تکميل طراحي نهايي، پارامترهايي که در طراحي مفهومي بيان شده است مي تواند دستخوش تغيير و تنظيم شود، منوط به آنکه اهداف و مقاصد پيش گفته همچنان پا بر جا باقي بماند.

3. ايران به ساخت وساز راکتور ناتمام موجود برمبناي طرح اوليه ادامه نخواهد داد و کالندرياي موجود را خارج کرده و آن را در ايران نگهداري مي کند. تمام کانال هاي کالندريا با بتن به گونه اي پر مي­شوند که براي کاربرد هسته اي غير قابل استفاده باشد و آژانس بتواند غير قابل استفاده بودن آن را راستي آزمايي کند. براي مدرن کردن و بازسازي راکتور آب سنگين اراک، ايران بيشترين استفاده را از زير ساختهاي موجود در راکتور آب سنگين اراک خواهد داشت.

4. ايران به عنوان مدير پروژه نقش راهبري و مسئوليت اجراي مدرن سازي و بازسازي راکتور آب سنگين اراک را به عهده مي گيرد و هر کدام از اعضاي 1+5 تقبل مسئوليتي که در اين پيوست ذکر شده است را در ارتباط با مدرن سازي و بازسازي راکتور آب سنگين اراک را به عهده مي گيرند. يک کار گروه متشکل از اعضاي 1+5 تشکيل خواهد شد تا زمينه بازطراحي وبازسازي اين راکتور را فراهم سازد. يک مشارکت بين­ المللي متشکل از ايران و گروه کاري، اجراي پروژه مدرن سازي را به عهده خواهد گرفت. گروه کاري مي تواند با اضافه شدن کشورهاي ديگر به جمع مشارکت ايران وگروه کاري بزرگتر شود. اعضاي 1+5 و ايران اسنادي را امضاء خواهند کرد که در آن به تعهد قوي در پروژه مدرن سازي راکتور اراک قبل از روز اجراي برجام بيان شده است که متضمن نقشه راه براي مدرن سازي راکتورخواهد بود و مسئوليت اعضاي 1+5 راتعريف مي کند و متعاقباً قراردادها بر اساس آن منعقد مي شود . اعضاي تشکيل دهنده کار گروه کمک هاي لازم را براي بازطراحي و بازسازي راکتور هماهنگ با قوانين ملي خود با ايران خواهند کرد به صورتي که ساخت و راه اندازي ايمن و به موقع راکتور مدرن را امکان پذير سازد.

5. ايران و گروه کاري همکاري خواهند کرد تا طرح نهايي راکتور مدرن و طراحي آزمايشگاه هاي مربوط به آن که قرار است توسط ايران انجام گيرد، و بررسي اينکه امنيت آن با استانداردهاي بين المللي هم خواني داشته باشد به طوري که راکتور توسط نظام ايمني ايران پروانه راه اندازي و بهره برداري دريافت کند. طرح نهايي راکتور مدرن و طراحي آزمايشگاه هاي مربوط به آن به کمسيون مشترک ارائه خواهد شد.کمسيون مشترک برسي وتاييد طراحي نهايي را در سه ماه بعد از دريافت طرح نهايي به اتمام مي رساند. چنانچه کمسيون مشترک بررسي و تاييد آن را در مدت سه ماه به پايان نرساند، ايران مي تواند اين مورد را از طريق مکانيزم پيش بيني شده در اين برجام پيگيري کند.

6. آژانس برساخت راکتور نظارت کرده و به کار گروه جهت انطباق آن با طراحي نهايي تاييد شده گزارش مي دهد.

7. به عنوان مدير پروژه، ايران مسئوليت ساخت را به عهده مي گيرد. اعضاي 1+5 بر مبناي قوانين ملي خود اقدامات مناسب اداري، قانوني، فني و قانون گذاري براي پشتيباني از اين همکاري را انجام مي دهد. اعضاي 1+5 از طريق مکانيزم هاي پايه گذاري شده در اين برجامو همچنين از طريق مشارکت هاي مالي مربوطه، خريدهاي مورد نياز ايران، انتقال و تهيه مواد، تجهيزات، سيستمهاي ابزار دقيق و کنترل و تکنولوژي مورد نياز براي ساخت راکتور بازطراحي شده را پشتيباني مي کنند.

8. اعضاي 1+5 از طريق همکاري هاي فني آژانس چنانچه متناسب باشد، از جمله و نه محدود به کمک هاي فني و مالي، امکانات ساخت ايمن و به موقع راکتور آب سنگين اراک و آزمايشگاه هاي مربوط به آن را فراهم و تدارک مواد و تجهيزات، ابزار دقيق و سيستم هاي کنترلي پشتيباني خواهد کرد و پشتيباني لازم براي اخذ پروانه و قانوني کردن آن را به عهده مي گيرد.

9. راکتور باز طراحي شده اورانيوم غني شده 3.67 درصد در ترکيب شيميايي دي اکسيد اورانيوم، با جرم حدود 350 کيلوگرم در بار گذاري اول قلب با سوختي که توسط کميسيون مشترک بررسي و تاييد شده است به کار خواهد برد. مشارکت بين المللي با همکاري ايران سوخت اوليه راکتور را در خارج از ايران خواهند ساخت. مشارکت بين المللي از طريق کمک هاي فني به ايران در ساخت و تست سوخت مورد استفاده در بارگذاري هاي آتي اين راکتورو اعطاي پروانه توانايي ساخت سوخت در ايران همکاري خواهند کرد. تست هاي مخرب و غير مخرب اين سوخت ها ازجمله تستهاي بعد از تابش‌دهي توسط يکي از کشورهاي مشارکت کننده در خارج از ايران انجام خواهد گرفت و آن کشور با ايران کار خواهد کرد تا بتواند پروانه ساخت سوخت در ايران را متعاقباً براي بارگذاري هاي آتي راکتور باز طراحي شده تحت نظارت آژانس انجام دهد.

10. ايران قرص سوخت و ميله سوخت و مجتمع سوخت با اورانيوم طبيعي که منحصراً مناسب براي طراحي اوليه راکتور اراک که با نام IR40 توسط آژانس شناخته مي شد بوده، نخواهد ساخت و يا تست نخواهد کرد. ايران تا زماني که راکتور مدرن اراک قابل استفاده شود، موجودي قرص هاي سوخت ومجتمع سوخت طبيعي IR40 را تحت نظارت پيوسته آژانس انبار مي کند ودر آن زمان موجودي قرص هاي سوخت ومجتمع سوخت IR40 به UNH تبديل شده و يا با معادل آن با اورانيوم طبيعي معاوضه مي گردد. ايران تغييرات لازم را در خطوط توليد سوخت طبيعي خود که قرار بود براي IR40 سوخت توليد کند به وجود خواهد آورد تا بتوان توسط آن سوخت براي بارگذاري آينده راکتور مدرن اراک تهيه شود.

11. تمام سوخت مصرف شده راکتور مدرن اراک، صرف نظر از محل تهيۀ آنها، در تمام طول عمر راکتور، يکسال پس از خروج از راکتور و يا هر زمان ايمني آن اجازه حمل بدهد، به خارج از ايران به محلي مشخص در يکي از کشورهاي 1+5 ويا يک کشور ثالث ارسال خواهد شد تا در آنجا طبق آنچه در قرار داد آمده و طبق قوانين کشور دريافت کننده جابجايي و يا عمليات لازم برروي آنها صورت گيرد.

12. ايران DIQ راکتور باز طراحي شده را به آژانس ارائه خواهد کرد که در آن برنامه توليد راديو ايزوتوپ ها و برنامه بهره برداري از راکتور مشخص شده است. آژانس بر بهره برداري راکتور نظارت خواهد کرد.

13. ايران از تاسيسات FMP فقط براي توليد مجتمع سوخت براي راکتورهاي آب سبک و راکتور مدرن اراک استفاده خواهد کرد.

کارخانه توليد آب سنگين

14. به مدت 15 سال تمامي آب سنگين مازاد بر نياز راکتور مدرن اراک، راکتور آب سنگين صفر قدرت و حداقل ذخيره احتياطي لازم براي آنها، به همراه مقداري که براي تحقيقات دارويي مورد نياز است،مقداري که براي توليد محلولهاي دوتره و ترکيبات شيميايي مورد نياز است، مابقي براي صادرات به بازارهاي بين المللي آماده شده و بر اساس قيمت بين المللي به آنها تحويل مي گردد. مقدار آب سنگين با خلوص هسته ­اي براي نيازهاي گفته شده در بالا، يا معادل آن در غناي ديگر قبل از راه اندازي راکتور اراک، 130 تن و پس از راه اندازي با احتساب مقدار آب سنگين داخل راکتور مدرن اراک 90 تن برآورد مي­شود.

15. ايران آژانس را در مورد موجودي آب سنگين و توليد کارخانه توليد آب سنگين آگاه مي سازد و به آژانس اجازه خواهد داد تا بر مقادير آب سنگين ذخيره شده و مقدار آب سنگين توليد شده نظارت داشته باشد. اين کار در صورت درخواست، از طريق بازديد از سايت صورت مي گيرد.

راکتور هاي ديگر

16. سازگار با برنامه خود، ايران توسعه راکتورهاي آينده تحقيقاتي و قدرت خود را با پيشرفت تکنولوژي در سطح بين­ المللي مبني بر تکيه بر استفاده از راکتورهاي آب سبک، همراه با بهره­ مندي از همکاري هاي بين المللي شامل تضمين سوخت لازم، همگام خواهد کرد.

17. ايران تمايل دارد تمامي سوخت مصرف شده خود را براي تمام نيروگاه هاي قدرت و تحقيقاتي در حال و آينده،براي پسمانداري يافرآيندهاي بعدي، که در قرار داد مربوطه ­اي که به موقع خود، وفق قوانين و قواعد ملي، با کشور دريافت کننده منعقد خواهد شد، به خارج از کشور ارسال کند.

فعاليت هاي بازفرآوري سوخت مصرف شده

18. ايران به مدت 15سال، و بدون داشتن قصدي براي بعد از آن، وارد فعاليت هاي مربوط به بازفرآوري سوخت مصرف شده يا فعاليت هاي مربوط به تحقيق و توسعه بازفرآوري سوخت مصرف شده نخواهد شد. مقصود از سوخت مصرف شده در اين پيوست شامل تمام انواع سوختهايي است که تابش داده شده اند.

19. ايران به مدت 15سال، و بدون داشتن قصدي براي بعد از آن، سوختهاي مصرف شده را بجز آنهايي که مربوط به نمونه­ هاي اورانيوم غني شده تابش داده براي توليد راديو ايزوتوپ هاي پزشکي و صنعتي است، بازفرآوري نخواهد کرد.

20. ايران به مدت 15سال، و بدون داشتن قصدي براي بعد از آن، هيچ تاسيساتي که قادر به جداسازي جداسازي پلوتونيوم، اورانيوم، نپتونيم از سوختهاي مصرف شده يا نمونه­هاي شکافت­پذير باشد، به غير از آنهايي که براي توليد راديوايزوتوپ براي مقاصد پزشکي و صنعتي است، را تکميل، احداث، ويا خريداري نخواهد کرد.

21. ايران به مدت 15سال فقط سلولهاي داغ (شامل يک يا چند سلول به هم متصل)، سلول هاي حفاظ­ دار يا گلاوباکس­هاي حفاظ­داري را توسعه، تامين، ساخت يا راهبري خواهد کرد که ابعاد آن کمتر از 6 متر مکعب ومشخصاتي که در پيوست 1 پروتکل الحاقي آمده است، باشد. اين سلولها در کنار راکتور مدرن شده اراک، راکتور تحقيقاتي تهران و مجتمع هاي توليد راديو داروها قرار خواهد گرفت و فقط قادر به جداسازي و توليد ايزوتوپ هاي صنعتي و پزشکي و انجام آزمايشات غير مخرب تستهاي بعد از تابش‌دهي خواهند بود. تجهيزات و لوازم مورد نياز ازطريق مکانيزم تاسيس شده در برجام، بدست خواهد آمد. ايران به مدت 15سال فقط بعد از تاييد کميسيون مشترک به تکميل، احداث، و يا تصاحب سلولهاي داغ (شامل يک يا چند سلول به هم متصل)، سلولهاي حفاظ­دار يا گلاوباکس­ هاي حفاظ­داري که ابعاد آن بيش از 6 متر مکعب و مشخصات پيوست I پروتکل الحاقي است، خواهد پرداخت.

22. کشورهاي 1+5 آماده­ اند تمام آزمايشات مخرب وغير مخرب مربوط به نمونه هاي ميله سوخت و يا مجتمع سوخت از جمله انجام تستهاي بعد از تابش‌دهي را براي همه سوختهاي ساخته شده در داخل ويا خارج از ايران و يا تابش داده شده در داخل ايران، با استفاده از تاسيسات موجود در خارج از ايران را تسهيل نمايند. بجز براي مجتمع راکتور تحقيقاتي اراک، ايران به مدت 15 سال به تکميل، احداث، و يا تصاحب سلولهاي داغ قادر به انجام تستهاي بعد از تابش‌دهي و يا خريد تجهيزاتي که امکان توسعه و ساخت آنرا را فراهم کند، نخواهد پرداخت.

23. علاوه بر ادامه انجام آزمايشات جاري تست سوخت در راکتور تهران، ايران به مدت 15 سال آزمونهاي غير مخرب تستهاي بعد از تابش‌دهي را بر روي ميله هاي سوخت، نمونه هاي مجتمع سوخت و مواد ساختاري انجام خواهد داد .اين آزمايشات صرفاً در مجتمع راکتور تحقيقاتي اراک انجام خواهد گرفت. در عين حال، کشورهاي 1+5 تستهاي مخرب را با متخصصان ايراني، آن گونه­اي که توافق مي­شود، اجرا خواهند کرد. سلولهاي داغي که در راکتور اراک براي اجراي تست هاي بعد از تابش‌دهي به کار گرفته خواهند شد نبايستي به طور فيزيکي به سلولهايي که در آن راديوايزوتوپ هاي دارويي وصنعتي توليد مي شوند، متصل باشند.

24. براي 15 سال، ايران درگير توليد يا دستيابي به فلز پلوتونيوم ويا اورانيوم يا آلياژ آنها، ويا تحقيقاتي در خصوص متالوژي پلوتونيم يا اورانيوم (يا آلياژ آنها) و يا قالب گيري، فرم دهي يا ماشين کاري فلز پلوتونيم يا اورانيوم را نخواهد شد.

25. به مدت 15 سال ايران توليد، جستجو يا دستيابي به پلوتونيوم جدا شده، اورانيم با غناي بالا (غناي بيشتر از 20% اورانيوم 235) ، يا اورانيوم 233، يا نپتونيوم 237 (بجز مواردي که به عنوان استانداردهاي آزمايشگاهي و يا در دستگاههايي که در آنها نپتونيوم 237 بکار برده شده است) را نخواهد داشت.

26. اگر ايران به دنبال شروع تحقيق و توسعه بر روي سوخت بر پايه فلز براي راکتور تحقيقاتي تهران در مقدار کم بعد از 10 و قبل از 15 باشد، برنامه خود را در کميسيون مشترک ارايه و تصويب اين کميسيون را دنبال خواهد کرد.

ظرفيت غني سازي

27. ايران به مدت 10 سال ظرفيت غني سازي خود را در حد 5060 ماشين سانتريفيوژ IR-1 و در 30 زنجيره با چيدمان فعلي در واحد هاي در حال توليد سايت نطنز (FEP)حفظ خواهد کرد.

28. ايران سطح غني سازي خود را به مدت 15 سال در حد 3.67 درصد حفظ خواهد کرد.

29. ايران ماشينهاي سانتريفيوژ و زيرساختهاي ذيل را که با 5060 ماشين سانتريفيوژ IR-1 در تاسيسات نطنز مرتبط نمي­ باشند، را از محل نصب شده خارج و در سالن Bسايت نطنز تحت نظارت پيوسته آژانس قرار خواهد داد:

1.29. تمام ماشينهاي سانتريفيوژ مازاد از جمله ماشينهاي IR-2m. ماشين هاي سانتريفيوژ مازاد IR-1 براي جايگزيني ماشينهاي برخورد کرده يا خراب شده بر مبناي يک به يک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

2.29. لوله هاي انتقال گاز UF6 شامل خطوط فرعي، شيرآلات، فشارسنج ها در سطح زنجيره ها و مبدل هاي فرکانس، تجهيزات مربوط به جمع آوري مواد در يکي از سالنهاي جمع آوري که هم اکنون مورد استفاده قرار نمي گيرد همراه با پمپ هاي خلا وتله­ هاي شيميايي متعلق به آنها.

30. براي منظور اين ضميمه، آژانس بر اساس روال موجود، قبل از خروج ماشين هاي سانتريفيوژ از سالن زنجيره، خراب بودن آنها را تاييد مي کند.

31. ايران به مدت 15 سال، ماشين سانتريفيوژ و يازيرساختهاي مربوط به غني سازي، چه براي تحقيق و توسعۀ غني سازي اورانيوم و يا جدا سازي ايزوتوپ هاي پايدار را تنها در مکانهايي نصب خواهد کرد که در اين برجام مشخص شده است.
تحقيق و توسعۀ ماشين سانتريفيوژ

32. ايران تحقيق و توسعۀ غني سازي خود را به گونه­ اي که براي جمع آوري اورانيوم غني شده نباشد، ادامه خواهد داد. ايران به مدت 10 سال و براساس برنامۀ تحقيق و توسعۀ خود، تست ماشينهاي سانتريفيوژ با استفاده از اورانيوم فقط شاملIR-4,IR-5,IR-6,IR-8 مي شود. تست مکانيکي بر روي تادو ماشين از هر نوع، فقط بر رويIR-2m, IR-4,IR-5,IR-6,IR-6s,IR-7,IR-8 خواهد بود. ايران ماشينها را، با يا بدون استفاده از اورانيوم،خواهد ساخت يا تست مي نمايد که در اين برجام آمده باشد.

33. طبق برنامه خود، ايران به منظور تکميل تحقيقات خود بر روي ماشين سانتريفيوژ IR-2m با استفاده از زنجيرۀ 164 ماشين در تاسيسات پايلوت نطنز، را تا تاريخ 30 نوامبر 2015 و يا تا روز شروع اجراي برجام، هر کدام ديرتر باشد، ادامه خواهد داد وسپس ماشينهاي سانتريفيوژ را از پايلوت نطنز خارج و در سالن B تحت نظارت پيوسته آژانس قرار خواهد داد.

34. طبق برنامه خود، ايران به منظور تکميل تحقيقات خود بر روي ماشين سانتريفيوژ IR-4 با استفاده از زنجيرۀ 164 ماشين در تاسيسات پايلوت نطنز، را تا تاريخ 30 نوامبر 2015 و يا تا روز شروع اجراي برجام، هر کدام ديرتر باشد، ادامه خواهد داد وسپس ماشينهاي سانتريفيوژ را از پايلوت نطنز خارج و در سالن B تحت نظارت پيوسته آژانس قرار خواهد داد.

35. ايران به مدت 10 سال به انجام آزمايشات بر روي تک ماشين سانتريفيوژ IR-4 و زنجيرۀ 10 ماشين آن ادامه خواهد داد.

36. ايران به مدت 10 سال به انجام آزمايشات بر روي تک ماشين سانتريفيوژ IR-5 ادامه خواهد داد.

37. ايران به انجام آزمايشات بر روي تک ماشينهاي سانتريفيوژ IR-6 و زنجيرهاي مياني آن ادامه خواهد داد و از 5/1 سال مانده به سال دهم،آزمايشات بر روي زنجيرۀ 30 ماشين را شروع خواهد کرد. ايران اين آزمايشات را از تک ماشين و زنجيره هاي کوچک به زنجيره مياني با يک روال منظم جلو خواهد برد.

38. ايران، همزمان با شروع برجام، به انجام آزمايشات بر روي تک ماشينهاي سانتريفيوژ IR-8 و زنجيرهاي مياني آن ادامه خواهد داد و از 5/1 سال مانده به سال دهم، آزمايشات بر روي زنجيرۀ 30 ماشين را شروع خواهد کرد. ايران اين آزمايشات را از تک ماشين به زنجيره هاي کوچکو سپس به زنجيره مياني با يک روال منظم جلو خواهد برد.

39. ايران به مدت 10 سال براساس رويه موجود، جريان گاز محصول و پسماند حاصل از زنجيره هاي IR6 و IR8 را با استفاده از لوله هاي جوش کاري شده،که به تاييد آژانس برسد، مخلوط مي­کند به گونه­ اي که امکان برداشت محصول اورانيوم غني شده و رقيق شده را ميسر نسازد.

40. به مدت [15/13] سال ايران تمام تستهاي خود با اورانيوم را بر روي ماشينهاي سانتريفيوژ را فقط در پايلوت نطنز انجام خواهد داد. ايران تمام آزمايشات مکانيکي بر روي ماشين هاي سانتريفيوژ خود را فقط در پايلوت نطنز و مرکز تحقيقات تهرانانجام خواهد داد.

41. بمنظور منطبق سازي پايلوت نطنز با برنامه غني سازي و تحقيق و توسعه غني سازي، ايران تمام ماشينهاي سانترفيوژ به جز آنهايي که در آزمايشات گفته شده در بندهاي فوق مورد نياز هستند و نيز به جز ماشينهاي سانتريفيوژIR-1در سکويشماره 1 اين موسسه آنطوري که در ذيل توضيح داده مي شود، را از آنجا خارج مي کند. براي زنجيره کاملIR-1 (سکوي شماره 6)، ايران زيرساختهاي مربوطه را با خارج کردن لوله هاي انتقال گاز UF6شامل خطوط فرعي، شير آلات، فشارسنج­ها در سطح زنجيره و مبدل هاي فرکانس اصلاح مي­کند. ماشينهاي سانتريفيوژIR-1 در سکوي شماره 1 حفظ شده ولي به گونه ­اي که توسط آژانس صحه گذاري شود، از طريق در آوردن روتور از داخل آنها و تزريق رزين اپوکسي داخل لوله هاي فرعي، لوله هاي خوراک دهي و محصول و پسماند و خارج کردن سيستم هاي کنترل و الکتريکي براي تاسيسات برق، خلا و آب خنک کننده، غير قابل کار مي شوند. فضاي تحقيقاتي در سکوي شماره 6، تا زماني که ايران براي براي استفاده در برنامه تحقيق و توسعه خود نياز داشته باشد، خالي مي­ماند.

42. منطبق با فعاليت هاي منعکس شده در برنامه غني سازي و تحقيق و توسعه غني ­سازي ، ايران تمام زير ساختهاي زنجيره ­ها براي تست تک ماشين و زنجيره هاي کوچک و مياني در دو سکوي شماره 2 و3را حفظ خواهد کرد و زير ساخت دو سکوي ديگر (شماره 4 و 5) را شبيه آنچه در خطوط 2و3 هستند منطبق خواهد کرد تا بتوان در آن ها فعاليتهاي مشخص شده در برجام را انجام داد. اين منطبق سازي شامل اصلاح تمام لوله­ هاي UF6 (شامل جمع ­آوري تمام لوله هاي فرعي) و ابزار دقيق مرتبط با آن به گون ه­اي که با استفاده از ماشين هاي منفرد و زنجيره­ هاي کوچک و مياني به جاي تست زنجيره کامل، مطابقت داشته باشد.

43. مطابق با برنامه خود و بهترين رويه ­هاي بنا شده بين ­المللي، ايران تمايل دارد که تحقيق و توسعه روي سانتريفيوژهاي نسل جديد را از طريق مدلسازي کامپيوتري و شبيه­ سازي از جمله در دانشگاهها، ادامه دهد. در دوره 10 ساله، براي هر پروژه­اي که به مرحله نمونه ­سازي براي تست مکانيکي رسيد، ارايه کامل و تصويب کميسيون مشترک لازم است.
تاسيسات غني سازي فردو

44. تاسيسات غني سازي فردو به مرکز تحقيقات هسته اي، فيزيک و تکنولوژي تبديل خواهد شد و مشارکت بين المللي تشويق خواهد شد که در زمينه هاي توافق شده تحقيقات انجام دهند. اجراي پروژه هاي مخصوص در فردو از قبل به اطلاع کميسيون مشترک رسانده مي شود.

45. به مدت 15 سال، ايران در فردو، فعاليتهاي غني سازي اورانيوم و تحقيق و توسعه مربوط به غني سازي اورانيوم نخواهد داشت و هيچ گونه مواد هسته اي نگهداري نخواهد کرد.

46. ايران به مدت 15 سال تا 1044 عدد ماشين سانتريفيوژ IR-1 در يکي از سالن هاي فردو نگهداري خواهد کرد که از آن:

1.46. دو زنجيره که قبلاً UF6 به آنها تزريق نشده است، براي توليد ايزوتوپ­ هاي پايدار اصلاح خواهند شد. تبديل به توليد ايزوتوپ هاي پايدار براي اين زنجيره ها در فردو، بر اساس يک مشارکت مشترک بين کشور روسيه و ايران بر مبناي ترتيباتي که متقابلاً بر روي آن توافق خواهد شد، صورت مي ­پذيرد. براي آماده­ سازي اين دو زنجيره براي نصب معماري زنجيره جديد متناسب با توليد ايزوتوپ پايدار توسط مشارکت، ايران اتصال به لوله­ هاي اصلي خوراک را قطع خواهد کرد و لوله ­هاي UF6 زنجيره را (به جز لوله تخليه اضطراري به منظور حفظ خلا) به انباري در فردو تحت نظارت پيوسته آژانس منتقل خواهد کرد. کميسيون مشترک درباره چارچوب کلي توليد ايزوتوپ هاي پايدار در فردو مطلع خواهد شد.

46.2. براي چهار زنجيره ­اي که با تمام زير ساختهاي مربوطه، به جز لوله ­هايي که اتصال هاي کوپل کردن زنجيره ­ها را ميسر مي­سازند، باقي مي­مانند، دو عدد در وضعيت بدونکار، بدون چرخش نگهداشته مي شوند. دو زنجيره ديگر به چرخش ادامه مي­دهند تا زماني که انتقال به توليد ايزوتوپ پايدار شرح داده شده در زيرپاراگراف بالا کامل شده باشد. به محض تکميل انتقال به توليد ايزوتوپ پايدار شرح داده شده در زيرپاراگراف بالا، اين دو زنجيره در حال چرخش به وضعيت بدون کار، بدون چرخش تبديل خواهند شد.

47. ايران ماشين هاي دو زنجيره باقي مانده در همين سالن را با خارج نمودن تمام سانتريفيوژها و لوله هاي UF6شامل خطوط فرعي، شير آلات، فشارسنج ها در سطح زنجيره و مبدلهاي فرکانس، و UF6 جمع آوري خواهد کرد. ايران متعاقباً کابلهاي برق زنجيره، تابلو هاي مخصوص کنترل زنجيره و پمپ هاي خلا را جمع آوري خواهد کرد. تمام اين ماشينهاي سانتريفيوژ اضافي و زير ساختهاي آنها در سالن Bتحت نظارت پيوسته آژانس قرار خواهد گرفت.

48. ايران تمام ماشين هاي سانتريفيوژ و زيرساخت هاي مرتبط با غني سازي اورانيوم را در سالن ديگر فردو، خارج خواهد نمود. اين کار شامل برچيدن تمامي لوله هاي انتقال گاز UF6 از جمله خطوط فرعي، شير آلات، فشارسنج ها در سطح زنجيره و مبدل هاي فرکانس و تجهيزات مربوط به ايستگاههاي تزريق خوراک و جمع آوري مواد UF6خواهد بود. ايران همچنين متعاقباً کابل هاي برق زنجيره، تابلو هاي مخصوص کنترل زنجيره، پمپ هاي خلا و سکوهاي نصب سانتريفيوژ را جمع آوري خواهدکرد. تمام اين ماشين هاي سانتريفيوژ اضافي و زير ساختهاي آنها در سالن Bتحت نظارت پيوسته آژانس قرار خواهد گرفت.

49. ماشين هاي سانتريفيوژ که در چهار زنجيره بدون کار قرار گرفته ­اند، ممکن است براي جايگزيني ماشين هاي خراب و يا برخورد کرده در فردو براي توليد ايزوتوپ هاي پايدار مورد استفاده قرار گيرند.

50. ايران به مدت 15 سال فعاليت هاي خود را در توليد ايزوتوپ هاي پايدار توسط ماشين سانتريفيوژدر تاسيسات فردو محدود کرده و بيشتر از 348 ماشين سانتريفيوژ IR-1 براي اين منظور استفاده نخواهد کرد. فعاليتهاي مربوط به تحقيق و توسعه در ايران در تاسيسات فردو و براي آزمايش، اصلاح و تراز اين ماشينهاي IR-1 در تاسيسات ساخت ماشين سانتريفيوژ که قبلاً اظهار شده و تحت پايش آژانس، انجام خواهد گرفت.

51. آژانس مقدار مواد باقي مانده از فعاليتهاي قبلي غني سازي را به عنوان کف موجودي اورانيوم غير قابل حذف، در فردو مشخص مي کند. به منظور نظارت بر توليد ايزوتوپ هاي پايدار و عدم وجود مواد و يا فعاليت­هاي هسته اي اظهار نشده در فردو، ايران به مدت15 سال به آژانس امکان بازرسي هاي معمول و در صورت تقاضاي آژانس، بازرسي روزانه از تاسيسات فردو را فراهم خواهد کرد.
موارد ديگر در خصوص غني سازي

52. ايران به تعهدات داوطلبانه خود آن گونه که در برنامه دراز مدت غني سازي و تحقيق و توسعه غني سازيخود به عنوان بخشي از اظهاريه اوليه پروتکل الحاقي ارايه کرده است،پايبند خواهد ماند.

53. ايران بعد از سال دهم زيرساختهاي ضروري براي نصب ماشين سانتريفيوژ IR-8 را در سالنB نطنز را آغاز خواهد کرد.

ذخائر اورانيوم غني شده

56. ايران به مدت 15 سال ذخيره اورانيوم غني شده خود را تا حد 300 کيلوگرم گاز UF6 (يا معادل آن در ترکيبهاي شيميايي ديگر) با غناي تا 67/3 درصد نگاه خواهد داشت.

57. تمام اورانيوم غني شده مازاد بر 300 کيلو گرم گاز UF6 (يا معادل آن در ترکيبهاي شيميايي ديگر) با غناي تا 67/3 درصد، يا به سطح غناي طبيعي رقيق خواهد شد و يا اينکه در بازارهاي بين­ المللي که به خريدار تحويل گردد در مقابل برگشت اورانيوم با غناي طبيعي که به ايران تحويل داده شود، فروخته خواهد شد.ايران براي خريداري و انتقال اورانيوم غني شده مازاد بر 300 کيلوگرم گاز UF6 در مقابل برگشت اورانيوم با غناي طبيعي به ايران،يک قرار داد تجاري با نهادي خارج از ايران منعقد خواهد نمود. کشورهاي 1+5، چنانچه قابل اعمال باشد، جمع­ بندي و اجراي اين قرارداد را تسهيل خواهند نمود. ايران ممکن است هر زمان بانک سوخت آژانس در قزاقستان عملياتي شد، فروش اورانيوم غني شده مازاد خود در آنجا را دنبال نمايد.

58. تمام اکسيد اورانيوم غني شده به بين 5 درصد و20 درصد به سوخت صفحه­اي راکتور تهران تبديل خواهد شد و يا اينکه بر اساس يک معامله تجاري به خارج منتقل شده و يا اينکه به غناي 67/3 يا کمتر رقيق خواهد شد. ضايعات اکسيد و يا ساير اشکال، که در داخل صفحه نيستند و امکان استفاده براي ساخت سوخت صفحه ­اي راکتور تهران را ندارند، براساس يک معامله تجاري به خارج از ايران منتقل خواهد شد و يا اينکه به غناي 67/3 يا کمتر رقيق خواهد شد. در صورت تامين اکسيد اورانيوم (U3O8)با غناي 75/19 درصد در آينده براي سوخت صفحه­اي راکتور تهران، تمام ضايعات اکسيد و يا ساير اشکال، که در داخل صفحه نيستند و امکان استفاده براي ساخت سوخت راکتور تهران را نداشته و داراي اورانيوم با غناي بين 5 درصد و20 درصد مي باشند، ظرف 6 ماه از تاريخ توليد آنها براساس يک معامله تجاري به خارج از ايران منتقل شده و يا اينکه به غناي 67/3 يا کمتر رقيق خواهد شد. صفحه ­هاي سوخت ضايعاتي نيز براساس يک معامله تجاري به خارج از ايران منتقل خواهد. معامله تجاري بايد براي عودت مقدار معادل اورانيوم غني شده به ايران تنظيم شود. براي 15 سال، ايران تاسيساتي که براي تبديل صفحه­ هاي سوخت يا ضايعات به UF6 باشد را نساخته و يا راهبري نخواهد کرد.

59. مجتمع هاي سوخت ساخت روسيه و يا داراي ليسانس از روسيه، براي راکتورهاي روسي در ايران مشمول 300 کيلوگرم محدوديت ذخاير نخواهد بود.مجتمع هاي سوخت ساخته شده از اورانيوم غني شده از ساير منابع براي استفاده در راکتورهاي تحقيقاتي و قدرت ايران، از جمله آنهايي که در خارج از ايران براي بارگذاري اوليه در راکتور مدرن شده اراک به کار گرفته خواهد شد و توسط تامين کننده سوخت و نظام ايمني هسته اي ايران تطابق آنها با استانداردهاي بين المللي صحه گذاري شده است، مشمول محدوديت 300 کيلوگرم ذخاير نخواهد بود. کميسيون مشترک يک کارگروه فني،با هدف توانمندسازي ايران براي ساخت سوخت مادامي که محدوديت ذخيره توافق شده (300 کيلوگرم گاز UF6 -يا معادل آن در ساير ترکيبات شيميايي- با غناي تا 67/3 در صد) حفظ شود، تاسيس خواهد کرد. اين کار گروه همچنين، در طي يک سال،معيارهاي فني عيني، براي ارزيابي اينکه سوخت ساخته شده و محصولات مياني آن به سهولت قابل تبديل مجدد به گاز UF6نيستند، را توسعه خواهد داد.اورانيوم غني شده در مجتمع سوخت و محصولات مياني ساخته شده در ايران که براساس استانداردهاي بين المللي تاييد شده­اند، از جمله سوخت راکتور مدرن شده اراک،جزو 300 کيلوگرم محدوديت ذخاير نخواهد بود مشروط برآنکه کار گروه فني ارزيابي کند که چنين سوخت ساخته شده­اي و محصولات مياني آن به سهولت قابل تبديل مجدد به گاز UF6 نيستند. اين کار مي تواند براي مثال شامل اضافه کردن ناخالصي (سموم قابل سوختن و نظاير آن)در سوخت و يا از طريق اينکه سوخت در يک شکل شيميايي باشد که برگشت مستقيم آن به گاز UF6 از نظر تکنيکي بدون انجام انحلال و خالص سازي دشوار باشد. معيارهاي فني عيني، چگونگي انجامارزيابي کارگروه مشخص خواهد کرد.آژانس فرآيند ساخت هر نوع سوخت در ايران را پايش خواهد داشت تا تاييد کند که فرآيند ساخت سوخت و محصولات مياني با فرآيند ساخت سوخت تاييد شده توسط کارگروه فني مطابقت داشته باشد.کميسيون مشترک همچنين همکاري با ايران، شامل همکاري هاي فني آژانس هنگامي که متناسب باشد، جهت تحقق استانداردهاي کيفي بين المللي براي سوخت توليد شده توسط ايران را پشتيباني خواهد کرد.

60. ايران به منظور خريد سوخت براي راکتور تهران و نمونه ­هاي هدف ساخته شده از اورانيوم غني شده، عقد يک قرارداد تجاري با نهادهاي خارج از ايران را دنبال خواهد کرد. در صورت نياز،کشورهاي1+5، جمع بندي و اجرايي شدن اين قرارداد را تسهيل مي­ کنند. چنانچه امکان جمع­ بندي يک قرارداد با يک تامين کننده سوخت فراهم نشود، کشورهاي 1+5 يک مقدار اکسيد اورانيوم (U3O8)با غناي 19.75درصد رامنحصراً به منظور ساخت سوخت راکتور تهران و نمونه­ هاي هدف ساخته شده از اورانيوم غني شده،تامين و تحويل ايران خواهد داد. اين اکسيد اورانيوم (U3O8)با غناي 19.75 در محموله­ هاي که بيشتر از حدود 5 کيلوگرم در هر نوبت نخواهد بود، تامين خواهد شد و هر محموله جديد، تنها زماني تامين خواهد شد که آژانس تاييد کند که محمولۀ قبلي براي ساخت سوخت راکتور تهران با اکسيد آلومينيوم مخلوط شده و يا براي نمونه­ هاي هدف ساخته شده از اورانيوم غني شده مصرف شده است. ايران 2 سال قبل از اينکه موجودي سوخت راکتور تهران به اتمام برسد، کشورهاي 1+5 را مطلع خواهد کرد تا 6 ماه قبل از انتهاي دوره 2 سال، اکسيد اورانيوم در دسترس ايران باشد.

توليد ماشين سانتريفيوژ

61. همگام با برنامه غني سازي و تحقيق و توسعه غني سازي، ايران تنها ماشين هاي سانتريفيوژي از جمله روتورهاي مناسب براي جداسازي ايزوتوپ ها يا هر قطعه ديگر ماشين سانتريفيوژ را توليد خواهد کرد که نيازمنديهاي غني سازي و تحقيق و توسعه غني سازي اين ضميمه را برآورده سازد.

62. براساس برنامه خود، ايران ذخيره ماشين سانتريفيوژ IR-1 موجود در انبار خود را که مازاد بر تعداد 5060 عدد ماشين سانتريفيوژ IR-1 در نطنز و ماشينهاي سانتريفيوژ IR-1 نصب شده در فردو مي ­باشد را براي جايگزيني ماشين هاي خراب و يا برخورد کرده، استفاده خواهد کرد. هر زمان در طي مدت 10 سال از شروع اجراي برجام، سطح موجودي ماشين سانتريفيوژ IR-1به500 عدد و يا کمتر از آن رسيد، ايران مي تواند اين سطح از موجودي را با از سرگيري توليد ماشين هاي IR-1 با نرخ تعداد متوسط ماهانه ماشينهاي برخورد کرده، بدون اينکه از سطح ذخيره 500 عدد تجاوز کند، حفظ نمايد.

63. براساس برنامه خود، در پايان سال هشتم ايران ساليانه 200 عدد ماشين سانتريفيوژ IR-8 وIR-6از هر نوع را به غير از روتور تا سال دهم شروع خواهد کرد. بعد از سال دهم ايران ماشين کامل را به همين مقدار در سال توليد خواهد کرد تا نيازهاي غني سازي و تحقيق و توسعه غني سازي خود را برآورده سازد. ايران اين ماشينها را در نطنز در روي زمين وتحت پايش آژانس تا هر زمان براساس برنامه غني سازي و تحقيق و توسعه غني سازي،براي مونتاژ نهايي مورد نياز باشد، انبار خواهد کرد.

پروتکل الحاقي و کد اصلاحي 3.1

64. ايران اجراي موقت پروتکل الحاقي را بر طبق بند ب ماده 17 پروتکل الحاقي تا زمان اجراي قانوني آن به آژانس اعلام نموده و متعاقبا تصويب و به صورت قانون درآمدن آنرا مطابق نقش هاي رئيس جمهور و مجلس، درخواست مي کند.

ايران اجراي کامل کد اصلاحي 3.1 را به عنوان بخشي از ترتيبات فرعي موافقت نامه جامع پادمانهاي ايران،تا زماني که موافقت نامه پادمانها اجرا مي­شود، را به آژانس اطلاع مي­دهد.
موضوعات مورد نگراني گذشته و حال

66. ايران تمام فعاليت­هاي تعيين شده در پاراگرافهاي 2، 4، 5 و 6 «نقشه راه روشن نمودن موضوعات باقيمانده از گذشته و حال»، آنگونه که توسط در گزارشهاي به روزآوري منظم توسط مدير کل آژانس بر روي اجراي اين نقشه راه راستي آزمايي شود، تکميل خواهد کرد.

تکنولوژي هاي پيشرفته و حضور طولاني مدت آژانس

67. به منظور افزايش کارآيي پايش اين برجام، براي 15سال و بيشتر از آن، براي اقدامات راستي آزمايي مشخص شده:

1.67. ايران به آژانس اجازه استفاده از دستگاه اندازه­گيري روي خط غني سازي و پلمپ الکترونيک که وضعيت خودش را با دستگاه ثبت کننده داده هاي بازرسان آژانس در داخل سايتهاي هسته­اي رد و بدل مي نمايد و همچنين تکنولوژي هاي جديد صحه­ گذاري شده و اثبات شده در راستاي رويه­ هاي آژانس که در سطح بين­المللي پذيرفته شدۀ است، مي­دهد. ايران جمع آوري خودکار داده ­هاي ثبت شده توسط وسايل اندازه گيري نصب شده آژانس و ارسال آنها به فضاي کاري آژانس در هر سايت هسته اي را تسهيل خواهد نمود.

2.67. ايران ترتيبات لازم را جهت حضور طولاني مدت آژانس شامل صدور ويزاي طولاني مدت به همراه تدارک فضاي کاري مناسب در سايتهاي هسته اي، و با رويکرد مثبت، در مکان هاي نزديک سايت هاي هسته اي در ايران، براي بازرسان منتخب آژانس براي کار و نگهداري تجهيزات لازم، بعمل خواهد آورد.

3.67. ايران در طي 9 ماه از تاريخ اجراي برجام، تعداد بازرسان منتخب را در محدوده 130 الي 150 عدد افزايش خواهد داد و بطور عمومي اجازه انتخاب بازرسان از کشورهايي که روابط ديپلماتيک با ايران دارند را، مطابق با قوانين و قواعد خود، خواهد داد.
شفاف سازي مربوط به کنسانتره سنگ معدن اورانيوم (UOC)

68. براي 25 سال ايران به آژانس اجازه خواهد داد تا از طريق اقدامات تفاهم شده که شامل اقدامات محدودسازي و مراقبت خواهد بود پايش کند که همه کنسانتره سنگ معدن اورانيوم توليد شده در ايران يا بدست آمده از هر منبع ديگر به تاسيسات فرآوري اورانيوم (UCF) در اصفهان و يا به هر تاسيسات ديگري که ايران در آينده در اين دوره زماني ممکن است بسازد، منتقل مي­شود.

ايران براي 25 سال،همه اطلاعات لازم براي اينکه آژانس را قادر سازد که توليد کنسانتره سنگ معدن اورانيوم و موجودي کنسانتره سنگ معدن اورانيوم توليد شده در ايران يا بدست آمده از هر منبع ديگري را راستي آزمايي کند، براي آژانس فراهم خواهد نمود.
شفاف سازي مربوط به غني سازي

70. براي 15 سال ايران به آژانس اجازه خواهد داد تا در صورت لزوم پايش مداوم با استفاده از اقدامات محدودسازي و مراقبت، راستي آزمايي نمايد که سانتريفيوژها و زيرساخت هاي انبار شده در انبار باقي مانده و فقط جهت جايگزيني سانتريفيوژهاي خراب شده و يا برخورد کرده، آنگونه که در اين ضميمه مشخص شده است، استفاده مي­شود.

براي 15 سال ايران به آژانس اجازه دسترسي منظم،شامل دسترسي روزانه هنگامي که توسط آژانس درخواست شد،به ساختمان هاي مرتبط در نطنز از شامل همه بخش هاي موسسه ­هاي FEP و PFEPرا خواهد داد.
براي 15 سال، تاسيسات غني سازي نطنز تنها محل براي همه فعاليت هاي غني سازي اورانيوم و فعاليتهاي مرتبط با غني سازي شامل تحقيق و توسعۀتحت نظارت پادمان در ايران خواهد بود.
ايران قصد دارد تا سياست ها و رويه هاي صادرات همگام با استانداردهاي موجود بين المللي براي صادرات مواد هسته اي، تجهيزات و تکنولوژي اعمال کند. براي 15 سال، ايران فقط با موافقت کميسيون مشترک وارد صادرات هرگونه تکنولوژي و تجهيزات غني سازي و يا مرتبط با غني سازي با هر کشور ديگر يا با هر نهاد خارجي در زمينه فعاليتهاي غني سازي و يا مرتبط با غني سازي شامل فعاليتهاي تحقيق و توسعه خواهد شد.
دسترسي

74. درخواستهاي دسترسي بر مبناي شروط برجام با نيت خوب، يا در نظر داشتن حقوق حاکميتي ايران، درخواست خواهد شد و به حداقل ضروري براي اجراي موثر مسووليت هاي راستي­ آزمايي تحت اين برجام، نگه داشته خواهد شد. هماهنگ با رويه هاي بين­ المللي پادمانها معمول، چنين درخواستهايي با هدف مداخله در فعاليتهاي نظامي ايران يا ديگر فعاليتهاي مرتبط با امنيت ملي ايران نبوده اما منحصراً براي حل نگراني­ هايي برخاسته از تحقق تعهدات برجام و ديگر تکاليف پادمانها و عدم اشاعه ايران خواهد بود. شيوه ­نامه­ هاي زير براي مقصود اجراي برجام بين 1+5 و ايران هستند و بدون پيش داوري نسبت به موافقنامه پادمانها و پروتکل الحاقي است. در اجراي اين شيوه همينطور ديگر اقدامات شفاف­ ساز، از آژانس خواسته مي شود هر احتياطي را براي صيانت از اسرار صنعتي، فناورانه و تجاري و همينطور ديگر اطلاعات محرمانه که به آن دست پيدا مي­کند، به کار گيرد.

75. در پيشبرد اجراي برجام، اگر آژانس نگراني هايي در رابطه با مواد يا فعاليت هاي اعلام نشده يا فعاليت هاي مغاير با برجام در محل هايي که تحت موافقت نامه جامع پادمان يا پروتکل الحاقي اعلام نشده اند، داشت آژانس به ايران اساس چنين نگراني هايي را ارائه نموده و درخواست شفاف سازي مي­نمايد.

76. اگر توضيحات ايران نگراني هاي آژانس را حل و فصل نکند، آژانس ممکن است دسترسي به چنين محل هاي ايجاد کننده نگراني را منحصراً به دليل راستي آزمايي تضمين عدم وجود مواد و فعاليت هاي اعلام نشده يا فعاليت هاي مغاير با برجام در چنين محل هايي را درخواست نمايد. آژانس بصورت مکتوب دلايل خود براي دسترسي و اطلاعات مرتبط را در اختيار ايران مي­گذارد.

77. ايران مي تواند راه هاي جايگزين براي حل نگراني هاي آژانس پيشنهاد نمايد که آژانس را قادر سازد تا عدم وجود مواد و فعاليتهاي هسته اي و يا فعاليت هاي مغاير با برجام در مکان مورد سوال، که بايستي به سرعت و دقت مورد توجه قرار گيرد، راستي آزمايي کند.

78. اگر عدم وجود مواد و فعاليت هاي اعلام نشده و يا فعاليت هاي مغاير با برجام بعد از اجراي ترتيبات جايگزين موافقت شده توسط ايران و آژانس نتواند راستي آزمايي شود، يا دو طرف قادر نباشند به طريق رضايت بخش براي راستي آزمايي عدم وجود مواد يا فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده يا فعاليتهاي مغاير با برجام در مکانهاي مشخص شده، در مدت 14 روز از ارايه درخواست اوليه آژانس براي دسترسي به توافق برسند، ايران با مشورت با اعضا کميسيون مشترک، نگراني هاي آژانس را از طريق ابزار ضروري موافقت شده بين ايران و آژانس حل مي نمايد. در صورت وجود يک توافق، اعضا کميسيون مشترک با اجماع و يا با راي 5 عضو از 8 عضو،بر روي روش ضروري براي حل نگراني آژانس مشورت خواهند داد. فرآيند مشورت و يا هر عمل ديگري به همراه آن، توسط اعضا کميسيون مشترک نبايستي بيشتر از 7 روز به طول بيانجامد و ايران اقدامات ضروري را در طي 3 روز اجرا خواهد کرد.

شفاف سازي توليد قطعات سانتريفيوژ

79. ايران و آژانس اقدامات لازم براي محدودسازي و مراقبت بر روي لوله هاي روتور سانتريفيوژ و بيلوز را براي 20 سال بکار خواهند گرفت.

در اين ارتباط:

80.1. ايران يک موجودي اوليه از همه لوله هاي روتور سانتريفيوژ و بيلوز و گزارشهاي بعدي در رابطه با تغييرات انجام شده بر روي اين موجودي را براي آژانس فراهم نموده و به آژانس اجازه خواهد داد تا اين موجودي را با شمارش و کدگذاري، و از طريق محدودسازي و مراقبت براي همه لوله هاي روتور سانتريفيوژ و بيلوز شامل همه سانتريفيوژهاي موجود و جديد، راستي آزمايي نمايد.

80.2. ايران همه مکانها و تجهيزات محدود به ماشينهاي فرم­دهي سرد، ماشينهاي پيچش الياف و قالب هاي ساخت روتور را که به قصد توليد لوله ­هاي روتور و بيلوز مورد استفاده قرار مي­گيرند، را اعلام نموده و به آژانس براي پايش مداوم شامل محدودسازي و مراقبت بر روي اين تجهيزات جهت راستي­آزمايي که اين تجهيزات که براي توليد سانتريفيوژهايي استفاده مي­شوند که فقط براي فعاليتهاي مشخص در اين برجام مشخص شده ­اند، استفاده مي­شوند
ديگر فعاليتهاي جداسازي ايزوتوپ هاي اورانيوم

81. براي 10 سال، فعاليت هاي توليد يا تحقيق و توسعه جداسازي ايزوتوپي اورانيوم ايران منحصرا بر مبناي تکنولوژي سانتريفيوژ گازي خواهد بود.[1] ايران براي آژانس اجازه دسترسي جهت راستي آزمايي انطباق فعاليت هاي تحقيق و توسعه و يا توليد جداسازي ايزوتوپي اورانيوم با اين ضميمه را خواهد داد.

فعاليت هايي که مي تواند براي طراحي و توسعه يک وسيله انفجاري هسته اي مشارکت کند

82. ايران در فعاليت هاي ذيل که مي تواند براي توسعه يک وسيله انفجاري هسته اي بکار گرفته شود، وارد نخواهد شد:

82.1. طراحي، توسعه، ساخت، دستيابي و يا استفاده از مدل هاي کامپيوتري براي شبيه سازي وسايل انفجاري هسته اي.

82.2. طراحي، توسعه، ساخت، دستيابي و يا استفاده از چاشني هاي انفجاري چند نقطه که براي توسعه يک وسيله انفجاري هسته اي مناسب هستند مگر اينکه مقاصد غير هسته اي بودن آن توسط کميسيون مشترک تاييد شده باشد وموضوع پايش باشد.

82.3. طراحي، توسعه، ساخت، دستيابي و يا استفاده از سيستمهاي تشخيص انفجار (دوربينهاي Streak ، دوربينهاي سرعت بالا و يادوربينهاي Flash x-ray) مناسب براي توسعه تجهيزات انفجار هسته­ اي مگر اينکه مقاصد غير هسته اي بودن آن توسط کميسيون مشترک تاييد شده باشد و موضوع پايش باشد.

82.4. طراحي، توسعه، ساخت، دستيابي و يا استفاده از چشمه­هاي نوتروني هدايت کننده انفجارات يا مواد خاص براي چشمه ­هاي نوتروني هدايت کننده انفجارات.

————————————————–

[1]براي منظور اين ضميمه، فعاليتهاي توليد و يا تحقيق و توسعه مربوط به جداسازي ايزوتوپي اورانيوم با روش غير سانتريفيوژ گازي شامل سيستمهاي جداسازي ايزوتوپي ليزري، سيستمهاي جداسازي ايزوتوپي الکترو مغناطيسي، سيستمهاي تبادل شيميايي، سيستمهاي نفوذ گازي، Vortex و ايروديناميک و ساير فرايندهاي مشابهي است که ايزوتوپ هاي اورانيوم را جدا مي­سازد.

———————————————–
پيوست شماره 2:

تعهدات مرتبط با تحريم ها

توالي اجراي تعهدات شرح داده شده در اين پيوست، در پيوست 5 برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ذکر شده است.

الف – اتحاديه اروپايي[1]

1. اتحاديه اروپايي و دولت هاي عضو اتحاديه اروپايي متعهد مي شوند وفق پيوست شماره 5 (برنامه اجرا)، کليه مفاد آئين نامه اجرايي شماره 267/2012 شوراي اتحاديه اروپايي را، با اصلاحات بعدي، که کليه تحريم ها يا اقدامات محدودکننده مذکور در بخش هاي 1.1 تا 1.10 زير را اجرايي مي کنند، و کليه مفاد تصميم 2010/413/CFSP شوراي اتحاديه اروپايي را، با اصلاحات بعدي لغو نمايند و قوانين اجرايي ملي را نيز لغو يا حسب نياز اصلاح نمايند.

1.1. تدابير مربوط به امور مالي، بانکي و بيمه[2]

1.1.1. نظام ممنوعيت و اخذ مجوز حاکم بر نقل و انتقال مالي به يا از ايران (ماده 10 تصميم 2010/413/CFSP شورا؛ مواد 30, 30a,30b, 31 آئين نامه اجرايي شماره 267/2012 شوراي اتحاديه اروپايي)؛

1.1.2. تحريم هاي مربوط به فعاليت هاي بانکي (ماده 11 تصميم 2010/413/CFSP؛ ماده 33 آئين نامه اجرايي شماره 267/2012 شوراي اتحاديه اروپايي)؛

1.1.3. تحريم هاي مربوط به بيمه (ماده 12 تصميم 2010/413/CFSP؛ ماده 35 آئين نامه اجرايي شماره 267/2012 شوراي اتحاديه اروپايي)؛

1.1.4. تحريم هاي مربوط به خدمات پيام رساني مالي (ماده 20(12) تصميم 2010/413/CFSP؛ ماده 23(4) آئين نامه اجرايي شماره 267/2012 شوراي اتحاديه اروپايي)؛

1.1.5. تحريم هاي مربوط به حمايت مالي براي تجارت با ايران (ماده 8 تصميم 2010/413/CFSP شوراي اتحاديه اروپايي)؛

1.1.6. تحريم هاي مربوط به کمک هاي بلاعوض، کمک هاي مالي و وام هاي ترجيحي (ماده 9 تصميم 2010/413/CFSP شوراي اتحاديه اروپايي)؛

1.1.7. تحريم ها مربوط به انتشار اوراق قرضه تضمين شده توسط دولت ايران (ماده 13 تصميم 2010/413/CFSP؛ ماده 34 آئين نامه اجرايي شماره 267/2012 شوراي اتحاديه اروپايي)؛

1.1.8. تحريم هاي مرتبط با خدمات تبعي[3] براي هر يک از گروه هاي فوق (به ارجاعات فوق مراجعه کنيد).

1.2. بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي

1.2.1. تحريم هاي مربوط به واردات نفت و گاز از ايران (مواد 3a، 3c and 3e تصميم 2010/413/CFSP؛ مواد 11، 12 and 14a و پيوست هاي IV and IVA آئين نامه اجرايي شماره 267/2012 شوراي اتحاديه اروپايي)؛

1.2.2. تحريم هاي مربوط به واردات فرآورده هاي پتروشيمي ايران (مواد 3b and 3d تصميم 2010/413/CFSP؛ مواد 13 و 14 و پيوست V آئين نامه اجرايي شماره 267/2012 شوراي اتحاديه اروپايي)؛

1.2.3. تحريم هاي مربوط به صادرات تجهيزات کليدي بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي ( مواد 4, 4a and 4b تصميم 2010/413/CFSP؛ مواد 8، 9، 10 و ضمائم VI و VIA آئين نامه اجرايي شماره 267/2012 شوراي اتحاديه اروپايي)؛

1.2.4. تحريم هاي مربوط به سرمايه گذاري در بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي (مواد 6، 6a و 7 تصميم 2010/413/CFSP؛ مواد 17(1), 17(2)(b) and (c), 17(3), 17(4), 17(5), 20 and 21 آئين نامه اجرايي شماره 267/2012 شوراي اتحاديه اروپايي)؛

1.2.5. تحريم هاي مرتبط با خدمات تبعي براي هر يک از گروه هاي فوق (به ارجاعات فوق مراجعه کنيد).

1.3. بخش هاي کشتيراني، کشتي سازي و حمل و نقل

1.3.1. تحريم هاي مرتبط با کشتيراني و کشتي سازي (مواد 4g, 4h, 8a, 18a and 18b تصميم 2010/413/CFSP؛ مواد10a, 10b, 10c, 37a, and 37b و پيوست VIBآئين نامه اجرايي شماره 267/2012 شوراي اتحاديه اروپايي)؛

1.3.2. تحريم هاي مربوط به بخش حمل و نقل (مواد 15, 16, 17 and 18 تصميم 2010/413/CFSP؛ مواد 36 and 37 آئين نامه اجرايي شماره 267/2012 شوراي اتحاديه اروپايي)؛

1.3.3. تحريم ها مرتبط با خدمات تبعي براي هر يک از گروه هاي فوق (به ارجاعات فوق مراجعه کنيد).

1.4. طلا، ساير فلزات گرانبها، اسکناس و سکه

1.4.1. تحريم هاي مربوط به طلا، فلزات گرانبها و الماس، اسکناس و سکه (مواد 4c و 4d تصميم 2010/413/CFSP؛ مواد 15 و 16 و پيوست VII آئين نامه اجرايي شماره 267/2012 شوراي اتحاديه اروپايي)؛

1.4.2. تحريم هاي مرتبط با خدمات تبعي براي هر يک از گروه هاي فوق (به ارجاعات فوق مراجعه کنيد).

1.5. تدابير مرتبط با اشاعه هسته اي

1.5.1. تحريم هاي مرتبط با فعاليت هاي هسته اي حساس اشاعه اي (کالاها و فن آوري، سرمايه گذاري و آموزش هاي تخصصي) (مواد 1(1) (a), (b), (d), (e), (2), (3) and (4), 2, 3, 5, 14 and 21 تصميم 2010/413/CFSP؛ مواد 2, 3, 4, 5, 6,7, 17(1), (2) (a), 18, 19 and 22 و پيوست هاي I, II and III آئين نامه اجرايي شماره 267/2012 شوراي اتحاديه اروپايي)؛

1.5.2. تحريم هاي مرتبط با خدمات تبعي براي هر يک از گروه هاي فوق (به ارجاعات فوق مراجعه کنيد).

1.6. فلزات

1.6.1. تحريم هاي مرتبط با فلزات (مواد4e and 4f تصميم 2010/413/CFSP؛ مواد 15a, 15b, 15c و پيوست VIIB آئين نامه اجرايي شماره 267/2012 شوراي اتحاديه اروپايي)؛

1.6.2. تحريم هاي مرتبط با خدمات تبعي براي هر يک از گروه هاي فوق (به ارجاعات فوق مراجعه کنيد).

1.7. نرم افزار

1.7.1. تحريم هاي مرتبط با نرم افزار (مواد 4i and 4j تصميم 2010/413/CFSP؛ مواد 10d, 10e and 10f و پيوست VIIA آئين نامه اجرايي شماره 267/2012 شوراي اتحاديه اروپايي)؛

1.7.2. تحريم ها در زمينه خدمات تبعي براي هر يک از گروه هاي فوق (به ارجاعات فوق مراجعه کنيد).

1.8. تسليحات

1.8.1. تحريم هاي مرتبط با تسليحات (مواد 1(1)(c), (3), (4), and 3 تصميم 2010/413/CFSP؛ مواد 5(1)(a) and (c), 17(1), (2)(a), and 19 آئين نامه اجرايي شماره 267/2012 شوراي اتحاديه اروپايي)؛

1.8.2. تحريم ها در زمينه خدمات تبعي براي هر يک از گروه هاي فوق (به ارجاعات فوق مراجعه شود).

1.9. فهرست اشخاص حقيقي، حقوقي يا نهاد هاي ايراني (توقيف دارايي و ممنوعيت صدور رواديد)

1.9.1. توقيف دارايي و ممنوعيت صدور رواديد قابل اعمال نسبت به:

1.9.1.1. بانک ها و موسسات مالي ايراني فهرست شده شامل بانک مرکزي ايران؛

1.9.1.2. اشخاص حقيقي، حقوقي يا نهاد هاي مرتبط با بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي؛

1.9.1.3. اشخاص حقيقي، حقوقي يا نهاد هاي مرتبط با کشتيراني، کشتي سازي و حمل و نقل؛

1.9.1.4. ساير اشخاص حقيقي، حقوقي يا نهاد هاي غيرمرتبط با فعاليت هاي حساس اشاعه هسته اي ، تسليحات و موشک هاي بالستيک؛

1.9.1.5. ساير اشخاص حقيقي، حقوقي يا نهاد هاي مرتبط با فعاليت هاي حساس اشاعه هسته اي ، تسليحات و موشک هاي بالستيک؛

1.9.1.6. اشخاص حقوقي وافراد فهرست شده توسط شوراي امنيت،

به نحو مقرر در الحاقيه شماره 1، بخش 1 اين پيوست براي گروه هاي 1.9.1.1-1.9.1.4، الحاقيه شماره 2، بخش 1 اين پيوست براي تحريم هاي گروه 1.9.1.5 و بخش هاي 2 الحاقيه هاي شماره 1 و 2 اين پيوست براي تحريم هاي گروه 1.9.1.6 (مواد 19 and 20 و پيوست هاي I and II تصميم 2010/413/CFSP؛ مواد 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 28b, and 29 و پيوست هاي VIII and IX آئين نامه اجرايي شماره 267/2012 شوراي اتحاديه اروپايي).

1.10. ساير مقررات

1.10.1. تعهد مندرج در بخش 1 شامل کليه مفاد باقيمانده تصميم 2010/413/CFSP و آئين نامه اجرايي شماره 267/2012 شوراي اتحاديه اروپايي که در بالا ذکر نشده اند، نيز مي گردد.

1.10.1.1. تعاريف (ماده 1 آئين نامه اجرايي 267/2012)

1.10.1.2. مقررات عمومي و نهايي (مواد 22, 23, 24, 25, 26, 26a, 27 and 28 تصميم 2010/413/CFSP و مواد 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43a, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 and 51, آئين نامه اجرايي 267/2012 شوراي اتحاديه اروپايي)؛

2. اتحاديه اروپايي اظهار مي نمايد که مفاد مذکور در بخش 1 فوق، فهرست کامل و جامع کليه تحريم ها و اقدامات محدودکننده مرتبط هسته اي اتحاديه اروپايي مي باشد. اين تحريم ها يا اقدامات محدودکننده طبق پيوست شماره 5 لغو خواهند شد.

3. آثار لغو تحريم هاي اقتصادي و مالي اتحاديه اروپايي

3.1. در نتيجه لغو تحريم ها به نحو مصرح در بخش 1 فوق، فعاليت هاي زير، از جمله خدمات تبعي، از روز اجرا اين برجام و مشروط به اينکه اين فعاليت ها با ساير قوانين و مقررات لازم الاجراء اتحاديه اروپايي و دولت هاي عضو منطبق باشد، مجاز خواهد بود:[4]

3.2. تدابير مربوط به امور مالي، بانکداري و بيمه (مراجعه کنيد به بخش هاي 1.1.1 تا 1.1.8)

3.2.1. نقل و انتقال منابع مالي بين اشخاص حقيقي، حقوقي يا نهاد هاي اروپايي، از جمله موسسات مالي و اعتباري اتحاديه اروپايي و اشخاص حقيقي، حقوقي يا نهاد هاي ايراني، از جمله موسسات مالي و اعتباري ايراني، بدون الزام به اخذ مجوز يا اعلام؛

3.2.2. افتتاح شعب بانکي، شرکتهاي تابعه يا دفاتر نمايندگي بانک هاي ايراني در سرزمين دولت هاي عضو اتحاديه، و ايجاد مشارکت هاي (JV) جديد، يا اتحصيل منافع مالکانه يا ايجاد روابط کارگزاري بانکي بين بانک هاي ايراني با بانک هاي اتحاديه اروپايي؛ افتتاح دفاتر نمايندگي، شرکت هاي تابعه، مشارکت يا حساب هاي بانکي توسط اشخاص اروپايي در ايران ؛

3.2.3. ارائه خدمات بيمه اي و بيمه اتکائي به ايران يا دولت ايران، اشخاص حقيقي، حقوقي يا نهاد هاي ايراني، يا يک شخص حقيقي يا حقوقي يا نهادي که به نمايندگي يا تحت کنترل آنها اقدام مي نمايد؛

3.2.4. ارائه خدمات تخصصي پيام رساني مالي به اشخاص حقيقي يا حقوقي، موجوديت ها يا نهادها از جمله افرادي که در الحاقيه شماره 1 اين پيوست آمده اند؛

3.2.5. تعهد دولت هاي عضو مبني بر ارائه حمايت هاي مالي در جهت تجارت با ايران، از جمله اعطاي اعتبارات صادراتي، بيمه صادرات؛ و تعهد پرداخت براي وام بلاعوض، کمک مالي و وام هاي ترجيحي به دولت ايران؛

3.2.6. فروش يا خريد اوراق قرضه دولتي يا تضمين شده توسط دولت، به يا از ايران، دولت ايران، بانک مرکزي ايران، يا بانک ها و موسسات مالي ايراني يا افرادي که از طرف آنها عمل مي کنند.

3.3. بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي (مراجعه کنيد به بخش هاي 1.2.1 تا 1.2.5)

3.3.1. واردات، خريد، سوآپ يا حمل و نقل نفت خام، فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي يا فرآورده هاي پتروشيمي ايران و تامين تسهيلات اعتباري مربوطه؛

3.3.2. فروش، عرضه يا نقل و انتقال تجهيزات يا فن آوري، کمک فني و آموزش مورد استفاده در بخش هاي نفت، گاز و صنايع پتروشيمي در ايران، مشتمل بر اکتشاف، توليد و پالايش نفت و گاز طبيعي، از جمله مايع سازي گاز طبيعي، به هر شخص ايراني در داخل يا خارج ايران يا براي استفاده در ايران؛

3.3.3. اعطاي هرگونه وام يا تسهيلات اعتباري به هر شخص ايراني که در بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي در داخل ايران يا خارج از ايران فعاليت مي کنند و همچنين سرمايه گذاري در اين صنعت و يا سرمايه گذاري مشترک با آنها؛

3.4. بخش هاي کشتيراني، کشتي سازي و حمل و نقل (مراجعه کنيد به بخش هاي 1.3.1 تا 1.3.3)

3.4.1. فروش، تامين، انتقال يا صادرات تجهيزات و فن آوري هاي دريانوردي براي ساخت، تعمير يا نگهداري يا بازسازي کشتي، به ايران يا به هر شخص ايراني در اين بخش؛ طراحي، ساخت يا مشارکت در طراحي يا ساخت کشتي هاي باري و نفتکش براي ايران يا اشخاص ايراني؛ ارائه کشتي هاي طراحي شده يا مورد استفاده براي حمل و نقل يا ذخيره سازي نفت و فرآورده هاي پتروشيمي به اشخاصحقيقي، حقوقي يا نهادهاي ايراني و ارائه خدمات ثبت پرچم و تعيين وضعيت، از جمله موارد مرتبط با مشخصات فني، ثبت و شماره شناسايي به هر نحو، در رابطه با تانکرهاي نفتي و کشتي هاي باري ايراني.

3.4.2. دسترسي کليه پروازهاي باري خطوط هوايي ايراني يا خطوط هوايي از مبداء ايران به فرودگاه هاي تحت صلاحيت دولت هاي عضو اتحاديه اروپايي؛

3.4.3. توقف بازرسي، توقيف و انهدام محموله ها از مبداء يا به مقصد ايران توسط دولت هاي عضو اتحاديه اروپايي در قلمروهاي خود در ارتباط با کالاهايي که ديگر ممنوع نمي باشند؛

3.4.4. ارائه خدمات سوخت رساني يا تدارکات يا هرگونه خدمات ديگر براي کشتي هاي تحت مالکيت يا اجاري که اقلام منع شده را حمل نمي کنند؛ و ارائه سوخت، خدمات مهندسي و تعمير و نگهداري به هواپيماهاي باري ايراني که اقلام ممنوعه را حمل نمي نمايند.

3.5. طلا، ساير فلزات گرانبها، اسکناس و سکه (مراجعه کنيد به بخش هاي 1.4.1. تا 1.4.2)

3.5.1. فروش، عرضه، خريد، صادرات، انتقال، حمل و نقل طلا و فلزات گرانبها و الماس و ارائه خدمات واسطه گري، تامين مالي و امنيتي مربوطه، به دولت ايران، نهادهاي عمومي، شرکت ها و موسسات عمومي يا بانک مرکزي ايران؛

3.5.2. انتقال اسکناس و مسکوکات جديد ايراني به بانک مرکزي ايران.

3.6. فلزات (مراجعه کنيد به بخش هاي 1.6.1 تا 1.6.2)

3.6.1. فروش، عرضه، انتقال يا صادرات مستقيم يا غيرمستقيم کليه فلزات از جمله گرافيت و فلزات خام يا نيمه ساخته همانند آلومينيوم و فولاد به هر شخص حقيقي، حقوقي يا نهاد ايراني يا براي استفاده در ايران در رابطه با عمليات و فعاليتهاي منطبق با اين برجام؛

3.7. نرم افزار (مراجعه کنيد به بخش هاي 1.7.1 تا 1.7.2)

3.7.1. فروش، عرضه، انتقال يا صادرات مستقيم يا غيرمستقيم هرگونه نرم افزار از جمله به روزساني، به هر شخص حقيقي، حقوقي يا نهاد ايراني يا براي استفاده در ايران در رابطه با عمليات و فعاليتهاي منطبق با اين برجام؛

3.8. فهرست افراد، اشخاص حقوقي يا نهادها (توقيف دارايي و ممنوعيت صدور رواديد)

3.8.1. در نتيجه خروج از فهرست هاي مذکور در پيوست شماره 2، آزادسازي کليه منابع مالي و اقتصادي متعلق به اشخاص حقيقي، حقوقي و نهادها از جمله بانک ها و موسسات مالي ايراني، بانک مرکزي ايران، به شرح مندرج در الحاقيه شماره 1 پيوست 2 اين برجام و فراهم آوردن دسترسي اين اشخاص به وجوه و دارايي هاي خود؛

3.8.2. در نتيجه خروج از فهرست هاي مذکور در پيوست شماره 2، امکان ورود افراد فهرست شده در الحاقيه شماره 1 اين برجام به قلمروي دولت هاي اروپايي يا استفاده از سرزمين آنها براي ترانزيت فراهم خواهد شد.

ب. ايالات متحده آمريکا[5]

4. ايالات متحده آمريکا متعهد مي شود طبق ضميمه شماره 5 (برنامه اجرا)، اعمال کليه تحريم هاي مرتبط هسته اي[6] به نحو مذکور در بخش هاي 1-4 تا 9-4 زير را متوقف کند، و اقدام قانوني مقتضي براي لغو يا اصلاح آنها را پيگيري کند، و فرامين اجرايي شماره 13574، 13590، 13622 و 13645 و بخش هاي 7-5 و 15 فرمان اجرايي شماره 13628 را لغو نمايد.[7]

4.1. تدابير بانکي و مالي

4.1.1. تحريم هاي اعمالي بر افراد واشخاص حقوقي مندرج در الحاقيه شماره 3 اين ضميمه، شامل: بانک مرکزي ايران و ساير موسسات مالي ايراني فهرست شده در اين الحاقيه؛ شرکت ملي نفت ايران[8]، شرکت بازرگاني نفتيران (نيکو)، شرکت ملي نفت کش ايران، و ساير افراد و اشخاص حقوقي که توسط خزانه داري در اين الحاقيه به عنوان دولت ايران شناسايي شده اند؛ و برخي افراد و اشخاص حقوقي مندرج در فهرست اتباع تحريم شده يا فهرست افرادي که اموال آنها مشمول توقيف است؛

Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 (CISADA) Section 104(c)(2)(E)(ii)(I); National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012 (NDAA) Section 1245(d)(1) and (3); Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012 (IFCA) Section 1244(c)(1) and (d), 1245(a)(1)(A), (a)(1)(C)(i)(II), and (c), 1246(a) and 1247(a); Sections 1(a)(i) and 5(a) of Executive Order (E.O.) 13622 and Sections 2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 13645

4.1.2. تحريم ريال ايران؛

(NDAA Section 1245(d)(1) and (3); IFCA Sections 1244(c)(1), 1246(a) and 1247(a); Section 5(a) of E.O. 13622 and Sections 1(a), 2(a)(i), and 3(a)(i) of E.O. 13645)

4.1.3. تحريم خريد و فروش اسکناس آمريکا به دولت ايران؛

(NDAA Section 1245(d)(1) and (3); IFCA Sections 1244(c)(1) and (d), 1246(a) and 1247(a); Section 5(a) of E.O. 13622 and Sections 2(a)(i) and 3(a) (i) of E.O. 13645)

4.1.4. محدوديت هاي تجارت دوجانبه بر درآمدهاي ايران که در خارج از کشور است، شامل محدوديت هاي مربوط به نقل و انتقال درآمدها؛

(NDAA Section 1245(d)(1) and (3); IFCA Sections 1244(c)(1), (d), and (h)(2), 1246(a) and 1247(a); Sections 1(a)(i)-(ii), 2(a)(i), and 5(a) of E.O. 13622 and Sections 2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 13645)

4.1.5. تحريم خريد، پذيره نويسي، يا تسهيل معاملات ديون حاکميتي ايران، شامل اوراق قرضه دولتي؛

Sanctions on the purchase, subscription to, or facilitation of the issuance of Iranian sovereign debt, including governmental bonds (NDAA Section 1245(d)(1) and (3); Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 (TRA) Section 213(a); IFCA Sections 1244(c)(1) and (d), 1246(a) and 1247(a); Sections 1(a)(i) and 5(a) of E.O.13622, and Sections 2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 13645)

4.1.6. تحريم خدمات پيام رساني مالي به بانک مرکزي ايران و موسسات مالي ايراني مندرج در الحاقيه شماره 3 اين پيوست؛

(NDAA Section 1245(d)(1) and (3); TRA Section 220; IFCA Section 1244(c)(1) and (d), 1246(a) and 1247(a); Section 5(a) of E.O. 13622 and Sections 2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 13645)

4.1.7. تحريم خدمات تبعي[9] براي هريک از دسته تحريم هاي فوق (به ارجاعات مربوطه مراجعه کنيد).

4.2. بيمه

4.2.1. تحريم ارايه خدمات بيمه اي، يا بيمه اتکايي که در رابطه با فعاليت هاي سازگار با اين برجام و با افراد و موجوديت هاي مندرج در الحاقيه شماره 3 اين ضميمه صورت مي گيرد.

(ISA section 5(a)(7); NDAA Section 1245(d)(1) and (3); TRA Sections 211(a) and 212(a); IFCA Sections 1244(c)(1) and (d), 1246(a) and 1247(a); Section 5(a) of E.O.13622 and Sections 2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 13645)

4.3. بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي

4.3.1. تلاش ها براي کاهش فروش نفت ايران شامل محدوديت ها بر مقدار فروش نفت خام ايران و کشورهايي که مي توانند نفت خام ايران را بخرند؛

(Iran Sanctions Act of 1996 (ISA) Section 5(a)(7); NDAA Section 1245(d)(1) and (3); TRA Section 212(a); IFCA Sections 1244(c)(1) and (d), 1246(a) and 1247(a); Section 1 of E.O. 13574, Sections 1(a)(i)-(ii), 2(a)(i), and 5(a) of E.O. 13622; Section 5 of E.O. 13628 and Sections 2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 13645)

4.3.2. تحريم سرمايه گذاري، شامل مشارکت در سرمايه گذاري هاي مشترک، کالاها، خدمات، اطلاعات، فناوري و دانش و کمک فني براي بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي؛

(ISA Sections 5(a)(1)-(2) and (4)-(8); TRA Section 212(a); IFCA Sections 1244(c)(1), (d), and (h)(2), 1245(a)(1)(B), (a)(1)(C)(i)(I)-(II), (a)(1)(C)(ii)(I)-(II), and (c), 1246(a) and 1247(a); Section 1 of E.O. 13574, Section 1 of E.O.13590, Sections 1(a)(i)-(ii), 2(a)(i)-(iii), and 5(a) of E.O.13622, and Sections 2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 13645)

4.3.3. تحريم خريد، تحصيل، فروش، حمل و نقل، يا بازاريابي نفت، فرآورده هاي پتروشيمي و گاز طبيعي از ايران؛

(NDAA Section 1245(d)(1) and (3); TRA Section 212(a); IFCA Sections 1244(c)(1), (d) and (h)(2), 1246(a) and 1247(a); Sections 1(a)(i)-(iii), 2(a)(i)-(ii), and 5(a) of E.O.13622 and Sections 2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 13645)

4.3.4. تحريم صادرات، فروش يا عرضه فرآورده هاي نفتي تصفيه شده و فرآورده هاي پتروشيمي به ايران؛

(ISA Section 5(a)(3); NDAA Section 1245(d)(1) and (3); TRA Section 212(a); IFCA Sections 1244(c)(1) and (d), 1246(a) and 1247(a); Section 1 of E.O. 13574, Sections 1(a)(i) and 5(a) of E.O. 13622; Section 5 of E.O. 13628; and Sections 2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 13645)

4.3.5. تحريم معامله با بخش انرژي ايران شامل معامله با شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي نفتکش ايران، شرکت بازرگاني نفت ايران (نيکو)، شرکت ملي نفتکش ايران؛

(NDAA Section 1245(d)(1) and (3); IFCA Sections 1244(c)(1), (d), and (h)(2), 1246(a) and 1247(a); TRA Section 212(a); Sections 1(a)(i)-(iii), 2(a)(i)-(ii) and 5(a) of E.O. 13622, and Sections 2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 13645)

4.3.6. تحريم خدمات تبعي براي هريک از دسته تحريم هاي فوق (هريک از ارجاعات فوق را ملاحظه کنيد).

4.4. کشتيراني، کشتي سازي و بنادر

4.4.1. تحريم معامله با بخش هاي کشتي سازي و کشتي سازي ايران و عاملان بنادر شامل شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، خطوط کشتيراني جنوب، و شرکت بازرگاني نفتيران (نيکو)، و عاملان بندر عباس؛[10]

(TRA Section 212(a); IFCA Sections 1244(c)(1) and (d); 1245(a)(1)(B), (a)(1)(C)(i)(I)-(II), (a)(1)(C)(ii)(I)-(II), and (c), 1246(a), and 1247(a); Section 5(a) of E.O. 13622 and Sections 2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 13645)

4.4.2. تحريم خدمات تبعي براي هر دسته از تحريم هاي فوق (در هر مورد ارجاعات قوانين مربوطه را ملاحظه کنيد).

4.5. طلا و ساير فلزات گرانبها

4.5.1. تحريم تجارت طلا و ساير فلزات گرانبها توسط ايران؛

(NDAA Section 1245(d)(1) and (3); IFCA Sections 1244(c)(1), 1245(a)(1)(A) and (c), 1246(a), and 1247(a); Section 5(a) of E.O. 13622 and Sections 2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 13645)

4.5.2. تحريم خدمات تبعي براي هر دسته از تحريم هاي فوق (در هر مورد ارجاعات قوانين مربوطه را ملاحظه کنيد).

4.6. نرم افزار و فلزات

4.6.1. تحريم تجارت با ايران در مورد گرافيت، فلزات خام يا نيمه ساخته از قبيل آلومينيوم و فولاد، زغال سنگ، و نرم افزارهاي تنظيم فرآيندهاي صنعتي، در رابطه با فعاليت هاي سازگار با اين برجام و افراد و اشخاص حقوقي مذکور در الحاقيه هاي شماره 3 و 4 اين ضميمه؛

(NDAA 1245(d)(1) and (3); IFCA Sections 1244(c)(1), 1245(a)(1)(B)-(C) and (c), 1246(a), and 1247(a); Section 5(a) of E.O. 13622 and Sections 2(a)(i) and 3(a)(i) of E.O. 13645)

4.6.2. تحريم خدمات تبعي براي هر دسته از تحريم هاي فوق (در هر مورد ارجاعات به قوانين مربوطه را ملاحظه کنيد).

4.7. بخش خودروسازي

4.7.1. تحريم فروش، عرضه يا نقل و انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازي سازي ايران؛

(NDAA Section 1245(d)(1) and (3); IFCA Sections 1244(c)(1), 1245(a)(1)(B), (a)(1)(C)(i)(II), (a)(1)(C)(ii)(II), and (c), 1246(a), and 1247(a); Section 5(a) of E.O. 13622 and Sections 2(a)(i), 3(a)(i)-(ii), 5 and 6 of E.O. 13645)

4.7.2. تحريم خدمات تبعي براي هر دسته از تحريم هاي فوق (در هر مورد ارجاعات به قوانين مربوطه را ملاحظه کنيد).

4.8. فهرست ها و ساير فهرست هاي تحريمي

4.8.1. خارج کردن افراد و اشخاص حقوقي مندرج در الحاقيه هاي شماره 3 و 4 اين ضميمه از فهرست DSN و ليست افرادي که اموالشان مشمول توقيف بوده است، ليست افراد و نهادهاي دور زننده تحريم ها، و/يا ليست غير SDN مربوط به قانون تحريم هاي ايران (خارج کردن افراد و نهادهاي تحريم شده و نيز تحريم هاي اعمالي وفق بخش 5(الف) قانون تحريم هاي ايران، بخش 1244(د)(1)، و بخش 212 قانون TRA؛ و خارج کردن افراد و نهادهاي تحريم شده طبق فرامين اجرايي شماره 13382، 13608، 13622، و 13645 با استناد به قانون اختيارات اقتصادي اضطراري بين المللي.

4.9. اقدامات مرتبط با منع اشاعه تسليحات هسته اي

4.9.1. تحريم هاي اعمالي بر تحصيل کالاها و خدمات مرتبط هسته اي براي پيشبرد فعاليت هاي هسته اي پيش بيني شده در اين برجام وفق “قانون مقابله اشاعه ايران، کره شمالي و سوريه”، منطبق با رويکرد ايالات متحده نسبت به ساير دولت هاي غيرهسته اي عضو معاهده عدم اشاعه هسته اي؛

4.9.2. تحريم هاي اعمالي بر مشارکت هاي مربوط به استخراج معدن، توليد يا حمل و نقل اورانيوم؛ (ISA Section 5(b)(2))

4.9.3. تحريم هاي اعمالي بر منع شهروندان ايراني از تحصيل در مقاطع عالي در رشته هاي مرتبط با علوم هسته اي، مهندسي هسته اي يا بخش انرژي.

5. ساير تدابير مرتبط با تجارت

5.1. ايالات متحده متعهد مي شود:[11]

5.1.1. اجازه فروش هواپيماي مسافربري تجاري و قطعات و خدمات مربوطه به ايران از طريق اعطاي امتياز در موارد زير داده خواهد شد: الف) صادرات، فروش، اجاره يا انتقال هواپيماي مسافربري تجاري انحصارا با کاربري غير نظامي، ب) صادرات، فروش، اجاره يا انتقال قطعات يدکي و قطعات عمده براي هوايپماي مسافربري تجاري به ايران ، و ج) ارائه خدمات تبعي، از جمله ضمانت، نگهداري، و خدمات تعمير و بازبيني هاي ايمني براي کليه موارد مذکور، مشروط به اينکه قطعات و خدمات مجوز داده شده انحصارا براي هوانوردي تجاري مسافري مورد استفاده قرار گيرند؛[12]

5.1.2. از طريق صدور مجوز ، به اشخاص حقوقي غيرآمريکايي که در مالکيت يا کنترل اشخاص آمريکايي[13] مي باشند، اجازه خواهد داد منطبق با اين برجام با ايران معامله کنند؛ و

5.1.3. اعطاي مجوز واردات فرش و مواد غذايي از جمله پسته و خاويار با منشا ايراني به ايالات متحده.

6. ايالات متحده تاييد مي نمايد که مقررات فهرست شده در بخش 4 فوق فهرست کامل و جامع کليه تحريم ها مرتبط هسته اي ايالات متحده مي باشد. اين تحريم ها بر اساس پيوست 5 لغو خواهند شد.

7. آثار لغو تحريم هاي اقتصادي و مالي ايالات متحده[14]

7.1. در نتيجه لغو تحريم هاي مشخص شده در بخش 4 فوق، از روز اجرا، تحريم هاي مزبور، و خدمات تبعي آنها، در مورد اشخاص غير آمريکايي که اقدامات زير را انجام مي دهند يا اشخاصي که وضعيت هاي زير را دارند اعمال نخواهد شد:

7.2. تدابير مالي و بانکي[15] (به بخش 4.1.1 تا 4.1.7 مراجعه شود)

انجام فعاليت ها، شامل عمليات مالي و بانکي، با دولت ايران، بانک مرکزي ايران، موسسات مالي ايراني، و ساير اشخاص ايراني مشخص شده در الحاقيه شماره 3 اين پيوست، شامل اعطاي وام، نقل و انتقال، حساب بانکي (شامل افتتاح حساب و ايجاد روابط کارگزاري و پرداخت از طريق حساب بين بانکي (PTA) در موسسات مالي غيرآمريکايي)، سرمايه گذاري، خديد و فروش اوراق بهادار، ضمانت نامه، خريد و فروش ارزهاي خارجي (شامل نقل و انتقالات مرتبط با ريال)، صدور اعتبارات اسنادي، و معاملات بازارهاي آتي کالا و اختيار، ارائه خدمات پيام رساني تخصصي مالي و تسهيل دسترسي مستقيم يا غيرمستقيم به آنها، خريد يا تحصيل اسکناس بانکي آمريکايي توسط دولت ايران و خريد، پذيره نويسي، يا ارايه خدمات مربوط به صدور اوراق قرضه دولت ايران.[16]

7.3. تدابير مربوط به بيمه (به بخش 4.2.1 مراجعه شود)

ارائه خدمات مربوط به صدور بيمه نامه، بيمه يا بيمه اتکايي در رابطه با فعاليت هاي سازگار با اين برجام، شامل فعاليت هاي مرتبط با افراد و اشخاص حقوقي نام برده شده در الحاقيه شماره 3 اين پيوست، شامل خدمات مربوط به صدور بيمه نامه، بيمه يا بيمه اتکايي در رابطه با فعاليت ها در بخش هاي انرژي، کشتيراني و کشتي سازي ايران، براي شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي نفت کش ايران، يا براي کشتي هايي که نفت خام، گاز طبيعي، گاز طبيعي مايع، نفت و فرآورده هاي پتروشيمي از يا به ايران.

7.4. بخش هاي انرژي و پتروشيمي (به بخش هاي 4.3.1 تا 4.3.6 مراجعه شود)

اشحاصي که جزئي از بخش انرژِي ايران باشند؛ يا خريد، تحصيل، فروش، حمل و نقل، يا بازاريابي نفت و فرآورده هاي نفتي (شامل فرآورده هاي پالايش شده نفتي)، فرآورده هاي پتروشيمي، يا گاز طبيعي (شامل گاز طبيعي مايع) به يا از ايران؛ ارائه کمک، سرمايه گذاري (از جمله از طريق مشارکت)، کالا، خدمات (شامل خدمات مالي)، و فناوري که مي تواند در رابطه با بخش انرژي ايران يا توسعه منابع نفتي آن يا توليد داخلي فرآورده هاي نفتي پالايش شده و فرآورده هاي پتروشيمي مورد استفاده قرار گيرند؛ يا فعاليت در بخش انرژي ايران شامل شرکت ملي نفت ايران، شرکت بازرگاني نفتيران (نيکو) و شرکت ملي نفت کش ايران.

7.5. بخش هاي کشتيراني، کشتي سازي، و عامليت اداره بنادر (به بخش هاي 4.4.1 تا 4.4.2 مراجعه شود)

اشخاصي که جزئي از بخش کشتيراني يا کشتي سازي ايران باشند؛ يا تملک، اداره، کنترل، يا بيمه کشتي هاي مورد استفاده براي نقل و انتقال نفت خام، فرآورده هاي نفتي (شامل فرآورده هاي نفتي پالايش شده)، فرآورده هاي پتروشيمي، يا گاز طبيعي (شامل گاز طبيعي مايع) از يا به ايران؛ اداره بنادر در ايران (شامل عامليت اداره بندرعباس[17])، همکاري با بخش هاي کشتيراني و کشتي سازي ايران يا عامليت اداره بنادر ايران، يا ارائه خدمات مالي و ساير کلاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش کشتراني و کشتي سازي ايران و با عامليت اداره يک بندر در ايران، مشتمل بر خدمات بندري از قبيل سوخت رساني و بازبيني، طبقه بندي، و تامين مالي، و فروش، اجاره و ارائه کشتي به ايران از جمله به خطوط کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، شرکت ملي نفتکش ايران و شرکت خطوط کشتيراني جنوب يا شرکت هاي تابعه آنها.

7.6. طلا و فلزات گرانبها (به بخش هاي 4.5.1 تا 4.5.2 مراجعه شود)

فروش، عرضه، صادرات يا انتقال طلا و ساير فلزات گرانبها به يا از ايران، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم،َ يا انجام يا تسهيل عمليات نقل و انتقال مالي يا ارائه خدمات براي فعاليت هاي زير شامل تامين امنيت، بيمه و حمل و نقل.

7.7. نرم افزار و فلزات (به بخش هاي 4.6.1 تا 4.6.2 مراجعه شود)

فروش، عرضه يا انتقال گرافيت، فلزات خام يا نيمه ساخته از قبيل آلومينيوم و فولاد، زغال سنگ، و نرم افزار براي يکپارچه سازي فرآيندهاي صنعتي به يا از ايران، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، در رابطه با فعاليت هاي سازگار با اين برجام، و افراد و موجوديت هاي مندرج در الحاقيه شماره 3 اين پيوست، و فروش، عرضه، يا انتقال چنين موادي به بخش هاي انرژي، پتروشيمي، کشتيراني و کشتي سازي ايران و بنادر ايران، يا انجام يا تسهيل عمليات نقل و انتقال مالي يا ارائه خدمات براي اقدامات زير شامل بيمه و حمل و نقل.

7.8. بخش خودرو سازي (به بخش هاي 4.7.1 تا 4.7.2 مراجعه شود)

اجرا يا تسهيل عمليات هاي نقل و انتقال مالي يا ساير معاملات براي فروش، عرضه، يا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازي ايران.

7.9. فهرست ها و ساير ليست هاي تحريمي (به بخش 4.8.1 مراجعه شود)

برداشتن فهرست ها و/يا تحريم هاي شرح داده شده در بخش،4.8.1 توقف اعمال تحريم هاي ثانويه براي معامله با افراد و موجوديت هاي مندرج در الحاقيه شماره 3 اين پيوست؛ و رفع توقيف دارايي ها و منافع واقع در محدوده صلاحيتي ايالات متحده براي افراد و موجوديت هاي مندرج در الحاقيه شماره 3 اين پيوست.

———————————————————

[1] – در مورد قوانين اتحاديه اروپايي، “شخص حقيقي، حقوقي يا نهاد ايراني” بدين معناست:

الف- دولت ايران يا هر نهاد عمومي مربوط به آن؛

ب- هر شخص حقيقي ساکن يا مقيم ايران؛

ج- هر شخص حقيقي، حقوقي يا نهادي که اقامتگاه قانوني آن در ايران است؛

د- هر شخص حقيقي، حقوقي يا نهاد واقع در داخل يا خارج ايران، که به طور مستقيم يا غيرمستقيم تحت مالکيت يا کنترل يک يا چند شخص يا نهاد فوق الذکر باشد.

[2] – عناوين و عناوين فرعي در اين پيوست صرفا با هدف توصيف مي باشند.

[3] – در اين پيوست عبارت “خدمات تبعي” به معني هرگونه خدمات – از جمله کمک هاي فني، آموزش، بيمه، بيمه اتکايي، واسطه گري، حمل و نقل يا خدمات مالي – که بطور متعارف به منظور انجام فعاليت هايي که تحريم مربوط به آنها لغو شده صورت مي گيرد، مي باشد.

[4]- در غير از مواردي که به نحو ديگري تصريح شده باشد، لغو تحريم هاي مشروحه در اين بخش، معاملاتي را که اشخاصي که کماکان مشمول تدابير محدودکننده مي باشند در آن دخيل هستند، شامل نمي شود و تاثيري بر تحريم هايي که ممکن است تحت ساير مقررات حقوقي غير از مقررات مندرج در بخش 1 اعمال شوند، ندارد. هيچ چيز در اين برجام به منزله تغيير در موضوع ايران نسبت به تحريم هاي اتحاديه اروپا نمي باشد.

[5] . در مورد قوانين آمريکا، “شخص ايراني” عبارت است از: الف) هر فردي که شهروند يا تبعه ايران است؛ و ب) هر موجوديت که وفق قوانين ايران تاسيس شده يا به شکل ديگري تحت صلاحيت دولت ايران باشد.

[6] . تحريم هايي که ايالات متحده وفق تعهدات خود در بخش 4، اعمال آنها را متوقف و متعاقبا آنها را خاتمه و يا با هدف خاتمه بخشي به آنها اصلاح خواهد کرد، عبارتند از تحريم هاي ناظر به اشخاص غيرآمريکايي. در مورد بخش هاي4 و 6.7 اين برجام، منظور از “شخص غير آمريکايي” عبارت است از هر فرد يا شخص حقوقي به استثناي 1) هر شهروند ايالات متحده، فرد خارجي مقيم دائم آمريکا، شخص حقوقي تاسيس شده طبق قوانين ايالات متحده يا در حدود صلاحيت ايالات متحده (شامل شعبه هاي خارجي)، يا هر شخص در داخل ايالات متحده، و 2) هر شخص حقوقي که تحت مالکيت يا کنترل يک شخص آمريکايي باشد. در مورد شماره 2 جمله فوق، يک شخص حقوقي در صورتي “تحت مالکيت يا کنترل” يک شخص آمريکايي تلقي مي شود که: 1) حداقل 50 درصد از سهام از لحاظ ارزش يا قدرت راي را در اختيار داشته باشد؛ 2) اکثريت کرسي هاي هيات مديره شرکت را در اختيار داشته باشد؛ يا 3) به شکل ديگري اقدامات، سياست ها يا تصميم هاي شخصي آن شرکت را کنترل کند. اشخاص آمريکايي و شرکت هاي خارجي تحت مالکيت يا تحت کنترل آمريکايي کمافي السابق مشمول منع کلي مراوداتي که وفق اين برجام مجاز شده اند، خواهند بود مگر اينکه از دفتر نظارت بر دارايي هاي خارجي وزارت خزانه داري آمريکا (افک) مجوز گرفته باشند.

[7] . در مورد کليه قوانين و فرامين اجرايي ارجاع داده شده طبق اين برجام، آخرين اصلاحيه قوانين و فرامين اجرايي مزبور تا تاريخ نهايي شدن اين برجام مد نظر مي باشد: قانون تحريم هاي ايران (ISA) مصوب 1996، اصلاحي طبق بخش 102 قانون تحريم هاي جامع، پاسخگويي و منع سرمايه گذاري در ايران (CISADA) مصوب 2010، و بخش هاي 207-201 و 311 قانون کاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه (TRA) مصوب 2012؛ قانون تحريم هاي جامع، حساب کشي و منع سرمايه گذاري در ايران (CISADA) مصوب 2010 اصلاحي طبق بخش هاي 216-214، 222، 224، 312-311، 403-402، و 605 قانون کاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه (TRA) مصوب 2012 و بخش 1249 قانون آزادي ايران و مقابله با اشاعه (IFCA) مصوب 2012؛ قانون مجوز دفاع ملي سال مالي 2012 (NDAA)، اصلاحي طبق بخش هاي 504-503 کاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه (TRA) و بخش 1250 قانون آزادي ايران و مقابله با اشاعه (IFCA)؛ فرمان اجرايي شماره 13622، اصلاحي طبق بخش 15 فرمان اجرايي 13628 و بخش 16 فرمان اجرايي شماره 13645. ارجاعات مندرج در بخش 4، اختياراتي که وفق آنها تحريم هاي ثانويه در نتيجه اتخاذ اقدامات موصوف در بخش 1.9.4 ديگر اعمال نخواهند شد، را هم در بر مي گيرند.

[8] . خروج شرکت ملي نفت ايران از فهرست SDN مضافا موجبات بي اثرشدن وضعيت تحريمي اين شرکت در ساير فهرست ها و تصميم گيري ها خواهد شد.

[9] . در مورد معناي “خدمات تبعي” به زيرنويس شماره 3 مراجعه کنيد.

[10] . تعهد مندرج در بخش4.4.1 مبتني بر اين است که عامليت بندر بندرعباس ديگر تحت کنترل شخصي که در فهرست اتباع تحريمي قرار دارد نباشد.

[11] – به منظور اثربخشي به تدابير مشروحه در اين بخش 5.1، ايالات متحده امتياز انجام فعاليتهايي را که متضمن دخالت افراد فهرست شده در فهرست SDN نباشد و به نحو ديگري با قوانين و مقررات قابل اعمال ايالات متحده از جمله و نه محدود به Export Administration Act, the Federal Food, Drug and Cosmetic Act and the Iran-Iraq Arms Non-Proliferation ACT منطبق باشد را صادر خواهد کرد.

[12] – امتياز هاي صادره در راستاي بخش 5.1.1 شامل شروط مناسبي براي حصول اطمينان از عدم واگذاري و يا فروش هواپيماو قطعات و خدمات موضوع امتياز به اشخاص فهرست شده در فهرست SDN نخواهد بود. در صورتي که ايالات متحده احراز کند که هواپيماها، کالاها يا خدمات موضوع امتياز براي اهدافي غير از کاربري غير نظامي استفاده شده است يا اينکه به افراد فهرست شده در فهرست SDN مجددا فروخته يا منتقل شده اند، ايالات متحده اين موضوع را به عنوان مبنايي براي خاتمه دادن به تعهدات اش به صورت کلي يا جزئي وفق بخش 5.1.1 تلقي خواهد کرد.

[13] – در مورد بخش 5.1.2 اين برجام، يک موجوديت غيرآمريکايي در صورتي “تحت مالکيت يا کنترل” يک شخص آمريکايي خواهد بود که: 1) حداقل 50 درصد از سهام از لحاظ ارزش يا قدرت راي را در اختيار داشته باشد؛ 2) اکثريت کرسي هاي هيات مديره شرکت را در اختيار داشته باشد؛ يا 3) به شکل ديگري اقدامات، سياست ها يا تصميم هاي شخصي آن شرکت را کنترل کند.

[14] . لغو تحريم هاي شرح داده شده در اين قسمت، نسبت به معاملاتي که در آنها اشخاص مندرج در فهرست SDN دخيل هستند، اعمال نمي گردد و تاثيري در تحريم هايي که ممکن است تحت ساير مقررات غير از مقررات مندرج در بخش 4 اعمال شوند، ندارد، مگر اينکه صراحتا به گونه ديگري مشخص شده باشد. هيچ چيزي در اين برجام به منزله تغييري در موضع ايران در رابطه با تحريم هاي آمريکا نمي باشد.

[15] . در مورد توقف اجراي مقررات اشاره شده در بخش هاي4.1.1 تا 4.1.7، آثار توصيف شده براي موسسات مالي غير آمريکايي، به فعاليت هاي موسسات مالي بين المللي در خارج از حوزه صلاحيت ايالات متحده تسري مي يابد.

[16] . موسسات مالي غيرآمريکايي، غير ايراني که با موسسات مالي ايراني (شامل بانک مرکزي ايران) که در فهرست SDN قرار ندارند، معامله انجام دهند، بدليل فعاليت آن موسسات مالي ايراني در نقل و انتقالات يا روابط بانکي با افراد و اشخاص حقوقي که در فهرست SDN نام برده شده اند، در معرض تحريم ها نخواهند بود، مشروط به اينکه موسسه مالي غيرآمريکايي، غيرايراني نقل و انتقالات مشخص مزبور با افراد و اشخاص حقوقي ايراني نام برده شده در فهرست SDN را انجام نداده باشد و يا آنها را تسهيل نکرده باشد و به شکل ديگري در چنين روابط بانکي دخيل نبوده باشد.

[17] . “آثار” توصيف شده در بخش 7.5 در ارتباط با عامليت اداره بندر بندرعباس مبتني بر اين است که بندرعباس ديگر تحت کنترل شخصي که در فهرست SDN قرار دارد نباشد.

—————————————————
ضميمه 3

همکاري­هاي صلح ­آميز هسته­ ا
الف. عمومي

ايران و 1+5 تصميم گرفتند، در کنار ساير موارد، از جمله از طريق همکاريهاي فني آژانس، هر کجا متناسب باشد، در حوزه­ هاي مختلف صلح­ آميز صنعت هسته ­اي که در چارچوب اين برجام، که در اين ضميمه به تفصيل آمده است، همکاري نمايند. در اين ارتباط، کميسيون مشترک نيز کمک به ايران شامل پروژه هاي همکاري فني آژانس را، هنگامي که متناسب باشد، پشتيباني مي نمايد.
همه همکاريهاي صلح­ آميز هسته‌اي تحت اين برجام، متقابلاً توسط کشورهاي شرکت کننده تعيين خواهد شد و با برجام و قوانين و رويه هاي ملي عضو شرکت کننده مطابقت خواهد داشت.
پروژه هاي همکاري علمي و صلح­آميز هسته‌اي مد نظر بين ايران و 1+5 به عنوان بخشي از اين برجام، مي تواند در اشکال مختلف و تنوعي از شرکت کنندگان بالقوه به انجام برسد. يک پروژه معين که توسط 1+5 و نه لزوماً شامل مشارکت همه اعضاء 1+5، مي­تواند به طرق زير انجام شود:

3.1.توسط ترتيبات همکاري دو جانبه و يا چند جانبه با ايران. چنين ترتيباتي توسط کشورهاي شرکت کننده متقابلاً مشخص مي گردند.

3.2.پروژه هاي تحت نظر آژانس، از طريق پروژه هاي همکاري فني با آژانس ازجمله از طريق موافقت نامه هاي پروژه و تامين.

3.3.از طريق مراکز علوم و تکنولوژي بين المللي.

بطور مشخص، اعضاء 1+5، به منظور توسعه همکاري هسته‌اي با ايران، بطور ويژه، زمينه ­هاي زير را انجام خواهند داد:

ب. راکتورها، سوخت ها و فناوري ها، تاسيسات و فرآيندهاي مربوطه

راکتورهاي پيشرفته تحقيقاتي و قدرت آب سبک و تاسيسات، فناوري ها و تجهيزات وابسته

اعضاء 1+5، چنانچه متناسب باشد، دستيابي ايران به راکتورهاي تحقيقاتي و قدرت آب سبک را براي تحقيق و توسعه و آزمون و همچنين براي تامين برق و شيرين سازي آب همراه با ترتيباتي براي تضمين ارائه سوخت هسته‌اي و خروج سوخت مصرف شده، آنگونه که در قراردادهاي مربوطه براي هر راکتور فراهم شده آمده است، تسهيل خواهند نمود. اين مي تواند شامل زمينه هاي زير براي همکاري باشد:

4.1. ساخت و همينطور بهره برداري ايمن و موثر از راکتورهاي جديد قدرت آب سبک و تجهيزات مربوط به آن، بر طبق الزامات نسل سوم با بالا، شامل راکتورهاي توان کوچک و متوسط، از جمله طراحي و ساخت مشترک، چنانچه متناسب باشد.

4.2. ساخت راکتورهاي تحقيقاتي چند منظوره آب سبک پيشرفته و به روز، با قابليت آزمايش نمونه هاي ميله سوخت و مجتمع سوخت و مواد بکار رفته در تجهيزات نيروگاهي، همراه با تاسيسات مربوطه از جمله طراحي و ساخت مشترک، چنانچه متناسب باشد.

4.3. تامين تجهيزات و سيستم هاي کنترل منحصر به فرد پيشرفته، براي راکتورهاي تحقيقاتي و قدرت فوق شامل طراحي و ساخت مشترک، چنانچه متناسب باشد.

4.4. تامين نرم افزارها و کدهاي محاسباتي و شبيه سازي هسته‌اي با توجه به موضوعات فوق، شامل طراحي و توليد مشترک، چنانچه متناسب باشد.

4.5. تامين تجهيزات اصلي مدار اول و دوم و همچنين قلب راکتورهاي قدرت و تحقيقاتي، شامل طراحي و ساخت مشترک، چنانچه متناسب باشد.

4.6. آموزش در عمل بر روي سناريوهاي جابجايي و مديريت سوخت براي راکتورهاي قدرت و تحقيقاتي هسته‌اي.

4.7. ارزيابي فني مشترک از راکتورهاي فعلي ايران به منظور ارتقاء سيستمها و تجهيزات فعلي شامل موضوعات مربوط به ايمني هسته‌اي بر اساس درخواست ايران
ب. پروژه مدرن­سازي اراک

5.1. همانگونه که در بخش ب از پيوست يک شرح داده شده است، اعضاي 1+5، چنانچه متناسب باشد، و ايران، از طريق مشارکت بين المللي، بازطراحي و ساخت راکتورIR-40 در اراک را به يک راکتور 20 مگاوات حرارتي که از آب سنگين به عنوان خنک کننده و کند کننده استفاده مي کند، بر پايه طرح مفهومي موافقت شده (که به ضميمه يک منضم شده است) همکاري خواهند کرد.

5.2. ايران به عنوان مالک و مدير پروژه نقش رهبري را به عهده خواهد داشت و کليات اجرا و تکميل پروژه مدرن سازي مسئول خواهد بود. يک گروه کاري متشکل از اعضاي 1+5 براي پشتيباني و تسهيل از بازطراحي و بازسازي راکتور تاسيس خواهد شد. يک مشارکت بين المللي متشکل ار ايران و گروه کاري، پروژه مدرن­سازي اراک را با مسووليت هايي که توسط اعضاي 1+5 در ضميمه 1 شرح داده شده است، اجرا خواهند کرد. گروه کاري مي­تواند براي با اجماع ايران و گروه کاري، براي مشارکت کشورهاي ديگر بزرگتر شود. اعضاي 1+5 و ايران، پيش از رسيدن به روز اجرا، يک سند که در آن تعهدات محکم آنها در پروژه مدرن­سازي اراک بيان شده است را جمع­بندي خواهند کرد که يک مسير مطمئن رو به جلو براي مدرن سازي راکتور فراهم نموده و مسووليت هاي به عهده گرفته شده توسط اعضاي 1+5 بويژه در حوزه ­هاي کليدي نظير طراحي، بازبيني طراحي و صحه­ گذاري، ساخت قلب راکتور، طراحي، ساخت و تامين سوخت، ايمني و امنيت، پسمانداري يا پردازش سوخت مصرف شده، همين طور تامين مواد، تجهيزات و سيستمهاي ابزار دقيق و کنترل، و قراردادهايي که متعاقباً منعقد خواهد شد.

5.3. آزمايشگاه هاي مربوط به آن که قرار است توسط ايران انجام گيرد، و بررسي اينکه امنيت آن با استانداردهاي بين ­المللي هم خواني داشته باشد به طوري که راکتور توسط نظام ايمني ايران پروانه راه اندازي و بهره برداري دريافت کند. به منظور اطمينان از پيشرفت روان و تکميل پروژه، ممکن است مشورتهايي در کميسيون مشترک به منظور ارائه توصيه هاي لازم براي اقدامات ضروري در مورد ساخت و بهره برداري به موقع و ايمن راکتور مدرن شده انجام گيرد.

5.4. ايران مسئوليت اوليه براي تامين مالي پروژه مدرن­سازي را به عهده خواهد گرفت. ترتيبات تامين مالي اضافي جهت تکميل پروژه، شامل پروژه هاي آژانس که پروژه مدرن سازي اراک را پشتيباني مي نمايد، بر اساس تفاهم نامه/ موافقت نامه و قراردادهايي که متعاقباً منعقد خواهد شد مشخص خواهد گرديد.

تامين سوخت جديد

6.1. اعضاي 1+5، چنانچه متناسب باشد، کمک به ايران در رسيدن به استانداردهاي کيفي بين المللي براي سوخت هسته‌اي ساخته شده توسط ايران ازجمله طريق آژانس، هر جا که متناسب باشد، را در زمينه هاي زير حمايت خواهند نمود.

6.2. اعضاي 1+5 همکاري با ايران را براي تامين سوختهاي پيشرفته، چنانچه متناسب باشد شامل طراحي و ساخت مشترک، اخذ پروانه هاي مربوطه و تکنولوژي ساخت سوخت و تجهيزات و زيرساختهاي لازم براي راکتورهاي هسته‌اي تحقيقاتي و قدرت فعلي و آينده از جمله کمکهاي فني در خصوص فرآيندهاي خالص سازي، فعاليتهاي شکل دهي و مهندسي مواد براي انواع مختلف غلاف سوخت و ساخت غلاف براي راکتور تحقيقاتي آب سنگين مدرن شده اراک دنبال خواهند کرد
ج‌. اقدامات تحقيق و توسعه:

براي اجراي ابعاد ديگر اين برجام و در پشتيباني از يک همکاري وسيعتر علمي بين 1+5 و ايران، 1+5 و ايران همکاري و تبادل علمي در زمينه علوم و فناوري هسته‌اي را دنبال خواهند کرد:

7.1. تحقيقات فيزيک نجومي و فيزيک هسته‌اي بر پايه شتاب دهنده و توليد ايزوتوپ پايدار در تاسيسات فردو. ايران از 1+5 و ديگر اعضاي علاقمند، پيشنهادهاي مشخص براي پروژه­ هاي بين­ المللي همکاري هسته ­اي، فيزيک و فناوري درخواست نموده و يک کارگاه بين ­المللي براي ارزيابي اين پيشنهادها ميزباني خواهد کرد. هدف تحقق پروژه­هاي مشارکتي در خلال چند سال است. انتقال به توليد ايزوتوپ هاي پايدار در دو زنجيره در يک همکاري مشترک بين ايران و فدراسيون روسيه بر مبناي ترتيباتي که بر روي آن توافق خواهد شد، هدايت خواهد شد.

7.2. فيزيک پلاسما و جوش هسته‌اي

7.3. انجام تحقيقات راکتور در راکتور تحقيقاتي تهران، راکتور مدرن شده اراک، يا در راکتورهاي تحقيقاتي آينده در ايران مانند:

7.3.1. آموزش

7.3.2. توليد و بهره برداري از راديو ايزوتوپ

7.3.3.شيرين سازي آب

7.3.4. درمان هاي انجام شده توسط نوترون

7.3.5. تحليل فعالسازي نوتروني

7.3.6. درمان با استفاده از محصورسازي نوترون

7.3.7. تصوير برداري نوتروني و مطالعات شناسايي مواد با استفاده از تابش نوتروني

7.4. اعضاء +5 و ايران مي توانند همچنين در زمينه­ هاي ديگري براي همکاري بيابند:

7.4.1. طراحي، توليد و/يا مونتاژ تکنولوژيها و تجهيزات اندازه­ گيري داخل قلب راکتور

7.4.2. طراحي، مونتاژ و/يا توليد سيستمهاي کنترل و ابزار دقيق و الکترونيک هسته‌اي

7.4.3. تکنولوژي جوش هسته‌اي و فيزيک پلاسما و زيرساختهاي وابسته و تسهيل مشارکت ايران در پروژه راکتور آزمايشي گرما هسته‌اي بين المللي (ITER) و/يا پروژه هاي مشابه شامل پروژه هاي همکاري فني آژانس

7.4.4. مطالعه ذرات نوترينو

7.4.5. طراحي، توليد و تامين انواع مختلف شتاب دهنده ها و تامين تجهيزات و زير ساخت هاي وابسته شامل پروژه هاي همکاري فني آژانس

7.4.6. نرم افزارهاي دريافت و پردازش داده­ها و تجهيزات مرتبط کننده
د. ايمني، پادمان و امنيت:

8. ايمني هسته‌اي:

اعضاء 1+5 و احتمالا کشورهاي ديگر، چنانچه متناسب باشد، آماده همکاري با ايران در ايجاد يک مرکز ايمني هسته‌اي در داخل ايران، مشارکت در در کارگاهها و رخدادهاي آموزشي در ايران جهت پشتيباني از ارتباط بين نظام ايمني هسته‌اي ايران و کشورهاي 1+5 و ساير کشورها، که همراه با مسائل ديگر، با اشتراک گذاري درس هاي گرفته شده در ايجاد و حفظ استقلال و اثربخشي نظام ايمني و آموزش بر روي اجراي فرهنگ ايمني هسته‌اي و روشهاي حرفه اي و موثر لازم، تسهيل در امور مربوط به بازديد و تبادل اطلاعات از نظام ايمني و نيروگاه هاي هسته‌اي خارج از ايران با تمرکز بر روشهاي حرفه اي و موثر براي بهره برداري ايمن، و ارتقاء و تقويت آمادگي دروني در مواقع اضطراري و توانايي مديريت حوادث جدي مي­باشند.

فراهم نمودن پشتيباني و کمک براي توانمند نمودن ايران جهت پيوستن به معاهدات مرتبط بر روي ايمني و امنيت هسته­اي، از طريق کارگاههاي آموزشي و سمينارها براي دستيابي به چنين تعهداتي. چنين کارگاه ها يا سمينارهايي ميتواند تحت نظارت آژانس نيز انجام گيرد

اعضاي 1+5 و احتمالا ديگر کشورها، چنانچه متناسب باشد، با ايران در زمينه­هاي ايمني هسته‌اي و همچنين در ديگر زمينه هايي زير که بصورت متقابل موافقت مي شود، همکاري خواهند نمود:

8.1. به انجام رساندن موافقت نامه هاي دوجانبه/چند جانبه با سازمانها و مراکز تحقيقاتي مربوطه

8.2. تامين کدهاي محاسباتي معتبر، دستگاهها و تجهيزات مربوط به ايمني هسته‌اي

8.3. تسهيل در تبادل دانش و تجربه در زمينه ايمني هسته‌اي

8.4. ارتقاء و تقويت آمادگي اضطراري محلي و توانايي مديريت حوادث جدي

8.5. تنظيم دوره هاي آموزش و حرفه آموزي براي بهره برداران راکتور و تاسيسات، پرسنل نظام ايمني و سازمانهاي حمايتي مربوطه در زمينه ايمني هسته‌اي داخل و خارج ايران

8.6. ايجاد يک مرکز ايمني هسته‌اي در ايران که به لوازم، تکنيکها و تجهيزات لازم به منظور حمايت و تسهيل آموزش هاي حرفه اي و فني و تبادل درسهاي گرفته شده براي بهره برداري از راکتورها و تاسيسات، پرسنل نظام ايمني و سازمانهاي حمايتي مربوطه تجهيز شده باشد.

9. پادمانهاي هسته‌اي

اعضاء 1+5 و احتمالا ديگر کشورها، چنانچه متناسب باشد، آماده همکاري با ايران بر روي اجراي موثر و کارآي پادمان هاي آژانس و اقدامات شفاف ساز در ايران مي­باشند. همکاري در زمينه هاي زير نيز مي تواند مد نظر باشد:

9.1.همکاري در شکل کارگاهها و کارآموزي براي تقويت حسابرسي مواد هسته‌اي و فرايند کنترل، توسعه منابع انساني و فرايندهاي کنترل و تضمين کيفيت.

9.2.اعضاي 1+5 و ديگر کشورها، چنانچه متناسب باشد، آماده همکاري براي اجراي موثر و کارآي پادمانهاي آژانس و اقدامات شفاف­ساز در ايران مي­باشند.

9.3.اين همکاري ها مي تواند به صورت آموزش و کارگاههاي آموزشي به منظور تقويت مسئولين قانون گذار پادمان، تقويت حسابرسي مواد هسته‌اي و فرايند کنترل، توسعه منابع انساني و فرايندهاي کنترل و تضمين کيفيت باشد.

10.امنيت هسته‌اي

اعضاء 1+5 و احتمالا ديگر کشورها، چنانچه متناسب باشد، آماده همکاري با ايران بر روي اجراي دستورالعملهاي راهنما و روشهاي موثر امنيت هسته‌اي همکاري مي­باشند. همکاري در زمينه هاي زير مي تواند مد نظر باشد:

10.1. همکاري به شکل دوره هاي آموزشي و کارگاهها آموزشي براي تقويت توانايي ايران جهت جلوگيري، حفاظت و پاسخ دهي به تهديدات امنيت هسته‌اي در تاسيسات هسته‌اي و سيستمها همچنين فراهم کردن امنيت هسته‌اي پايدار و موثر و سيستمها حفاظت فيزيکي.

10.2. همکاري از طريق آموزش و کارگاهها آموزشي براي تقويت توانايي ايران براي حفاظت در برابر، و پاسخ دهي، به تهديدات امنيت هسته‌اي شامل خراب کاري همچنين فراهم کردن امنيت هسته‌اي پايدار و موثر و سيستمهاي حفاظت فيزيکي
هـ. پزشکي هسته‌اي و راديو ايزوتوپها، تکنولوژيهاي، تاسيسات و فرآيندهاي مربوطه

11. اعضاء 1+5 و احتمالا ديگر کشورها، چنانچه متناسب باشد، آماده مي شوند تا با ايران جهت پيشبرد استفاده از پزشکي هسته‌اي در ايران به منظور ارتقاء تخصص ايران در تشخيص، تصويربرداري و راديوتراپي، افزايش دسترسي به راديوايزوتوپهاي پزشکي جهت تشخيص و درمان شهروندان ايراني، و ايجاد تسهيلات جهت مشارکت ايران در جامعه علمي بين المللي و پزشکي هسته‌اي همکاري نمايند. چنين همکاريهايي مي تواند شامل موارد زير باشد:

11.1. ارتقاء زيربناي مربوط به تاسيسات شتاب دهنده موجود در ايران که براي توليد راديو ايزوتوپ هاي پزشکي استفاده مي گردد.

11.2. ايجاد تسهيلات جهت دستيابي ايران به يک شتاب دهنده جديد و تجهيزات راديوداروئي مربوطه براي توليد راديو ايزوتوپ هاي پزشکي.

11.3. دستيابي به تجهيزات منحصربفرد راديوتراپي و تصويربرداري براي مراکز فعلي و يا جديد پزشکي هسته‌اي شامل همکاري بين بيمارستانها براي درمان افراد بيمار.

11.4. همکاري بر روي روشهاي دوزيمتري شغلي و بيماران.

11.5. نمونه­ هاي بهبود يافته جهت تابش دهي براي کاربرد در توليد راديو ايزوتوپها

11.6. دستيابي به منابع راديو ايزوتوپ براي بُرُن تراپي و تنظيم دستگاههاي راديوتراپي و ديگر کاربردهاي صنعتي و پزشکي

11.7. تامين مرکز راديو داروي منحصر بفرد و پيشرفته و آزمايشگاههاي لازم

و. پسمانداري و ازکاراندازي تاسيسات

12. اعضاء 1+5، چنانچه متناسب باشد، آماده همکاري با ايران در مديريت و جابجايي ايمن، کارآ و پربازده پسماند هاي هسته‌اي و راديولوژيکي ايجاد شده از فعاليت هاي چرخه سوخت هسته‌اي و پزشکي هسته‌اي، فعاليتهاي توليد و/يا مصرف راديوايزوتوپ، همکاري نمايند.

13. اعضاء 1+5، چنانچه متناسب باشد، آماده مي شوند تا با ايران در زمينه هاي اقدامات حرفه اي، ايمن، موثر و سازگار با محيط زيست براي رفع آلودگي و از کاراندازي تاسيسات هسته‌اي، شامل همکاري براي انبار کردن پسماندهاي سطح کم و متوسط بر روي تاسيسات انبارهاي طولاني مدت همکاري نمايند.

14. اعضاء 1+5، چنانچه متناسب باشد، آماده مي شوند تا تبادل اطلاعات و بازديدها در سايتهاي مرتبط و مکانهاي خارج از ايران مربوط به مديريت پسماند و اجراي روشهاي موثر در اين زمينه را تسهيل نمايند.

15. اعضاء 1+5، چنانچه متناسب باشد، تامين تجهيزات و سيستمهاي مناسب براي مديريت پسماند و تاسيسات انبارش آنها در ايران را تسهيل خواهند نم
ز. پروژه هاي ديگر

16. پروژه هاي ديگر مي تواند بين اعضاء مرتبط 1+5 و ايران با تشخيص متقابل توسط شرکت کنندگان در برجام شامل زمينه هاي زير اجرا گردد:

16.1. ساخت آب شيرين­ کن­ هاي هسته‌اي و زيربناهاي مربوطه در ايران

16.2. توسعه تکنولوژي ليزري براي کاربردهاي پزشکي (به عنوان مثال براي جراحي چشم)

———————————————–
پيوست چهار – کميسيون مشترک

1. تاسيس، ترکيب، و هماهنگ کننده

1.1. کميسيون مشترک تاسيس مي شود تا کارکردهايي که در برجام، از جمله پيوست‏هايش، به آن واگذار شده را اجرا نمايد.

1.2. کميسيون مشترک مرکب است از نمايندگان گروه 1+5 (دولتهاي چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگلستان و ايالات متحده، به همراه نماينده عالي اتحاديه اروپايي در امور خارجه و سياست امنيتي)، و ايران، همه با هم، اعضاي برجام.

1.3. کميسيون مشترک مي تواند در صورت اقتضا، کارگروه هايي در حوزه هاي خاص ايجاد نمايد.

1.4. نماينده عالي اتحاديه اروپايي در امور خارجه و سياست امنيتي (از اين پس: نماينده عالي) يا نماينده او به عنوان هماهنگ کننده کميسيون مشترک انجام وظيفه خواهد کرد.

2. کارکردها

2.1. کميسيون مشترک، کارکردهاي زير را انجام خواهد داد:

2.1.1. مرور و تصويب طراحي نهايي رآکتور مدرن‏شده‏ي تحقيقاتي آب سنگين و طراحي لابراتورهاي فرعي پيش از آغاز احداث، و مرور و تصويب طراحي سوخت براي رآکتور مدرن‏ شده ‏ي تحقيقاتي آب سنگين به نحو مندرج در بخش ب پيوست يک؛

2.1.2. در صورت درخواست ايران، مرور و تصويب توليد، تحصيل، ساخت يا عملياتي کردن hot cells (محتوي يک سل يا سل‏هاي مرتبط به هم)، Shielded cells يا shielded glove cells با ابعاد فراتر از شش متر مکعب در حجم و مختصات مندرج در پيوست 1 پروتکل الحاقي، به نحو مشروح در بند 21 پيوست 1؛

2.1.3. مرور و تصويب طرح هاي ارائه شده توسط ايران براي آغاز تحقيق و توسعه بر روي سوخت رآکتور تحقيقاتي تهران بر مبناي فلز اورانيوم، به نحو مندرج در بند 26 پيوست 1؛

2.1.4. به درخواست ايران، مرور و تصويب پروژه ها در مورد سانتريفيوژهاي جديد براي حرکت به سمت مرحله نمونه اوليه براي تست مکانيکي، به نحو مندرج در بند 43 پيوست 1؛

2.1.5. دريافت پيش هنگام اطلاعات در مورد پروژه هاي خاص که در فردو اجرا خواهند شد، به نحو مندرج در بند 44 پيوست 1؛

2.1.6. دريافت اطلاعات در مورد چارچوب اوليه توليد ايزوتوپ پايدار در فردو به نحو مندرج در بخش بند 46 پيوست يک؛

2.1.7. در صورت درخواست ايران، ارزيابي و تصويب اينکه مجتمع هاي سوخت ساخته شده در ايران و محصولات مياني آنها بسادگي قابليت بازتبديل شدن به UF6 را نداشته باشد، بر اساس شرايط فني عيني، با هدف ايجاد قابليت توليد سوخت در ايران، به نحو مندرج در بند 59 پيوست 1؛

2.1.8. حمايت از کمک به ايران، از جمله به نحو مقتضي از طريق همکاري هاي فني آژانس، در احراز استانداردهاي کيفي بين المللي براي سوخت هسته اي توليد شده توسط ايران، به نحو مندرج در بند 59 پيوست 1؛

2.1.9. در صورت درخواست ايران، مرور و تصويب پيش هنگام مشارکت ايران با هر کشور ديگر، يا با هر نهاد خارجي ديگر در فعاليت هاي غني سازي يا مرتبط با غني سازي از جمله تحقيق و توسعه مربوطه، از جمله از طريق صادرات هرنوع تجهيزات و فناوري غني سازي يا مرتبط با غني سازي، به نحو مندرج در بند 73 پيوست 1؛

2.1.10. ارائه مشورت، و توصيه، در خصوص ابزارهاي ضروري در چارچوب دسترسي به نحو مشخص در بند 78 پيوست 1؛

2.1.11. در صورت درخواست ايران، مرور و تصويب پيش هنگام طراحي، توليد، ساخت، تحصيل، يا استفاده براي اهداف غيرهسته اي، سيستم هاي چاشني انفجاري چند-نقطه اي که براي ابزارهاي انفجاري هسته اي مناسب هستند و سيستم هاي دياگنوستيک انفجاري (دوربين هاي استريک، دوربين هاي فريمينگ و دوربين هاي فلاش اشعه ايکس) مناسب براي توليد ابزارهاي انفجار هسته اي، به نحو مندرج در بندهاي 82.2 و 82.3 پيوست 1؛

2.1.12. مرور و رايزني براي پرداختن به موضوعات ناشي از اجراي لغو تحريم ها به نحو مشخص شده در اين برجام و پيوست 2 آن؛

2.1.13. مرور و تصميم گيري در خصوص طرح هايي مرتبط با هسته اي براي انتقال به، يا فعاليت با، ايران، منطبق با بخش 6 اين پيوست و قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل که اين برجام را تاييد مي نمايد؛

2.1.14. مرور، با هدف حل و فصل، هر موضوعي که يک عضو برجام معتقد است عدم‏اجراي تعهدات يک عضو ديگر برجام به حساب مي آيد، بر اساس فرآيند مشروح در برجام؛

2.1.15. در صورت ضرورت، اتخاذ يا اصلاح رويه هاي حاکم بر فعاليت هاي خود؛

2.1.16. رايزني و ارائه رهنمود در خصوص ساير موضوعات اجرايي که ممکن است در ارتباط با برجام بروز نمايد؛
3. رويه ها

3.1. کميسيون مشترک بر مبناي ثابت سه ماهيانه و يا در هر زمان به درخواست يک عضو برجام از هماهنگ ‏کننده تشکيل جلسه خواهد داد. هماهنگ‏ کننده جلسه‏ ي کميسيون مشترک را به گونه‏اي منعقد خواهد کرد که برگزاري آن بيش از يک هفته بعد از دريافت چنان درخواستي نباشد، مگر براي رايزني ها بر اساس بخش Q پيوست يک و هر موضوع ديگر که هماهنگ‏کننده و/يا يک عضو برجام آنرا فوري تشخيص دهد، که در اين صورت جلسه در اولين فرصت ممکن که بيش از سه روز تقويمي از زمان دريافت چنان درخواستي نباشد، برگزار خواهد شد.

3.2. جلسات کميسيون مشترک به نحو مقتضي در نيويورک، وين، يا ژنو برگزار خواهد شد. کشور ميزبان بايستي مسائل شکلي ورود براي کساني که در اين جلسات شرکت مي کنند را تسهيل نمايد.

3.3. کميسيون مشترک مي تواند با اجماع تصميم بگيرد که ناظراني را براي شرکت در جلسات خود دعوت نمايد.

3.4. جز آنچه در بخش 6 اين پيوست درج شده که مشمول رويه‏ي طبقه‏بندي محرمانه‏ي سازمان ملل متحد خواهد بود، کار کميسيون مشترک محرمانه است و تنها مي تواند ميان اعضاي برجام و در صورت اقتضاء ناظران به اشتراک گذارده شود، مگر آنکه کميسيون مشترک تصميم ديگري بگيرد.

4. تصميمات

4.1. جز در مواردي که در اين پيوست به گونه ديگري بيان شده باشد، تصميمات کميسيون مشترک با اجماع اتخاذ مي شود.

4.2. هر عضو برجام يک راي خواهد داشت. تصميمات کميسيون مشترک توسط نماينده يا معاون نماينده يا ساير جانشين هاي آنان که عضو برجام مي تواند منصوب نمايد اتخاذ خواهد شد.

4.3. در صورتي که هريک از اعضاء برجام درخواست ثبت آراء را بنمايد، راي هر عضو برجام به اطلاع همه اعضاء ديگر برجام خواهد رسيد.

4.4. موضوعات مطرح نزد کميسيون مشترک تحت بخش Q از پيوست 1 با اجماع يا با پنج راي مثبت اعضاء برجام مورد تصميم گيري قرار مي گيرند.حد نصابي براي رسميت يافتن جلسه وجود نخواهد داشت.

5. ساير

5.1. هر عضو برجام مسئوليت هزينه هاي مشارکت خود در کميسيون مشترک را برعهده دارد، مگر آنکه کميسيون مشترک تصميم ديگري بگيرد.

5.2. اعضاء برجام در هر زمان مي توانند درخواست نمايند که هماهنگ‏کننده، اطلاعيه اي را ميان ساير اعضاء برجام توزيع نمايد. هماهنگ‏کننده پس از دريافت چنان درخواستي، اطلاعيه مزبور را بدون درنگ ميان تمام اعضاء برجام توزيع مي نمايد

6. کارگروه خريد

6.1. جز در مواردي که قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد که اين برجام را تاييد مي نمايد به گونه ديگري مقرر کرده باشد،کميسيون مشترک، با هدف تاسيس يک کانال خريد، طرح هاي ارائه شده توسط دولتهايي که مايل به مشارکت در موارد زير هستند را مرور و تصميم گيري خواهد کرد:

6.1.1. عرضه، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمين شان، يا توسط اتباع آنها يا با استفاده از کشتي ها يا هواپيماهاي داراي پرچم آنها به، يا براي استفاده در يا به سود، ايران، خواه منشا آن در سرزمين آنها باشد يا نباشد، کليه اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري مندرج در سند INFCIRC/254/Rev.12/Part 1، و چنانچه استفاده نهايي آن براي برنامه هسته اي ايران به نحو مندرج در اين برجام و يا ساير استفاده هاي نهايي غيرنظامي غيرهسته اي باشد کليه اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري مندرج در سند INFCIRC/254/Rev.9/Part 2،)يا آخرين نسخه هاي اين اسناد که توسط شوراي امنيت روزآمد مي شود) و همچنين اقلام ديگري که دولت مربوطه تشخيص دهد ممکن است به فعاليت هاي متعارض با اين برجام کمک نمايد؛ و،

6.1.2. ارائه هرگونه کمک فني يا آموزش، کمک مالي، سرمايه گذاري، واسطه گري يا ساير خدمات، و انتقال منابع مالي يا خدمات، در ارتباط با عرضه، فروش، انتقال، توليد، يا استفاده از اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري شرح داده شده در بندفرعي بالا؛

6.1.3. تحصيل منفعت در يک فعاليت تجاري در دولت ديگر توسط ايران که در بر دارنده استخراج اورانيوم، توليد يا استفاده از مواد و فناوري هاي هسته اي فهرست شده در INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 باشد، و سرمايه گذاري در امور فوق در سرزمين هاي تحت حاکميت آنها توسط ايران، اتباع آن و اشخاص حقوقي ثبت شده در ايران يا تحت حاکميت ايران، يا افراد و اشخاصي که از سوي آنها يا تحت دستور آنها عمل مي کنند، يا نهادهاي تحت مالکيت يا کنترل آنها.

6.2. کميسيون مشترک مسئوليت خود براي مرور و ارائه توصيه در خصوص طرح هاي مرتبط با هسته اي انتقال به يا فعاليت ها با ايران را از طريق يک «کارگروه خريد» ايفا مي نمايد.

6.3. هر يک از دولت هاي گروه 1+5 و ايران در کارگروه خريد مشارکت خواهد نمود. نماينده عالي اتحاديه اروپايي به عنوان هماهنگ‏ کننده کارگروه خريد انجام وظيفه خواهد کرد.

6.4. جز در مواردي که کميسيون يا قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد که اين برجام را تاييد مي‏نمايد به گونه اي ديگر مقرر نمايند، کارگروه خريد طرح ها را طبق فرآيند ذيل بررسي خواهد کرد:

6.4.1. پس از دريافت يک طرح، شامل تمام اطلاعات مثبته ضروري، توسط يک دولت که به دنبال مشارکت در انتقال ها يا فعاليت هاي مورد اشاره در بخش 6.1 مي باشد، هماهنگ‏ کننده طرح را، از طرق مقتضي، بدون تاخير به کارگروه خريد، و زماني که طرح به اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري هايي که با هدف استفاده در فعاليت‏ هاي هسته‏اي مجاز شمرده شده در برجام مربوط شود، به آژانس بين المللي انرژي اتمي ارسال خواهد کرد. کارگروه خريد تا 30 روز کاري براي بررسي و تصميم گيري در مورد طرح فرصت دارد.

6.4.2. «اطلاعات مثبته ضروري» مورد اشاره در بخش 6.4.1 بدين معنا است: (الف) توصيفي از مورد؛ (ب) نام، آدرس، شماره تلفن، و آدرس ايميل نهاد صادرکننده؛ (ج) نام، آدرس، شماره تلفن، و آدرس ايميل نهاد واردکننده؛ (د) اعلام استفاده نهايي موردنظر و محل استفاده نهايي، به همراه گواهي استفاده نهايي به امضاي سازمان انرژي اتمي ايران يا مرجع مربوطه در ايران که استفاده نهايي ذکر شده را تصديق نموده باشد؛ (ه) در صورت وجود، شماره گواهي صادراتي؛ (و) تاريخ قرارداد، در صورت وجود و (ز) جزئيات حمل و نقل، در صورت وجود؛ مشروط به اينکه اگر هر يک از شماره گواهي صادرات، تاريخ قرارداد، يا جزئيات حمل و نقل در زمان ارائه طرح مهيا نيستند، اطلاعات مزبور در اولين زمان ممکن ارائه شود و در هر حال، اين شرط تصويب پيش از انتقال محموله است.

6.4.3. هر عضو کارگروه خريد بايستي، ظرف 20 روز کاري، به هماهنگ کننده اطلاع دهد که طرح را تاييد يا رد مي کند. ظرف زماني براي بررسي مي تواند براي يک دوره اضافي شامل ده روز کاري ديگر به درخواست يک عضو کارگروه خريد تمديد شود.

6.4.4. به محض اينکه هماهنگ کننده، تاييد رسمي تمام اعضاي کارگروه خريد را دريافت نمايد، يا در صورتي که در پايان مدت 30 روز کاري، هماهنگ کننده هيچ مخالفتي از هر يک از اعضاي کارگروه خريد دريافت ننمايد، طرح براي تصويب توصيه مي شود. اگر در پايان مهلت 30 روز کاري، طرح براي تصويب توصيه نشده باشد، بنا به درخواست لااقل دو عضو کارگروه ظرف مدت 5 روز کاري، طرح به کميسيون مشترک ارجاع مي شود، که بايستي ظرف ده روز کاري با اجماع در خصوص تصويب آن تصميم گيري نمايد. در غير اين صورت، طرح براي عدم تصويب توصيه خواهد شد. آن عضو(هاي) برجام که با طرح مخالفت کرده اند بايستي اطلاعات مربوطه در خصوص مخالفت خود را به نحو مقتضي، با در نظر گرفتن نياز به محافظت از اطلاعات محرمانه، به کميسيون مشترک ارائه دهند.

6.4.5. هماهنگ‏کننده توصيه کميسيون مشترک را حداکثر ظرف 35 روز کاري، يا در صورتي که موضوع به کميسيون مشترک هم ارجاع شده باشد حداکثر ظرف 45 روز کاري، از زماني که هماهنگ کننده طرح و تمام اسناد مثبته ضروري را به کارگروه خريد داده است، به شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعلام خواهد کرد.

6.4.6. جز در موردي که به نحو ديگري با اجماع تصميم گيري شود، کارگروه خريد هر سه هفته يکبار براي بررسي طرح ها تشکيل جلسه مي دهد. وقتي برخي از طرح هاي در دست بررسي، مرتبط با اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري ها به منظور استفاده در فعاليت هاي هسته اي مجاز شمرده شده توسط برجام باشد، آژانس مي تواند براي حضور در جلسه به عنوان ناظر دعوت شود.

6.5. تمام اعضاء برجام به نحو منطبق با کانال خريد عمل خواهند کرد و تنها پس از تصويب کميسيون مشترک و شوراي امنيت سازمان ملل متحد در انتقال ها و فعاليت هاي مورد اشاره در بخش 6.1 وارد خواهند شد. ايران اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها، و فناوري مورد اشاره در بخش 6.1 اين پيوست را براي فعاليت هايي که منطبق با اين برجام نيستند، استفاده و تحصيل نکرده و به دنبال خريد آنها نخواهد بود.

6.6. هر عضو برجام اگر اين نگراني را داشته باشد که يک فعاليت مرتبط با خريد در تعارض با اين برجام است، مي تواند آن فعاليت را وفق مکانيزم حل و فصل اختلافات به کميسيون مشترک ارجاع دهد.

6.7. ايران به آژانس دسترسي به مکانهاي در نظر گرفته شده براي استفاده از تمام اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري مندرج در INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 ()يا آخرين نسخه هاي اين اسناد که توسط شوراي امنيت روزآمد مي شود) که از طريق رويه هاي مندرج در بخش 6 اين پيوست وارد شده را خواهد داد.

6.8. ايران به دولت صادر کننده اجازه خواهد داد تا استفاده نهايي از تمام اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فناوري مندرج در INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 (يا آخرين نسخه هاي اين اسناد که توسط شوراي امنيت روزآمد مي شود) که از طريق رويه هاي مندرج در بخش 6 اين پيوست وارد شده را راستي‏آزمايي کند. در صورت درخواست دولت صادرکننده، يا چنانچه کميسيون مشترک در زمان تصويب يک طرح انتقال ضروري تشخيص دهد، کميسيون مشترک تخصص لازم را، از جمله کارشناسان، در صورت نياز، براي مشارکت در راستي آزمايي استفاده نهايي فراهم خواهد نمود.

6.9. کارگروه خريد به درخواست هاي طرف هاي ثالث براي راهنمايي در مورد فعاليت هاي مربوط به خريد که توسط هماهنگ کننده منعکس شود پاسخ خواهد داد. کارگروه خريد تلاش خواهد کرد به چنان درخواست هايي ظرف 9 روز کاري از زماني که هماهنگ کننده آنرا به کارگروه خريد تسليم نمايد پاسخ دهد.

6.10. کميسيون مشترک حداقل هر شش ماه يکبار در مورد وضعيت تصميمات کارگروه خريد و هر موضوع اجرايي ديگر به شوراي امنيت سازمان ملل متحد گزارش خواهد داد.

7. کارگروه اجراي لغو تحريم ها

7.1. کميسيون مشترک مسئوليت هاي خود براي مرور و رايزني در خصوص موضوعات مربوط به اجراي لغو تحريمها به نحو مشخص شده در اين برجام را با کمک يک کارگروه لغو تحريم ها ايفا خواهد نمود.

7.2. اعضاء کميسيون مشترک در اين کارگروه شرکت خواهند نمود. هر عضو ديگر برجام نيز مي تواند در اين کارگروه شرکت نمايد. نماينده عالي اتحاديه اروپايي به عنوان هماهنگ کننده اين کارگروه انجام وظيفه خواهد نمود.

7.3. چنانچه در هر زماني پس از «روز اجرا» ايران بر اين اعتقاد باشد که هر تحريم يا اقدام محدودکننده مرتبط با هسته اي ديگري ، از جمله فهرست هاي تعيين شده، از يک عضو 1+5 در حال ممانعت از اجراي کامل لغو تحريم ها به نحو تشريح شده در اين برجام است، عضو ذيربط برجام با هدف فيصله موضوع با ايران مشورت خواهد نمود. در صورتي که قادر به فيصله اين موضوع نباشند، ايران يا هر عضو گروه1+5 مي توانند موضوع را به کارگروه ارجاع نمايند.

7.4. اعضاء اين کارگروه با هدف حل موضوع ظرف مدت 30 روز کاري به مرور و رايزني خواهند پرداخت.

7.5. اگر پس از ورود کارگروه، موضوع همچنان حل نشده باقي ماند، هر عضو اين برجام مي تواند آنرا به کميسيون مشترک ارجاع نمايد.

———————————
پيوست شماره 5- برنامه اجرا[1]

1. اين پيوست توالي اقدامات مشخص شده در پيوست هاي شماره يک و دو برجام را تشريح مي نمايد.
الف) روز نهايي شدن

2. متعاقب جمع بندي مذاکرات اين برجام، گروه 1+5 (چين، فرانسه، آلمان، فدراسيون روسيه، انگليس و ايالات متحده، با نماينده عالي اتحاديه اروپايي در امور خارجي و سياست امنيتي) و ايران اين برجام را تائيد خواهند نمود.

3. بلافاصله بعد از جمع بندي مذاکرات اين برجام، قطعنامه پيشنهادي شوراي امنيت سازمان ملل متحد که در بخش 17 اين پيوست بدان اشاره شده است، جهت تصويب بدون تاخير، تسليم شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهد شد.

4. اتحاديه اروپايي بلافاصله از طريق يک جمع بندي شوراي وزيران اتحاديه اروپايي، قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد که در بالا به آن اشاره شد، را تائيد خواهد کرد.

5. ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي، ايجاد ترتيبات لازم براي اجراي کليه تدابير شفافيت ساز پيش بيني شده در اين برجام را آغاز خواهند نمود، به نحوي که اين ترتيبات به منظور اجرا در «روز اجرا»، کامل مستقر و آماده باشد.
ب- روز تصويب

6. «روز تصويب»، 90 روز پس از تائيد اين برجام از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد از طريق قطعنامه اي که در بالا بدان اشاره شد يا در تاريخي زودتر از آن از طريق موافقت متقابل همه مشارکت کنندگان برجام خواهد بود و در اين تاريخ اين برجام واجد اثر خواهد شد.

7. از «روز تصويب» مشارکت کنندگان برجام ترتيبات و تمهيدات لازم، از جمله تمهديدات حقوقي و اداري، براي اجراي تعهدات شان طبق برجام اتخاذ خواهند کرد.

8. ايران رسما به آژانس اطلاع خواهد داد که از «روز اجرا»، ايران پروتکل الحاقي را به صورت موقت، تا زمان تصويب آن توسط مجلس (پارلمان) اجرا خواهد نمود و کد اصلاحي 3.1 را به طور کامل اجرا خواهد کرد.

9. ايران مفاد بند 66 از بخش (م) پيوست شماره 1 راجع به (موضوعات مورد نگراني گذشته و حال) را اجرا خواهد کرد.

10. اتحاديه اروپايي و دولت هاي عضو آن يک آئين نامه اجرايي، که از «روز اجرا» واجد اثر مي شود، را تصويب خواهد کرد که به موجب آن کليه مفاد آئين نامه اجرايي اتحاديه اروپايي که کليه تحريم هاي مالي و اقتصادي مرتبط هسته اي اتحاديه اروپايي به شرح مندرج در بخش 16.1 اين پيوست را اجرايي کرده است، همزمان با اجراي تعهدات مرتبط هسته اي از سوي ايران به نحو راستي آزمايي شده توسط آژانس، لغو خواهد کرد.

11. ايالات متحده آمريکا، وفق اختيارات رياست جمهوري، اقدام به صدور دستورهاي توقف که از «روز اجرا» واجد اثر مي شود، خواهد نمود که موجبات توقف اعمال تحريم هاي مرتبط هسته اي مبتني بر قوانين موضوعه به نحو مصرح در بخش هاي 17.1 تا 17.2 اين پيوست را فراهم خواهد کرد. رئيس جمهور آمريکا همچنين دستورات لازم جهت اتخاذ تدابير مقتضي ديگر براي توقف اعمال تحريم ها به شرح مصرح در بخش هاي 17.1 تا 17.4 اين پيوست، از جمله لغو فرامين اجرايي مذکور در بخش 16.4، و صدور مجوز فعاليت هاي مصرح در بخش 17.5، را صادر خواهد کرد.

12. کشورهاي مشارکت کننده از گروه 1+5 و ايران اقدام به شروع بررسي ها راجع به يک سند رسمي که تا قبل از «روز اجرا» تکميل خواهد شد، مي نمايند که در آن تعهد محکم مشارکت کنندگان گروه 1+5 در طرح مدرن سازي نيروگاه آب سنگين اراک مورد تصريح قرار گرفته و مسئوليت هايي که مشارکت کنندگان گروه 1+5 بر عهده خواهند گرفت، تعريف مي شود.

13. اتحاديه اروپايي، دولت هاي عضو آن و ايالات متحده آمريکا به نحو مقتضي مشورت با ايران راجع به تدوين دستورالعمل ها و بيانيه هاي مرتبط با جزئيات تحريم ها و اقدامات محدود کننده اي که قرار است طبق اين برجام لغو شوند را شروع خواهند کرد.
ج- روز اجرا

14. «روز اجرا» متعاقب اجراي اقدامات مرتبط هسته اي ايران مندرج در بند 15 زير و به نحو راستي آزمايي شده توسط آژانس و همزمان با اتخاذ اقدامات مندرج در بندهاي 16 و 17 زير توسط گروه 1+5 و وقوع اقدامات مندرج در بند 18 زير در سطح سازمان ملل متحد طبق قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهد بود.

15. ايران اقدامات مرتبط هسته اي مصرح در پيوست شماره 1 را اجرا خواهد کرد:

15.1. بندهاي 3 و 10 از بخش (ب) راجع به “رآکتور تحقيقاتي آب سنگين اراک”؛

15.2. بندهاي 14 و 15 از بخش (ج) راجع به “کارخانه توليد آب سنگين”؛

15.3. بندهاي 17، 28، 29 و 29.1 از بخش (و) راجع به “ظرفيت غني سازي”؛

15.4. بندهاي 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41 و 42 از بخش (ز) راجع به “تحقيق و توسعه سانتريفيوژها”؛

15.5. بندهاي 45، 46، 46.1، 46.2، 47.1، 48.1 از بخش (ح) “کارخانه غني سازي سوخت فردو”؛

15.6. بندهاي 52، 54، و 55 بخش (ط) راجع به “ساير جنبه هاي غني سازي”؛

15.7. بندهاي 57 و 58 بخش (ي) راجع به “ذخاير اورانيوم و سوخت”؛

15.8. بند 62 از بخش (ک) راجع به “ساخت سانتريفيوژ”؛

15.9. تکميل مداليته ها و ترتيبات خاص مربوط به هر تاسيسات که به آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه مي دهد اقدامات شفافيت ساز پيش بيني شده در پيوست شماره 1 را اجرا نمايد؛

15.10. بندهاي 64 و 65 از بخش (ل) راجع به “پروتکل الحاقي و کد اصلاحي 3.1″؛

15.11. بندهاي 80.1 و 80.2 از بخش (ر) راجع به “شفافيت در خصوص ساخت قطعات سانتريفيوژ”؛ و

15.12. ظرف يک سال از «روز اجرا»، ايران اقدامات مصرح در بندهاي 47.2 و 48.2 از بخش (ح) راجع به “کارخانه غني سازي سوخت فردو” را کامل خواهد کرد.
16. اتحاديه اروپايي:

16.1. مفاد آيين نامه اجرايي شماره 2012/267 را لغو و مفاد متناظر در تصميم شماره 413/2010 شوراي اتحاديه اروپايي را تعليق خواهد نمود، به نحو مصرح در بخش هاي 1.1.1 تا 1.1.3؛ 1.1.5 تا 1.1.8؛ 1.2.1 تا 1.2.5؛ 1.3.1 تا 1.3.2 پيوست شماره دو (تا جاييکه به مواد 16 و 17 تصميم شماره 413/2010 مرتبط مي شود) و به نحو مصرح در بخش هاي 1.3.3، 1.4.1 و 1.4.2 و 1.10.1.2 پيوست شماره دو (تا جاييکه به مواد 39، 43، (الف)43 آيين نامه اجرايي شماره 2012/267 مربوط مي شود). دولت هاي عضو اتحاديه اروپايي در صورت لزوم اقدام به خاتمه يا اصلاح قوانين ملي اجرا کننده تصميم و آيين نامه اجرايي فوق الذکر خواهند نمود.

16.2. اقدام به اصلاح مفاد آيين نامه اجرايي شماره 2012/267 اتحاديه اروپايي و مفاد متناظر در تصميم شماره 413/2010 شوراي اتحاديه اروپايي که در بخش هاي 1.6.1 تا 1.7.2 پيوست شماره دو تصريح شده است را در رابطه با فعاليت هاي منطبق با اين برجام خواهد کرد.

16.3. اقدام به حذف نام افراد و موجوديت هاي مشخص شده در الحاقيه شماره 1 پيوست شماره دو اين برجام از ضميمه هاي شماره 8 و 9 آيين نامه اجرايي شماره 2012/267 اتحاديه اروپايي خواهد کرد. اقدام به تعليق مفاد تصميم شماره 413/2010 شوراي اتحاديه اروپايي، به شرح مصرح در بخش 1.9.1 پيوست شماره دو در ارتباط با افراد و موجوديت هاي مندرج در الحاقيه شماره 1 پيوست شماره دو خواهد نمود.

16.4. به منظور اجرايي کردن مفاد ذيربط قطعنامه شوراي امنيت که در بالا به آن اشاره شد، اقدام به اصلاح مفاد آيين نامه اجرايي شماره 2012/267 اتحاديه اروپايي و تصميم شماره 413/2010 شوراي اتحاديه اروپايي، به شرح مصرح در بخش هاي 1.5.1 و 1.5.2 پيوست شماره دو خواهد نمود.

17.ايالات متحده آمريکا:[2]

17.1. اقدام به متوقف نمودن اعمال تحريم هاي اشاره شده در بخش هاي 4.1 تا 4.5 و 4.7 پيوست شماره دو، به استثناي بخش (الف)211 قانون کاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه (TRA) 2012؛

17.2. اقدام به متوقف کردن اعمال تحريم هاي اشاره شده در بخش 4.6 پيوست شماره دو، در رابطه با فعاليت هاي منطبق با اين برجام شامل معامله با افراد و موجوديت هاي مندرج در الحاقيه شماره 3 اين برجام خواهد نمود؛

17.3. اقدام به حذف نام افراد و موجوديت هاي مشخص شده در الحاقيه شماره سه پيوست شماره دو از فهرست اتباع تعيين شده و ليست اشخاصي که دارايي آنها مشمول انسداد است (SDN list)، ليست دورزنندگان تحريم (FSE List) و/يا از ليست غير SDN مربوط به “قانون تحريم هاي ايران”، به شرح مندرج در بخش 4.8.1 پيوست شماره دو خواهد کرد؛ و

17.4. اقدام به صدور مجوز فعاليت هاي مندرج در بخش 5 پيوست شماره دو خواهد کرد

18.شوراي امنيت سازمان ملل متحد:

18.1. بر اساس قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد که اين برجام را تاييد خواهد کرد، موارد تحميل شده وفق قطعنامه هاي شماره (2006) 1696، (2006) 1737، (2007) 1747، (2008) 1803، (2008) 1835، (2010) 1929 و (2015) 224، مشروط به تحميل مجدد آنها در صورت عدم اجراي عمده تعهدات برجام از سوي ايران، لغو خواهد شد و برخي محدوديت ها شامل محدوديت ها در زمينه انتقال کالاهاي حساس اشاعه اي اعمال خواهد گرديد.[3]

18.2. گروه 1+5 تدابير مقتضي جهت اجراي قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل متحد را اتخاذ خواهد کرد.

د‌- روز انتقالي:

19.:«روز انتقالي»، يا 8 سال از تاريخ «روز تصويب» خواهد بود و يا متعاقب گزارش دبيرکل آژانس انرژي بين المللي انرژي اتمي به شوراي حکام آژانس و همزمان به شوراي امنيت سازمان ملل متحد مبني بر اينکه آژانس به «نتيجه گيري گسترده تر» رسيده است که کليه مواد هسته اي در ايران در فعاليت هاي صلح آميز قرار دارند، هرکدام زودتر اتفاق بيفتد.

20.اتحاديه اروپايي:

20.1. اقدام به لغو مفاد آيين نامه اجرايي شماره 2012/267 شوراي اتحاديه اروپايي و تعليق مفاد متناظر در تصميم شماره 413/2010 شوراي اتحاديه اروپايي خواهد نمود، به شرح مصرح در در بخش هاي 1.1.4، 1.3.2 (تا جاييکه به مواد 15و 18 تصميم شورا و مواد 36 و 37 آيين نامه اجرايي شورا مربوط مي شود)، و بخش هاي 1.5.1 و 1.5.2 (تا جاييکه به محدوديت هاي ناظر بر موشک هاي باليستيک مربوط مي شود)، و بخش هاي 1.6.1 تا 1.9.1 پيوست شماره دو.

20.2. اقدام به حذف نام افراد و موجوديت هاي مشخص شده در الحاقيه شماره 2 پيوست شماره دو از ضمايم شماره 8 و 9 آيين نامه اجرايي شماره 2012/267 شوراي اتحاديه اروپايي خواهد کرد.

20.3. اقدام به حذف نام افراد و موجوديت هاي مشخص شده در الحاقيه شماره يک پيوست شماره دو از ضمايم شماره 1 و 2 تصميم شماره 413/2010 شوراي اتحاديه اروپايي خواهد کرد.

20.4. کليه مفاد مندرج در تصميم شماره 413/2010 شوراي اتحاديه اروپايي که در «روز اجرا» تعليق شده بود را لغو خواهد کرد.

21. ايالات متحده آمريکا:

21.1. جهت اتخاذ اقدام قانوني مقتضي براي لغو، يا اصلاح قوانين به منظور حصول لغو، تحريم هاي مبتني بر قوانين موضوعه به نحو مندرج در بخش هاي 4.1 تا 4.5، 4.7 و 4.9 پيوست شماره دو اقدام خواهد کرد؛

21.2. جهت اتخاذ اقدام قانوني مقتضي براي لغو، يا اصلاح قوانين به منظور حصول لغو، تحريم هاي مبتني بر قوانين موضوعه به نحو تشريح شده در بخش 4.6 پيوست شماره دو، در ارتباط با فعاليت هاي منطبق با اين برجام شامل معامله با افراد و موجوديت هاي مندرج در الحاقيه ه

208 بازدید
::تاریخ انتشار: تیر 26, 1394
تلگرام فیسبوک توییتر گوگل پلاس اشتراک در فیس نما اشتراک در کلوب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مطالب
پربیننده هفته
پربیننده ماه

اخبـــــار بازیگـــــران و چهره هــــــا

گالـــری عکس هـــای دیدنی و جـــالب